Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Τα δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Τα επαρχιακά δικαστήρια (okresní soudy) (στην Πράγα: obvodní soudy, στο Brno: Městský soud).

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής πράξεων:

  • μέσω αδειοδοτημένης επιχείρησης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
  • μέσω φαξ·
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στα τσεχικά, στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministerstvo spravedlnosti)

Διεθνές Αστικό Τμήμα

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Τηλ.: +420-221-997-111

Φαξ: +420-224-919-927

Email: posta@msp.justice.cz

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

  • Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Το επαρχιακό δικαστήριο (okresní soudy) (στην Πράγα: obvodní soudy, στο Brno: Městský soud) στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η τελευταία γνωστή διεύθυνση του προσώπου στο οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση, εφόσον είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, ή, κατά περίπτωση, το επαρχιακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το προς ο η επίδοση ή η κοινοποίηση πρόσωπο σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

  • Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Εάν η αίτηση περιλαμβάνει τη διεύθυνση του παραλήπτη στην οποία η επίδοση ή κοινοποίηση απέβη άκαρπη, το δικαστήριο συμβουλεύεται το σχετικό σύστημα πληροφοριών προκειμένου να προσδιορίσει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας φυσικού προσώπου, τον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας επιχειρηματία - φυσικού προσώπου και τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας ή τη διεύθυνσης οργανικής μονάδας καταχωρισμένης στο σχετικό μητρώο στην περίπτωση νομικού προσώπου.

Το δικαστήριο εξετάζει επίσης κατά πόσον ο παραλήπτης διαθέτει ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων καταχωρισμένη στην Τσεχική Δημοκρατία. Εάν ο παραλήπτης διαθέτει καταχωρισμένη ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων, το δικαστήριο παραδίδει τις πράξεις μόνο στην ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων μέσω του δημόσιου δικτύου δεδομένων. Η δημιουργία ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων είναι υποχρεωτική μόνο για τις νομικές οντότητες και (από την 1η Ιανουαρίου 2023 και εξής) και για τους επιχειρηματίες - φυσικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αυτό είναι προαιρετικό.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων όχι μόνο στα τσεχικά αλλά και στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπονται τέτοιες προθεσμίες επίδοσης ή κοινοποίησης των πράξεων.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Τσεχική Δημοκρατία κάνει δεκτές βεβαιώσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που έχουν συμπληρωθεί όχι μόνο στα τσεχικά αλλά και στα σλοβακικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην Τσεχική Δημοκρατία η επίδοση ή η κοινοποίηση πράξης δεν υπόκειται στην καταβολή τελών.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στην επίδοση ή στην κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στο έδαφός της.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ή με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, δεν επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση στο έδαφός της.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

  • Άρθρο 22 παράγραφος 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 παράγραφος 1, τα δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία επιτρέπεται να εκδώσουν απόφαση, ακόμα και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2.

  • Άρθρο 22 παράγραφος 4

Στην Τσεχική Δημοκρατία δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία για την άσκηση ενδίκου μέσου.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.