Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Όλα τα τακτικά δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που επιλαμβάνονται αστικών και εμπορικών υποθέσεων είναι αρμόδια για τη διαβίβαση εγγράφων σε αλλοδαπό κράτος σύμφωνα με τον κανονισμό.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Η υπηρεσία που έχει οριστεί για την παραλαβή αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι το λιθουανικό επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών.

Στοιχεία επικοινωνίας του Λιθουανικού Επιμελητηρίου Δικαστικών Επιμελητών:

Διεύθυνση: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Τηλέφωνο: +370 5 2750067, +370 5 2750068
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@antstoliurumai.lt

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Εάν η διαβίβαση δεν είναι δυνατή λόγω διαταραχής του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ ή εξαιρετικών περιστάσεων, η υπηρεσία παραλαβής μπορεί να δεχθεί τις πράξεις ταχυδρομικώς.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Εκτός από τα λιθουανικά, η Δημοκρατία της Λιθουανίας δέχεται έντυπα συμπληρωμένα στα αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Το κεντρικό όργανο για την άσκηση των καθηκόντων του άρθρου 4 του κανονισμού είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λιθουανίας:

Διεύθυνση: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Τηλέφωνο: + 370 600 38 904

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rastine@tm.lt

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η υπηρεσία που ορίζεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, στην οποία οι υπηρεσίες διαβίβασης άλλων κρατών μελών μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη, είναι το Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών της Λιθουανίας.

Στοιχεία επικοινωνίας του Λιθουανικού Επιμελητηρίου Δικαστικών Επιμελητών:

Διεύθυνση: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Τηλέφωνο: +370 5 2750067, +370 5 2750068
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@antstoliurumai.lt

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα λιθουανικά, η Δημοκρατία της Λιθουανίας δέχεται έντυπα συμπληρωμένα στα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

-

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η λιθουανική νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές στη Δημοκρατία της Λιθουανίας σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα λιθουανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το ενιαίο πάγιο τέλος ανέρχεται σε 110 ευρώ.

Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον λογαριασμό της υπηρεσίας παραλαβής, του Λιθουανικού Επιμελητηρίου Δικαστικών Επιμελητών.

Lithuanian Chamber of Bailiffs (Λιθουανικό Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών)

Διεύθυνση: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Τράπεζα: Luminor Bank AB, κωδικός τράπεζας 40100, κωδικός SWIFT AGBLLT2X, αριθμός λογαριασμού: LT92 4010 0424 0031 5815, αριθμός μητρώου νομικού προσώπου 126198978.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

-

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων, που προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού, δεν επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου ή ισοδύναμου εγγράφου, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5), ο εναγόμενος δικαιούται να υποβάλει αίτηση παράτασης της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου. Η αίτηση παράτασης της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου δεν εξετάζεται εάν έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η Λιθουανία δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς με άλλα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού, προκειμένου να επιταχύνεται ή να απλουστεύεται περαιτέρω η διαβίβαση των πράξεων, ούτε υφίστανται σχέδια τέτοιων συμφωνιών ή διακανονισμών τα οποία προτίθεται να εγκρίνει.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

-
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.