Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Ως αρχές αρμόδιες για τη διαβίβαση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος («υπηρεσίες διαβίβασης») ορίζονται οι Εισαγγελίες α) Αρείου Πάγου, β) Εφετών και γ) Πρωτοδικών.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Ως αρχές αρμόδιες για την παραλαβή δικαστικών ή εξώδικων πράξεων από άλλο κράτος μέλος («υπηρεσίες παραλαβής») ορίζονται οι κατά τόπον Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομικές παραλαβές.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ταχυδρομική δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Σημείο Επαφής: κ. Γεώργιος Κούβελας, τηλ.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail address: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η χώρα μας επιφυλάσσεται να στείλει ενημέρωση στο μέλλον.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Για τη συμπλήρωση του εντύπου A που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Δε βρίσκει εφαρμογή στη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ελλάδα δε μεταφράζει το έντυπο ΙΒ του Παραρτήματος Ι σε γλώσσα τρίτης χώρας.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Στις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας, η επίδοση πρέπει να λάβει χώρα εντός 60 (εξήντα) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση της αγωγής.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη συμπλήρωση του εντύπου ΙΑ που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης θα ανέρχονται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται με τη μορφή τραπεζικού εμβάσματος πληρωτέου στο «Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights» (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα της Ελλάδος, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Κωδικός Swift: BNGRGRAA.

Όλες οι αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης θα πρέπει να ακολουθούν την περιγραφείσα μέθοδο. Οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τη δέουσα απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα θα επιστρέφονται χωρίς να διεκπεραιώνονται.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ελλάδα απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων απευθείας από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στην επικράτειά της, εκτός αν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ελλάδα δεν προτίθεται, προς το παρόν, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή πρόσθετους όρους, υπό τους οποίους θα αποδεχθεί την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ελλάδα δε διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Ο παρών κανονισμός υπερισχύει άλλων διατάξεων που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες διμερείς συμβάσεις, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο κράτος:

- Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου» της 11.05.1938 (Α.Ν. 1432/1938, ΦΕΚ Α΄399/1938)

- Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας «περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων» της 18.6.1959, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4009/1959 (Φ.Ε.Κ. 238 Α'/5.11.1959).

- Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί του πεδίου του αστικού κι εμπορικού δικαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 06.12.1965 (ΝΔ 137/1969–ΦΕΚ Α 45/1969).

- Σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στο Βουκουρέστι, στις 19.10.1972 (Ν.Δ. 429/1974 –ΦΕΚ Α’ 178/1974)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 10.04.1976 (Ν. 841/1978 –ΦΕΚ Α’ 228/1978).

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη, στις 08.10.1979 (Ν. 1149/1981 -ΦΕΚ Α 117/1981)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 24.10.1979 (Ν. 1184/1981 –ΦΕΚ Α 198/1981)

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 22.10.1980 και εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ελλάδας (Ν. 1323/1983 –ΦΕΚ Α’ 8/1983)

- Σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας περί νομικής συνεργασίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία, στις 05.03.1984 (Ν. 1548/1985 –ΦΕΚ Α΄95/1985)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Ελλάδα δεν προτίθεται να θέσει σε λειτουργία το αποκεντρωμένο σύστημα νωρίτερα από ό,τι απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.