Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Για τις δικαστικές πράξεις, υπηρεσία διαβίβασης είναι το δικαστήριο που προβαίνει στην επίδοση ή κοινοποίηση [άρθρο 1069 παράγραφος 1 σημείο 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (Zivilprozessordnung — ZPO)].

Για τις εξώδικες πράξεις, υπηρεσία διαβίβασης είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του το πρόσωπο που προβαίνει στην επίδοση. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικής πράξης, υπηρεσία διαβίβασης αποτελεί και το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος που συνέταξε την πράξη. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, αντί της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής, λαμβάνεται υπόψη η έδρα τους. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας διαβίβασης για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων (άρθρο 1069 παράγραφος 1 σημείο 2 ZPO).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Αρμόδια υπηρεσία παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας παραλαβής για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, διατίθενται τα ακόλουθα μέσα παραλαβής πράξεων: Παραλαβή μέσω ταχυδρομείου, ιδιωτικής υπηρεσίας παράδοσης ή τηλεομοιοτυπίας.

Τα άτυπα μηνύματα μπορούν επίσης να παραλαμβάνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα έντυπα που εμφαίνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 μπορούν να συμπληρώνονται στα γερμανικά ή στα αγγλικά (άρθρο 1070 ZPO).

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκούνται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ομόσπονδου κράτους.

Σε κάθε ομόσπονδο κράτος υπάρχει κεντρική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για το εν λόγω ομόσπονδο κράτος. Η κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους καθορίζει ποια αρχή εκτελεί αυτό το καθήκον για το έδαφος του ομόσπονδου κράτους της (άρθρο 1069 παράγραφος 3 ZPO). Κατά γενικό κανόνα, η κεντρική αρχή του ομόσπονδου κράτους είναι η διοίκηση της δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους, το εφετείο ή το ειρηνοδικείο.

Εκτός από τις 16 κεντρικές αρχές σε επίπεδο ομόσπονδων κρατών, υπάρχει μία κεντρική αρχή σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης. Η ομοσπονδιακή κεντρική αρχή επικουρεί, εφόσον απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές των ομόσπονδων κρατών (άρθρο 1069 παράγραφος 4 ZPO) και παραλαμβάνει αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης σχετικά με αγωγές κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η Γερμανία καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες για τον εντοπισμό διευθύνσεων στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, κατά το άρθρο 44 του ομοσπονδιακού νόμου περί υποβολής στοιχείων (Bundesmeldegesetz — BMG), οι αλλοδαπές δημόσιες αρχές και οι αλλοδαποί ιδιώτες μπορούν να λαμβάνουν από τις γερμανικές αρχές υποβολής στοιχείων τη λεγόμενη απλή ενημέρωση από το μητρώο πληθυσμού για ορισμένο πρόσωπο χωρίς να επικαλούνται ιδιαίτερο λόγο.

Η απλή ενημέρωση από το μητρώο πληθυσμού περιλαμβάνει:

  • το επώνυμο,
  • τα ονόματα, με επισήμανση του ονόματος που συνήθως χρησιμοποιείται,
  • τον ακαδημαϊκό τίτλο,
  • τις τρέχουσες διευθύνσεις και
  • αν το πρόσωπο έχει αποβιώσει, το γεγονός αυτό.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή υποβολής στοιχείων. Κατά κανόνα, πρόκειται για την υπηρεσία δημοτολογίου του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εικάζεται ότι βρίσκεται η κατοικία του προσώπου. Ολοένα και περισσότερες κοινότητες παρέχουν τη δυνατότητα λήψης των εν λόγω στοιχείων ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Για την ενημέρωση από το μητρώο πληθυσμού καταβάλλονται τέλη. Το ύψος των τελών διαφέρει ανάλογα με το ομόσπονδο κράτος.

Προϋπόθεση για την παροχή ενημέρωσης από το μητρώο πληθυσμού είναι η δυνατότητα πλήρους ταυτοποίησης του αναζητούμενου προσώπου με βάση τα γνωστοποιηθέντα από την αιτούσα αρχή στοιχεία. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ζητούνται στοιχεία για πλήθος προσώπων, κάτι που κατά βάση είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση «λίστας αποτελεσμάτων» δεν είναι δυνατή. Επιπλέον, το πρόσωπο ή η αρχή που ζητεί τα στοιχεία πρέπει να δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορίας διευθύνσεων.

Απαγορεύεται η ενημέρωση με βάση τα στοιχεία του μητρώου πληθυσμού εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει καταχωρισμένη απαγόρευση γνωστοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 51 BMG ή υπό όρους φραγή γνωστοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 52 BMG και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να θιγούν άξια προστασίας συμφέροντα.

Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 35 BMG, να διαβιβαστεί σε δημόσιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιες αρχές άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ένα σύνολο δεδομένων που υπερβαίνει τα προαναφερθέντα, αν η αιτούσα αρχή χρειάζεται τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι γερμανικές υπηρεσίες παραλαβής παρέχουν την ακόλουθη συνδρομή:

Στην περίπτωση που ο αποδέκτης της επιδιδόμενης ή κοινοποιούμενης πράξης δεν κατοικεί στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παραγγελία επίδοσης ή κοινοποίησης, η γερμανική υπηρεσία παραλαβής προσπαθεί κατά κανόνα να εντοπίσει την τρέχουσα διεύθυνσή του. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που ο παραλήπτης έχει αλλάξει διεύθυνση, αλλά και όταν η διεύθυνση που αναγράφεται στην παραγγελία επίδοσης ή κοινοποίησης είναι λανθασμένη ή ελλιπής. Πρόκειται ωστόσο για μία παροχή την οποία η υπηρεσία παραλαβής προσφέρει εθελοντικώς και χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Το έντυπο Α του παραρτήματος Ι (αίτηση) μπορεί να συμπληρωθεί, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα (άρθρο 1070 ZPO).

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Όσον αφορά τον αιτούντα, που αποτελεί το κρίσιμο πρόσωπο στις περιπτώσεις του άρθρου 12 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο και του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, στο γερμανικό δίκαιο, η ακριβής ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης σπάνια μόνο έχει σημασία για τον υπολογισμό της προθεσμίας, καθώς, κατά κανόνα, αρκεί η εμπρόθεσμη παραλαβή της πράξης από το δικαστήριο, εφόσον ακολουθήσει αμέσως η επίδοση ή κοινοποίηση (άρθρο 167 ZPO). Εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι κρίσιμη η ακριβής ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης, το ζήτημα ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 222 ZPO σε συνδυασμό με τα άρθρα 187 επ. του αστικού κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch — BGB).

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο ΙΑ του παραρτήματος Ι (βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης) μπορεί να συμπληρωθεί, πέραν της γερμανικής, και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από δικαστικό επιμελητή εξαρτώνται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κατ’ αρχήν, τα έξοδα μπορεί να ανέρχονται έως το ποσό των 37,25 EUR πλέον δαπανών για την έκδοση αντιγράφων ή τέλους για την επικύρωση αντιγράφων. Τα ακριβή έξοδα σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθορίζονται στον νόμο περί εξόδων δικαστικών επιμελητών και ιδίως στον κατάλογο των εξόδων που περιλαμβάνεται σε αυτόν.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επίδοση ή κοινοποίηση απευθύνεται σε υπηκόους του κράτους διαβίβασης (άρθρο 1067 παράγραφος 2 ZPO).

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Προς καθορισμό.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού, οι δικαστικές πράξεις μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν απευθείας στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι το γερμανικό αστικό δικονομικό δίκαιο επιτρέπει ρητά την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση.

Οι δικαστικές πράξεις είναι, για παράδειγμα, αποφάσεις, αλλά όχι δικόγραφα. Για τα τελευταία, η επίδοση ή κοινοποίηση διέπεται από το άρθρο 21 του κανονισμού. Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση είναι η επίδοση ή κοινοποίηση με επιμέλεια των διαδίκων (άρθρο 191 ZPO)· πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή (άρθρο 192 ZPO).

Επιτρέπεται, για παράδειγμα, η επίδοση ή κοινοποίηση από δικαστικό επιμελητή απόφασης με σκοπό την αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 750 παράγραφος 1 ZPO, η επίδοση ή κοινοποίηση των περαιτέρω εκτελεστών τίτλων του άρθρου 794 ZPO, καθώς και η επίδοση ή κοινοποίηση διαταγών δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 922 παράγραφος 2 ZPO ή προσωρινών μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 936 και 922 ZPO.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Τα γερμανικά δικαστήρια μπορούν να κρίνουν διαφορά υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, εάν το εισαγωγικό της δίκης ή ισοδύναμο δικόγραφο έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δημόσια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σύμφωνα με το άρθρο 185 ZPO.

Η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 δεν μπορεί πλέον να ζητηθεί μετά την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της μη τηρηθείσας προθεσμίας (άρθρο 234 παράγραφος 3 ZPO).

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Δημοκρατία της Αυστρίας εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη συμφωνία που συνήψαν οι κυβερνήσεις τους στις 6 Ιουνίου 1959 για την περαιτέρω απλούστευση της δικαστικής συνδρομής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 (δημοσιεύθηκε στην αυστριακή BGBl. αριθ. 27/1960 και στη γερμανική BGBl. 1959 II, σ. 1523).

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Δεν παρέχονται πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.