Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Η διαβίβαση πράξεων σε άλλη χώρα διασφαλίζεται από τα επαρχιακά (δημοτικά) δικαστήρια (rajonu (pilsētu) tiesas), τα περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas) ή το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Η κεντρική αρχή που παραλαμβάνει και εκτελεί τις αιτήσεις επίδοσης ή κοινοποίησης αλλοδαπών πράξεων είναι το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών της Λετονίας (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών

Διεύθυνση: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Τηλέφωνο: (+371) 67290005· Φαξ: +371 67290006

Email: documents@lzti.lv

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη για επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων και βεβαιώσεις επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων θα γίνονται δεκτές στη Λετονία εφόσον υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Τα έγγραφα θα γίνονται επίσης δεκτά ηλεκτρονικά, εφόσον είναι δεόντως επικυρωμένα.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Εκτός από τη λετονική, τα τυποποιημένα έντυπα που συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα γίνονται επίσης δεκτά στη Λετονία.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Tieslietu ministrija).

Διεύθυνση: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Τηλέφωνο: +371 67036802

Email: pasts@tm.gov.lv

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η Λετονία επέλεξε τον μηχανισμό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού, δηλαδή την παροχή λεπτομερών πληροφοριών μέσω της δικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης των προσώπων προς τα οποία πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση. Εν όψει των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι:

1. Για την εξεύρεση της διεύθυνσης φυσικού προσώπου μπορεί να υποβληθεί επίσημο αίτημα στην Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τηρεί μητρώο φυσικών προσώπων. Η αίτηση για απόσπασμα από το μητρώο φυσικών προσώπων πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους απαιτούνται τα δεδομένα, ώστε οι εκτελούντες την επεξεργασία να μπορούν να αποφασίζουν εάν συντρέχουν λόγοι για την παροχή δεδομένων.

2. Η διεύθυνση εταιρείας μπορεί να ληφθεί δωρεάν μέσω αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων. Όλες οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο δημοσιεύονται δωρεάν στον ιστότοπο πληροφόρησης, εξασφαλίζοντας έτσι την αρχική τους διαθεσιμότητα στο κοινό διαδικτυακά.

Οι λετονικές αρχές δεν υποβάλλουν αυτεπαγγέλτως αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με διευθύνσεις στο μητρώο φυσικών προσώπων, σε περιπτώσεις όπου η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης είναι εσφαλμένη. Η αρχή που υποβάλλει την αίτηση ή ο αιτών είναι αρμόδιοι για την εξακρίβωση της διεύθυνσης του παραλήπτη.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Στη Λετονία, αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων που έχει συνταχθεί με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού γίνεται δεκτή εφόσον υποβάλλεται είτε στη λετονική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει δικαστικές πράξεις, το πρόσωπο που τις παραδίδει προβαίνει σε σχετική σημείωση επί της πράξης, αναφέροντας επίσης τους λόγους της άρνησης, την ημερομηνία και την ώρα. Η άρνηση παραλαβής δικαστικών εγγράφων δεν εμποδίζει τη δικαστική διαδικασία.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 56.1 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν οι δικαστικές πράξεις έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 56, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 9, θεωρείται ότι ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο έχει λάβει γνώση του χρόνου και του τόπου της συζήτησης στο ακροατήριο ή της ενέργειας διαδικαστικής πράξης ή του περιεχομένου της σχετικής πράξης, και οι δικαστικές πράξεις θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί:

1) κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο τις αποδέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφοι 3, 7 ή 8 του νόμου·

2) κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο αρνήθηκε να τις αποδεχτεί (άρθρο 57)·

3) την έβδομη ημέρα από την αποστολή των πράξεων, εφόσον έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά·

4) την τρίτη ημέρα από την αποστολή των πράξεων, εφόσον έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προαναφερθέντος άρθρου, το γεγονός ότι οι δικαστικές πράξεις έχουν παραδοθεί σε δηλωμένο τόπο κατοικίας φυσικού προσώπου, σε δηλωθείσα πρόσθετη διεύθυνση, σε διεύθυνση που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο για επικοινωνία με το δικαστήριο ή στην καταστατική έδρα νομικού προσώπου και έχει παραληφθεί ειδοποίηση παράδοσης από το ταχυδρομείο ή τα έγγραφα έχουν επιστραφεί, δεν επηρεάζει αφ’ εαυτού το γεγονός της επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων. Ο παραλήπτης μπορεί να ανατρέψει το τεκμήριο ότι τα έγγραφα επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν την έβδομη ημέρα από την αποστολή, εάν απεστάλησαν ταχυδρομικά, ή την τρίτη ημέρα από την αποστολή, εάν απεστάλησαν ηλεκτρονικά, επικαλούμενος αντικειμενικές περιστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του, οι οποίες τον εμπόδισαν να παραλάβει τα έγγραφα στην αναγραφόμενη διεύθυνση.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Στη Λετονία, βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων που έχει συνταχθεί με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού γίνεται δεκτή εφόσον υποβάλλεται είτε στη λετονική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στη Λετονία, οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού, με την καταβολή τέλους 133,33 EUR (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για κάθε αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα και κάθε τραπεζική προμήθεια βαρύνει το πρόσωπο που καταβάλλει το κατ’ αποκοπή ποσό για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξης.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Αρ. καταχώρισης: 90001497619

(Από τις 16 Δεκεμβρίου 2019) Καταχωρισμένη διεύθυνση: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Τράπεζα: Swedbank AS

ΙΒΑΝ: LV93HABA0551038096742

Κωδικός SWIFT: HABALV22

Αιτία πληρωμής: στοιχεία του αποδέκτη

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Λετονία δεν δέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων μέσω της διπλωματικής οδού, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με τη λετονική νομοθεσία, οι πράξεις δεν μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού, δικαστήριο ή δικαστής στη Λετονία μπορεί να εκδώσει απόφαση ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, ή ειδοποίηση παράδοσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού. Στη Λετονία δεν ορίζεται χρονικό πλαίσιο μετά το οποίο οι αιτήσεις απαλλαγής από τα αποτελέσματα της λήξης της προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου δεν γίνονται πλέον δεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 4 του κανονισμού.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η Δημοκρατία της Λετονίας διατηρεί δύο συμφωνίες που έχει συνάψει:

1) Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για την παροχή δικαστικής συνδρομής και τις νομικές σχέσεις σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις.

2) Συμφωνία για τη δικαστική συνδρομή και τις νομικές σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.