Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Από τις 15/4/2019 τα καθήκοντα της υπηρεσίας διαβίβασης στην Ιρλανδία ασκεί η Court Office (Δικαστική Γραμματεία), που εδρεύει στο Castlebar της κομητείας Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
CO. Mayo

F23 YA99

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: serviceofeudocuments@courts.ie

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που υποβλήθηκαν πριν από τις 15/4/2019 θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία από την οποία απεστάλη η αίτηση. Ο παρακάτω σύνδεσμος παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο με τις υπηρεσίες

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Από τις 15/4/2019 τα καθήκοντα της υπηρεσίας παραλαβής στην Ιρλανδία ασκεί η Court Office (Δικαστική Γραμματεία), που εδρεύει στο Castlebar της κομητείας Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Cο. Mayo

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: serviceofeudocuments@courts.ie.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης που υποβλήθηκαν πριν από τις 15/4/2019 θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην οποία απεστάλη η αίτηση. Σύνδεσμος για όλες τις υπηρεσίες.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής πράξεων: τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικά ή από ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως από πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Η επικοινωνία διοικητικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να συμπληρώνονται στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ιρλανδία

Επικοινωνία, στην αγγλική ή την ιρλανδική γλώσσα, μπορεί να διεξάγεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω φαξ προς τη Central Office of the High Court (Κεντρική Γραμματεία του Ανώτερου Δικαστηρίου), στον αριθμό (353-1) 872 56 69. Δυνατή είναι επίσης η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Central Office of the High Court (Κεντρική Γραμματεία του Ανώτερου Δικαστηρίου), στον αριθμό (353-1) 888 60 00.

Κατά τόπον αρμοδιότητα: Εθνική

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Σύμφωνα με το ιρλανδικό νομικό σύστημα, δεν παρέχεται συνδρομή για τον εντοπισμό διαδίκου στον οποίον πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν πράξεις, δεδομένου ότι αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση του διαδίκου που επιδιώκει την επίδοση ή κοινοποίηση να προχωρήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού του άλλου διαδίκου. Στην περίπτωση που διάδικος δεν μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει μέσω των προβλεπόμενων από τον νόμο μεθόδων, μπορεί το δικαστήριο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση.

Η Ιρλανδία δεν εφαρμόζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), και τα δικαστήρια δεν προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στην εξακρίβωση της διεύθυνσης διαδίκου σε νομική υπόθεση.

Οι παρακάτω τρόποι εντοπισμού ενός διαδίκου μπορεί να είναι χρήσιμοι:

Εάν έχετε αριθμό τηλεφώνου αλλά όχι σχετική διεύθυνση, μπορεί να είναι χρήσιμα τα ακόλουθα

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι το μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων για την Ιρλανδία. Το Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι το κεντρικό αποθετήριο δημόσιων, προβλεπόμενων εκ του νόμου, πληροφοριών για τις επωνυμίες των ιρλανδικών εταιρειών και επιχειρήσεων.

Το μητρώο φιλανθρωπικών οργανώσεων, η εθνική ρυθμιστική αρχή της Ιρλανδίας για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.charitiesregulator.ie/en.

Το Γραφείο Γενικού Μητρώου (GRO), το κεντρικό αποθετήριο αρχείων που αφορούν γεννήσεις, θνησιγονίες, υιοθεσίες, γάμους, σύμφωνα συμβίωσης και θανάτους στην Ιρλανδία, διατίθεται στη διεύθυνση https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των εταιρειών https://www.myvehicle.ie/ και https://www.theaa.ie/car-history-check/ μπορεί να είναι σε θέση να σας παράσχουν τη διεύθυνση εάν έχετε τον αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου — απαιτείται η καταβολή τέλους.

Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — πολλά άτομα αναφέρουν τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τις πληροφορίες του εργοδότη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληρωμή για αναζήτηση προσώπου — πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες βοηθούν στον εντοπισμό προσώπων έναντι μικρού τέλους.

Επικοινωνήστε με το ταχυδρομείο για διεύθυνση ή διεύθυνση προώθησης.

Εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσληψης ιδιωτικού ερευνητή ή οργάνου επίδοσης.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Ουδεμία.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Ουδεμία.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στο ιρλανδικό δίκαιο.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Ουδεμία.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην περίπτωση που ζητηθεί προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2,η εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 15, από οργανισμό παροχής υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών (law agency), ιδιωτικό ερευνητή ή δικηγόρο, έναντι αμοιβής που συμφωνείται μεταξύ των μερών και που κυμαίνεται κατά κανόνα μεταξύ 70 και 100 ευρώ.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ιρλανδία δεν απαγορεύει την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Ουδείς.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον σε δίκη να επιδώσει ή να κοινοποιήσει απευθείας δικαστικές πράξεις μέσω των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους παραλαβής. Στην Ιρλανδία εμπίπτουν στις εν λόγω αρχές μεταξύ άλλων οι δικηγόροι και τα όργανα επίδοσης.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα ιρλανδικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμη και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης, κοινοποίησης ή παράδοσης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Όσον αφορά το άρθρο 22 παράγραφος 4, εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει εάν η αίτηση απαλλαγής του εναγομένου από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας ασκήθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Ουδεμία.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Α/Α.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.