Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Υπηρεσίες επιδόσεων, εκτελέσεων και προσφυγών (Uffici NEP) των εφετείων και δικαστήρια της εθνικής επικράτειας ενώπιον των οποίων εισάγεται η διαφορά για την οποία ζητείται η επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

UNEP presso la Corte di appello di Roma (υπηρεσία επιδόσεων, εκτελέσεων και προσφυγών του εφετείου Ρώμης)

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Τηλ. +39.06.328367058/7059

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

UNEP presso la Corte di appello di Roma (υπηρεσία επιδόσεων, εκτελέσεων και προσφυγών του εφετείου Ρώμης)

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Τηλ.: +39.06/328367058/7059

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1, η Ιταλία παρέχει συνδρομή αναφέροντας την υπηρεσία επιδόσεων, εκτελέσεων και προσφυγών (UNEP) του εφετείου Ρώμης ως την αρχή που έχει οριστεί και στην οποία οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη.

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Τηλ: +39.06.328367058/7059

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Η υπηρεσία επιδόσεων, εκτελέσεων και προσφυγών (UNEP) δεν υποβάλλει αυτεπαγγέλτως αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε μητρώα κατοικίας ή άλλες βάσεις δεδομένων διευθύνσεων σε περιπτώσεις όπου η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης είναι εσφαλμένη.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Καμία γνωστοποίηση.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Δεν γίνεται επίκληση παρέκκλισης.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Αγγλικά και γαλλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Προς το παρόν, δεν προβλέπονται έξοδα για την επίδοση πράξεων από το εξωτερικό, εκτός από αυτά που προβλέπονται για τις πράξεις που επιδίδονται, κατόπιν αιτήματος διαδίκου, σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ιταλία αντιτίθεται στην απευθείας επίδοση και/ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους σε πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος (εκτός εάν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε Ιταλό υπήκοο που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος).

Η Ιταλία αντιτίθεται στην επίδοση και/ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους ενός κράτους μέλους σε πρόσωπα που στην Ιταλία, εκτός εάν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Καμία γνωστοποίηση.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Δημόσιοι λειτουργοί.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η Ιταλία δεν προβαίνει στις κοινοποιήσεις του άρθρου 22.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Δεν υπάρχουν συμφωνίες που πρέπει να κοινοποιηθούν βάσει του άρθρου 29.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

L'Italia non effettua la comunicazione di cui all'art.33.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.