Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ελλάδα

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Ως αρχές αρμόδιες για τη διαβίβαση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος («υπηρεσίες διαβίβασης») ορίζονται οι Εισαγγελίες α) Αρείου Πάγου, β) Εφετών και γ) Πρωτοδικών.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Ως αρχές αρμόδιες για την παραλαβή δικαστικών ή εξώδικων πράξεων από άλλο κράτος μέλος («υπηρεσίες παραλαβής») ορίζονται οι κατά τόπον Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομικές παραλαβές.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ως Κεντρική Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (ταχυδρομική δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Σημείο Επαφής: κ. Γεώργιος Κούβελας, τηλ.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail address: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Σύμφωνα με το Άρθρο 7, η Ελλάδα παρέχει τη συνδρομή που αναφέρεται στο Άρθρο 7(1)(α) για τον εντοπισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί μια δικαστική ή εξώδικη πράξη.

Οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας είναι οι εντεταλμένες αρχές στις οποίες οι υπηρεσίες διαβίβασης από άλλα Κράτη Μέλη μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί μια δικαστική ή εξώδικη πράξη. Η διεύθυνση επιβεβαιώνεται μέσω της χρήσης βάσεων δεδομένων στις οποίες οι προαναφερθείσες Εισαγγελίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εντεταλμένων αρχών είναι τα ακόλουθα:

•    Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Πρ. Σχολή Ευελπίδων, Οδός Ευελπίδων, Κτίριο 16, Τ.Κ. 10167, Αθήνα

e-mail: diksyn@eispa.gr

•    Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 3, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκης

e-mail: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

•    Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς,

e-mail: dioikitiko@eispp.gr

•     Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας

Ελευθερίου Βενιζέλου 7, Τ.Κ. 34100, Chalkida,

e-mail: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7(2)(γ), η Ελλάδα δηλώνει ότι, οι αρχές του κράτους μέλους παραλαβής υποβάλλουν, με δική τους πρωτοβουλία, σε υπηρεσίες με βάσεις δεδομένων, αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περιπτώσεις στις οποίες η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι ορθή.

Η ψηφιακή πρόσβαση των Εισαγγελιών Πρωτοδικών των ανωτέρω τεσσάρων (4) μεγαλύτερων πόλεων στις βάσεις δεδομένων για την άντληση πληροφοριών διεύθυνσης έχει προγραμματισθεί για το τέλος Απριλίου 2024. Για την υπόλοιπη (γεωγραφικά περιορισμένη) ελληνική επικράτεια η διαδικασία της ψηφιοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και η ημερομηνία λειτουργίας θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Για τη συμπλήρωση του εντύπου A που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Δε βρίσκει εφαρμογή στη χώρα μας, δεδομένου ότι η Ελλάδα δε μεταφράζει το έντυπο ΙΒ του Παραρτήματος Ι σε γλώσσα τρίτης χώρας.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Στις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας, η επίδοση πρέπει να λάβει χώρα εντός 60 (εξήντα) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση της αγωγής.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη συμπλήρωση του εντύπου ΙΑ που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, εκτός από την ελληνική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική ή η γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης θα ανέρχονται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται με τη μορφή τραπεζικού εμβάσματος πληρωτέου στο «Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights» (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα της Ελλάδος, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Κωδικός Swift: BNGRGRAA.

Όλες οι αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης θα πρέπει να ακολουθούν την περιγραφείσα μέθοδο. Οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τη δέουσα απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα θα επιστρέφονται χωρίς να διεκπεραιώνονται.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ελλάδα απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων απευθείας από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στην επικράτειά της, εκτός αν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ελλάδα δεν προτίθεται, προς το παρόν, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή πρόσθετους όρους, υπό τους οποίους θα αποδεχθεί την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ελλάδα δε διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορεί να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο ετών από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Ο παρών κανονισμός υπερισχύει άλλων διατάξεων που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες διμερείς συμβάσεις, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο κράτος:

- Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας «περί αμοιβαίας δικαστικής αντιλήψεως επί υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου» της 11.05.1938 (Α.Ν. 1432/1938, ΦΕΚ Α΄399/1938)

- Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας «περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων» της 18.6.1959, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4009/1959 (Φ.Ε.Κ. 238 Α'/5.11.1959).

- Σύμβαση μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Αυστριακής Δημοκρατίας περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί του πεδίου του αστικού κι εμπορικού δικαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 06.12.1965 (ΝΔ 137/1969–ΦΕΚ Α 45/1969).

- Σύμβαση μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στο Βουκουρέστι, στις 19.10.1972 (Ν.Δ. 429/1974 –ΦΕΚ Α’ 178/1974)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 10.04.1976 (Ν. 841/1978 –ΦΕΚ Α’ 228/1978).

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη, στις 08.10.1979 (Ν. 1149/1981 -ΦΕΚ Α 117/1981)

- Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας περί δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 24.10.1979 (Ν. 1184/1981 –ΦΕΚ Α 198/1981)

- Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα, στις 22.10.1980 και εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ελλάδας (Ν. 1323/1983 –ΦΕΚ Α’ 8/1983)

- Σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας περί νομικής συνεργασίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία, στις 05.03.1984 (Ν. 1548/1985 –ΦΕΚ Α΄95/1985)

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Ελλάδα δεν προτίθεται να θέσει σε λειτουργία το αποκεντρωμένο σύστημα νωρίτερα από ό,τι απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.