Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διαβίβαση δικαστικών πράξεων στην Εσθονία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση), είναι τα επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο, ανάλογα με τον τόπο εκδίκασης της υπόθεσης για την οποία πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν οι πράξεις, ενώ αρμόδιο για τη διαβίβαση εξωδίκων πράξεων είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justiitsministeerium).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παραλαβή δικαστικών και εξωδίκων πράξεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, είναι το επαρχιακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι πράξεις μπορούν να παραλαμβάνονται ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η Εσθονία δέχεται τυποποιημένα έντυπα τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού, ασκούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στοιχεία επικοινωνίας:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Τηλ.: (+372) 620 8183

Φαξ: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η Εσθονία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σχετικά τα διαθέσιμα μέσα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης των προσώπων προς τα οποία πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση.

 • Αρχή έκδοσης:

Ληξιαρχείο Τάλιν

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Εσθονία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:
  • με ηλεκτρονικό μήνυμα με ψηφιακή υπογραφή στη διεύθυνση perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee· ή
  • ταχυδρομικώς, με ιδιόχειρη υπογραφή, στη διεύθυνση:

Ληξιαρχείο Τάλιν

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Εσθονία

 • Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται:
  • ποιες από τις πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν απαιτούν τη διεύθυνση του προσώπου (με τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους απαιτείται)·
  • επιβεβαίωση ότι η ανάγκη για τις εν λόγω πληροφορίες απορρέει από τον κανονισμό·
  • επιβεβαίωση ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό·
  • ποιος πλήρωσε για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών και σε ποια ημερομηνία (συνιστάται η επισύναψη εντολής πληρωμής που πιστοποιεί την πραγματοποίηση της πληρωμής)·
  • πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του αιτούντος (συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου της σελίδας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του δελτίου ταυτότητας του αιτούντος, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση).

Έντυπο της αίτησης: [θα προστεθεί σύνδεσμος προς το έντυπο αίτησης κατά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού]

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην εσθονική ή την αγγλική γλώσσα.

 • Η έκδοση πληροφοριών υπόκειται σε τέλος, δηλαδή σε κρατικό τέλος ύψους 15 EUR για την έκδοση πληροφοριών σχετικά με ορισμένο πρόσωπο.

Στοιχεία πληρωμής:

Αποδέκτης:                                Υπουργείο Οικονομικών

Λογαριασμοί όψεως:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Αρ. Πρωτ.:                   2900082511

Επικοινωνία:                          όνομα του προσώπου σχετικά με τη διεύθυνση του οποίου ζητούνται πληροφορίες

 • Πληροφορίες παρέχονται:
  • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται στην αίτηση· ή
  • με συστημένη ή απλή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του αιτούντος που υποδεικνύεται στην αίτηση.
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες:
  • Σε περίπτωση προβλημάτων με την αίτηση, το ληξιαρχείο του Τάλιν θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα για να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή έγγραφα.
  • Εάν το ληξιαρχείο του Τάλιν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παροχή των εν λόγω πληροφοριών δεν δικαιολογείται ή θα μπορούσε να βλάψει το πρόσωπο του οποίου ζητήθηκαν τα στοιχεία διεύθυνσης, μπορεί να αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες.
  • Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν προσβληθεί ή ότι έχουν περιοριστεί οι ελευθερίες σας, έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να υποβάλετε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών (Siseministeerium) [θα προστεθεί σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών με λεπτομερέστερες πληροφορίες κατά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού].
  • Προσφυγή μπορεί επίσης να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου του Τάλιν (Tallinna Halduskohus), υπό τους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (halduskohtumenetluse seadustik), εντός 30 ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση της διάταξης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Στην Εσθονία, τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού γίνονται δεκτά τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Η επίσημη γλώσσα στην Εσθονία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο α), είναι η εσθονική.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία από την εσθονική νομοθεσία.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Στην Εσθονία, τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού γίνονται δεκτά τόσο στην εσθονική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Κατά κανόνα, οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται δωρεάν.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία παραλαβής χρησιμοποιεί δικαστικό επιμελητή για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικής πράξης, το τέλος επίδοσης ή κοινοποίησης της πράξης είναι 40 ευρώ, εάν ήταν εφικτή η επίδοση ή κοινοποίηση στον παραλήπτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του:

 1. στα στοιχεία διεύθυνσης ή τηλεπικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στο δημοτολόγιο, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: isikukood@eesti.ee (isikukood = προσωπικός κωδικός ταυτότητας)·
 2. σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που τηρείται στην Εσθονία ή μέσω των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του εν λόγω μητρώου.

Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ανωτέρω, η αμοιβή που καταβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή για την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων ανέρχεται σε 70 ευρώ. Εάν το πρόσωπο στο οποίο επιδίδονται ή κοινοποιούνται οι πράξεις υποχρεούται εκ του νόμου να καταχωρίσει τη διεύθυνσή του ή τα στοιχεία τηλεπικοινωνίας του στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που τηρείται στην Εσθονία και το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συμμορφωθεί με αυτή του την υποχρέωση, καθώς και εάν τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί δεν είναι ενημερωμένα ή είναι εσφαλμένα για οποιαδήποτε άλλη αιτία και ως εκ τούτου δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων με βάση τα δεδομένα αυτά, 35 ευρώ εκ της ανωτέρω αμοιβής των 70 ευρώ καταβάλλονται, σύμφωνα με την απόφαση για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή, από το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικαστικού επιμελητή, και 35 ευρώ καταβάλλονται από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η επίδοση ή κοινοποίηση.

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικής πράξης δεν κατέστη δυνατή παρά το γεγονός ότι ο δικαστικός επιμελητής προέβη σε όλες τις απαραίτητες και ευλόγως δυνατές ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίησή του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αμοιβή ύψους 40 ευρώ, με την έκδοση απόφασης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή και αναγράφοντας στην έκθεση επίδοσης ή κοινοποίησης τις ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να επιδώσει ή να κοινοποιήσει την πράξη.

Ο δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να απαιτήσει αμοιβή εάν δεν προέβη σε όλες τις απαραίτητες και ευλόγως δυνατές ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το δικαστήριο, και εάν δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των διαδικαστικών πράξεων.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Σύμφωνα με το άρθρο 17, μπορούν να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται πράξεις μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους οι οποίοι βρίσκονται στην Εσθονία, μόνον αν οι πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπήκοο του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, η Εσθονία ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με το εσθονικό δίκαιο, μια διαδικαστική πράξη θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον παραλήπτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εάν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη του. Η εν λόγω επιβεβαίωση πρέπει να προσδιορίζει την ημερομηνία λήψης της πράξης και να φέρει την υπογραφή του παραλήπτη ή του αντιπροσώπου του. Η επιβεβαίωση σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα ή να διαβιβάζεται με άλλον ασφαλή τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του αποστολέα και τον προσδιορισμό της ώρας αποστολής, εκτός αν το δικαστήριο δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει ότι η επιβεβαίωση χωρίς ψηφιακή υπογραφή εστάλη από τον παραλήπτη ή τον αντιπρόσωπό του. Η επιβεβαίωση σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να σταλεί στο δικαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη είναι γνωστή στο δικαστήριο και τεκμαίρεται ότι δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτή μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς επίσης και εάν το δικαστήριο έχει ήδη αποστείλει πράξεις στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης ή εάν ο διάδικος έχει παράσχει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο δικαστήριο με δική του πρωτοβουλία. Ο αποδέκτης πρέπει να αποστείλει αμελλητί επιβεβαίωση στο δικαστήριο. Σε περίπτωση αθέτησης αυτής της υποχρέωσης, το δικαστήριο δύναται να επιβάλει πρόστιμο στον διάδικο ή τον αντιπρόσωπό του.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Στην Εσθονία, δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Εσθονικό δικαστήριο μπορεί επίσης να εκδώσει απόφαση σε υπόθεση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού, ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης διαδικαστικής πράξης στον εναγόμενο. Η αίτηση απαλλαγής μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη σε ορισμένη υπόθεση.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

- Συμφωνία μεταξύ Εσθονίας και Πολωνίας για την παροχή δικαστικής αρωγής και για τις νομικές σχέσεις σε αστικές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις.

- Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τη δικαστική αρωγή και τις νομικές σχέσεις.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.