Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για τη διαβίβαση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος («υπηρεσία διαβίβασης») είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την παραλαβή δικαστικών ή εξώδικων πράξεων από άλλο κράτος μέλος («υπηρεσία παραλαβής») είναι  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την έκταση της Δημοκρατίας.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή διακοπής του συστήματος που προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού ή όταν συντρέχουν έκτακτες ανάγκες, η διαβίβαση των πράξεων δύναται να διενεργείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα Έντυπα του Παραρήματος Ι γίνονται αποδεκτά στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η  Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας είναι  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την έκταση της Δημοκρατίας. Η διεύθυνση της Κεντρικής Αρχής είναι:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125,

1461 Λευκωσία

http://www.mjpo.gov.cy/

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Για τον εντοπισμό διευθύνσεων, η Κύπρος παρέχει την διευκόλυνση που προβλέπεται στο Άρθρο 7(1)(α) του Κανονισμού, δηλαδή την παροχή εντεταλμένων αρχών στις οποίες οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη.

Η υπηρεσία διαβίβασης που αναφέρεται πιο πάνω είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, η οποία θα απευθύνεται η ίδια στις εντεταλμένες αρχές για εντοπισμό της διεύθυνσης.

Η διεύθυνση της Κεντρικής Αρχής είναι:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125,

1461 Λευκωσία

http://www.mjpo.gov.cy/

Οι αρχές δεν υποβάλλουν με δική τους πρωτοβουλία, αιτήσεις για παροχή πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 7(2)(γ) του Κανονισμού.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Το Έντυπο Α του Παραρτήματος Ι γίνεται αποδεκτό στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Δεν ισχύει. Το Έντυπο ΙΒ του Παραρτήματος Ι δεν μεταφράζεται σε γλώσσα τρίτου κράτους.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η εθνική νομοθεσία δεν προνοεί για χρόνο επίδοσης. Στις περιπτώσεις, όμως, που η επιδοση διενεργείται στα πλαίσια διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, ο χρόνος επίδοσης δύναται να καθοριστεί από το Δικαστήριο.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Τo Έντυπo ΙΑ του Παραρτήματος Ι γίνεται αποδεκτό στην Ελληνική και στην Αγγλική.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

21.00 ευρώ για κάθε Αίτημα Επίδοσης Εγγράφων.

Η πληρωμή του τέλους θα πρέπει να γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Λογαριασμός: 6001017 – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Κωδικός Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Για όλα τα Αιτήματα Επίδοσης Εγγράφων πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα Αιτήματα δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη τραπεζική απόδειξη καταβολής των προβλεπόμενων τελών, αυτά δεν θα διεκπεραιώνονται.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Κυπριακή Δημοκρατία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων στο έδαφός της, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 17(1), εκτός εάν οι σχετικές πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε πολίτες του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Θα καθορισθεί προσεχώς.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Τέτοια επίδοση διενεργείται από ιδιώτες επιδότες.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Θα καθορισθεί προσεχώς.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση της Χάγης 15ης Νοεμβρίου 1965 σχετικά με την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις,

Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών ή διευθετήσεων στα πλαίσια του Άρθρου 29(2) του Κανονισμού.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Κύπρος δεν προτίθεται να προβεί  σε χρήση του αποκεντροποιημένου συστήματος IT system ενωρίτερα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.