Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης στη Γαλλία είναι οι δικαστικοί επίτροποι (commissaires de justice) (νέα ονομασία που δόθηκε στους δικαστικούς επιμελητές από την 1η Ιουλίου 2022) και οι γραμματείες των δικαστηρίων.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Οι υπηρεσίες παραλαβής της Γαλλίας είναι οι δικαστικοί επίτροποι.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομείο.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου αίτησης του παραρτήματος Ι, η Γαλλία δέχεται τα γαλλικά ή μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE)

Διεύθυνση:

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Διεύθυνση Αστικών Υποθέσεων)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE (Τμήμα αμοιβαίας συνδρομής, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Γλώσσες: γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η Γαλλία δεν διαθέτει αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μητρώο πληθυσμού βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι αιτούντες καλούνται να συμβουλεύονται τους ακόλουθους πληροφοριακούς ιστοτόπους:

  • Για την αναζήτηση διεύθυνσης ιδιώτη:

- Service Public

Σύνδεσμος: https://www.service-public.fr/

- Pages blanches

Σύνδεσμος: https://annuairepagesblanches.org/

  • Για την αναζήτηση διεύθυνσης εταιρείας:

- Infogreffe

Σύνδεσμος:  https://www.infogreffe.fr/

- INPI

Σύνδεσμος: https://www.inpi.fr/

Όσον αφορά τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα και τους εκτελεστούς τίτλους, οι αιτούντες μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους αρμόδιους δικαστικούς επιτρόπους του τόπου του εφετείου στο οποίο ο παραλήπτης είχε την τελευταία γνωστή κατοικία του.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους δικαστικούς επιτρόπους μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εθνικό Επιμελητήριο των Επιτρόπων της Δικαιοσύνης:

Τηλ.: +33149701290

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cnhj@huissier-justice.fr
Σύνδεσμος: http://www.huissier-justice.fr/

Η Γαλλία δεν ορίζει τις αρχές στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις προσδιορισμού διευθύνσεων βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου Α του παραρτήματος Ι, η Γαλλία δέχεται τα γαλλικά ή μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Το γαλλικό δίκαιο δεν προβλέπει, γενικώς, προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται οι αποφάσεις.

Ωστόσο, οι αποφάσεις που εκδίδονται ερήμην ή οι πλασματικές κατ’ αντιμωλίαν αποφάσεις (réputés contradictoires) είναι άκυρες εάν δεν κοινοποιηθούν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τους (άρθρο 478 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Όταν απαιτείται, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με νέα κλήτευση, εάν η αγωγή δεν έχει παραγραφεί.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου αίτησης ΙΑ του παραρτήματος Ι, η Γαλλία δέχεται τα γαλλικά ή μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το πάγιο τέλος που καταβάλλεται για παρέμβαση δικαστικού επιμελητή ορίζεται σε 48,36 ευρώ (σύμφωνα με την απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2020). Η καταβολή αυτή είναι υποχρεωτική για τη διαβίβαση των πράξεων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο αιτών είναι δικαιούχος του ευεργετήματος της πενίας.

Για την επίδοση εγγράφων στα υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη, σύμφωνα με το άρθρο Α444-10 του Εμπορικού Κώδικα, η αμοιβή αυξάνεται ως εξής:

  1. 30 % στις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα, Σεν Πιερ και Μικελόν και Μαγιότ (δηλαδή 62,87 ευρώ)·
  2. 29 % στα διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας (δηλαδή 62,38 ευρώ)·
  3. 27 % στο διαμέρισμα της Γουιάνας (δηλαδή 61,42 ευρώ)·
  4. 37 % στο διαμέρισμα της Ρεϊνιόν (δηλαδή 66,25 ευρώ)·

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Γαλλία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων στη γαλλική επικράτεια από άλλα κράτη μέλη μέσω της διπλωματικής ή προξενικής οδού, εκτός εάν ο παραλήπτης της πράξης είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει την ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, η Γαλλία επιτρέπει την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

- Η χρησιμοποιούμενη διαδικασία πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία της ταυτοποίησης των μερών της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την ακεραιότητα των εγγράφων τα οποία διαβιβάζονται, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των ανταλλαγών, τη διατήρηση των διαβιβάσεων που πραγματοποιήθηκαν, και να επιτρέπει την εξακρίβωση, με βεβαιότητα, της ημερομηνίας αποστολής και της ημερομηνίας κατά την οποία η πράξη τίθενται στη διάθεση του παραλήπτη ή παραλαμβάνεται απ’ αυτόν (άρθρο 748-6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

- Για να είναι έγκυρη, η πράξη της επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να αναφέρει τη συγκατάθεση του παραλήπτη ως προς την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση (άρθρο 662-1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) καθώς και την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες ο παραλήπτης της πράξης έλαβε γνώση αυτής (άρθρο 663 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Γαλλία δεν απαγορεύει τη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1. Η εν λόγω απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση επιτρέπεται όταν πραγματοποιείται από τους δικαστικούς επιτρόπους και τις γραμματείες των δικαστηρίων, εφόσον το καθήκον αυτό τους έχει ανατεθεί ρητά από το εσωτερικό δίκαιο.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Εάν πρέπει να διαβιβαστεί εισαγωγικό δικόγραφο ή ισοδύναμο έγγραφο σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισμού και ο εναγόμενος δεν παρίσταται, δεν εκδίδεται απόφαση επί της ουσίας για όσο διάστημα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, το γαλλικό δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί ως προς το εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Σύμβαση της 1ης Μαρτίου 1954 για την πολιτική δικονομία

Σύμβαση της Χάγης, της 15ης Νοεμβρίου 1965, σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας, η οποία υπογράφηκε στις 6 Μαΐου 1961

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, της 1ης Μαρτίου 1956, όπως τροποποιήθηκε με ανταλλαγή επιστολών της 23ης και της 30ής Αυγούστου 1960

Συμφωνία της 5ης Απριλίου 1967 μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 για την πολιτική δικονομία

Σύμβαση της 2ας Φεβρουαρίου 1922 για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των διαδικαστικών πράξεων μεταξύ προσώπων που διαμένουν στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Συμφωνία μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 για την πολιτική δικονομία, η οποία υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 29 Οκτωβρίου 1969

Σύμβαση μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 5 Νοεμβρίου 1974

Σύμβαση περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, συμπληρωματική προς τη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 για την πολιτική δικονομία, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 27 Φεβρουαρίου 1979

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και οικογενειακές υποθέσεις και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, η οποία υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 31 Ιουλίου 1980

Σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις, που υπογράφηκε στις 10 Μαΐου 1984

Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία υπογράφηκε στη Σόφια στις 18 Ιανουαρίου 1989

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Δεν διατίθεται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.