Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Στην περίπτωση δικαστικών πράξεων, υπηρεσία διαβίβασης είναι το δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του οποίου προέκυψε η προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη· στην περίπτωση πράξεων που προέκυψαν από συμβολαιογραφική διαδικασία, υπηρεσία διαβίβασης είναι ο συμβολαιογράφος στο πλαίσιο διαδικασίας του οποίου προέκυψε η πράξη· στην περίπτωση άλλων εξώδικων πράξεων, υπηρεσία διαβίβασης είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Υπηρεσία παραλαβής είναι το επαρχιακό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η διεύθυνση διαμονής του παραλήπτη, όπως αυτή εμφανίζεται στην αίτηση δικαστικής συνδρομής (στη Βουδαπέστη, το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Πέστης) και η Ουγγρική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι υπηρεσίες παραλαβής δέχονται τις πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου, φαξ, ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Γίνονται δεκτά τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Στην Ουγγαρία, τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
Διεύθυνση: Nádor utca 22, 1051 Βουδαπέστη
Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest
Τηλ.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Φαξ: +36 1 550 3946
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nmfo@im.gov.hu.

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) παρέχεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Διεύθυνση: Nádor utca 22, 1051 Βουδαπέστη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Pf. 2., 1357 Budapest

Τηλ.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Φαξ: +36 1 550 3946

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nmfo@im.gov.hu.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων) στην ενότητα 4.2.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Γίνονται δεκτά τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Η Ουγγαρία δεν έχει μεταφράσει το έντυπο ΙΒ του παραρτήματος Ι σε γλώσσα τρίτης χώρας.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Το ουγγρικό δίκαιο δεν ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εντός της οποίας πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Γίνονται δεκτά τα ουγγρικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από το δικαστήριο είναι δωρεάν.

Τα έξοδα για την επίδοση από δικαστικό επιμελητή ανέρχονται σε 7 500 HUF, ποσόν το οποίο πρέπει να προκαταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον ακόλουθο αριθμό λογαριασμού, ενώ η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα της μεταφοράς:

Κάτοχος λογαριασμού: Ουγγρική Ένωση Δικαστικών Δικαστικών Επιμελητών

Τράπεζα λογαριασμού: Budapest Bank Nyrt.

Κωδικός SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Γράψτε στο πεδίο μηνύματος: KU2 — αριθμός αναφοράς της αίτησης, όνομα του παραλήπτη.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Ο τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 17 εφαρμόζεται στην Ουγγαρία μόνον εάν ο παραλήπτης είναι πολίτης του διαβιβάζοντος κράτους μέλους.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ουγγαρία δεν θέτει πρόσθετους όρους.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Στην Ουγγαρία, ο τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 20 μπορεί να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επίδοσης ή κοινοποίησης από δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Τα ουγγρικά δικαστήρια μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2.

Στην Ουγγαρία, η προθεσμία του άρθρου 22 παράγραφος 4 για την υποβολή αίτησης απαλλαγής είναι ένας χρόνος.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η Ουγγαρία δεν έχει συνάψει τέτοια συμφωνία με άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.