Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Για την επίδοση πράξεων αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή στον εξής ιστότοπο:

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Λουξεμβούργου

Για την κοινοποίηση πράξεων, αρμόδια είναι η γραμματεία του δικαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον εξής ιστότοπο:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα. Δεν πρέπει να του απευθύνονται επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι οι μόνες υπηρεσίες παραλαβής.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή και την κατά τόπον αρμοδιότητά του στον ακόλουθο ιστότοπο:

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Λουξεμβούργου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα. Δεν πρέπει να του απευθύνονται επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής:

ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, τηλέφωνο.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

γαλλικά και γερμανικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η κεντρική αρχή είναι η Γενική Εισαγγελία (Parquet Général) του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Parquet Général (Γενική Εισαγγελία)

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Ταχυδρομική διεύθυνση: L-2080 Luxembourg

Τηλ.: (+352) 47 59 81-2336

Φαξ: (+352) 47 05 50

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Γλώσσες: γαλλικά και γερμανικά

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα. Δεν πρέπει να του απευθύνονται επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7, το Λουξεμβούργο παρέχει τη συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τον εντοπισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η δικαστική ή η εξώδικη πράξη.

Οι εντεταλμένες αρχές στις οποίες οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή και την κατά τόπον αρμοδιότητά του στον ακόλουθο ιστότοπο:

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Λουξεμβούργου

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το Λουξεμβούργο διευκρινίζει ότι, στην περίπτωση που η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης διαβιβάζεται σε δικαστικούς επιμελητές υπό την ιδιότητά τους ως υπηρεσιών παραλαβής, οι δικαστικοί επιμελητές υποβάλλουν, με δική τους πρωτοβουλία, στις βάσεις δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους, αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περίπτωση που η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι ορθή. Στην περίπτωση που υπάρχει νέα επίσημη διεύθυνση στο έδαφος της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστικού επιμελητή, ο εν λόγω δικαστικός επιμελητής επιδίδει την πράξη στη νέα αυτή διεύθυνση.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης (έντυπο Α) εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Το Λουξεμβούργο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 της 25ης Νοεμβρίου 20020.

Όταν η πράξη διαβιβάζεται με επίδοση, το αποδεικτικό της επίδοσης πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία της επίδοσης, η οποία είναι η ημερομηνία παράδοσης της πράξης στον παραλήπτη ή στη διεύθυνση κατοικίας αυτού ή η ημερομηνία παράδοσης της πράξης στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το αντίγραφο της προς επίδοση πράξης, ο δικαστικός επιμελητής καταγράφει το γεγονός αυτό στο αποδεικτικό της επίδοσης. Στην περίπτωση αυτήν, η επίδοση θεωρείται ότι διενεργήθηκε την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη επιδείχθηκε στον παραλήπτη.

Όταν το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί η πράξη είναι αγνώστου διαμονής και κατοικίας, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προέβη για να εντοπίσει τον παραλήπτη της πράξης. Η σύνταξη του πρακτικού ισοδυναμεί με επίδοση.

Όταν η πράξη διαβιβάζεται με κοινοποίηση, το Λουξεμβούργο εφαρμόζει ένα σύστημα διπλής ημερομηνίας.

Η ημερομηνία που ισχύει για τον αποστολέα της πράξης διαφέρει από εκείνη που ισχύει για τον παραλήπτη της.

Ημερομηνία κοινοποίησης για τον αποστολέα θεωρείται η ημερομηνία της αποστολής.

Ημερομηνία κοινοποίησης για τον παραλήπτη θεωρείται η ημερομηνία της παράδοσης.

Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τη συστημένη επιστολή, ο ταχυδρομικός υπάλληλος αναγράφει το γεγονός στην απόδειξη παραλαβής και επιστρέφει τη συστημένη αποστολή, συνοδευόμενη από την απόδειξη παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση θεωρείται ότι διενεργήθηκε την ημερομηνία κατά την οποία η συστημένη επιστολή επιδείχθηκε στον παραλήπτη.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το ενιαίο πάγιο τέλος έχει οριστεί στο ποσό των 165 EUR.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι απαγορεύει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων από τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους του στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι απαγορεύει επίσης την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση στην επικράτειά του από τους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους άλλων κρατών μελών, εκτός αν η πράξη πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους μέλους προέλευσής της.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784 της 25ης Νοεμβρίου 2020.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διαθέτει καμία σχετική αρμοδιότητα. Δεν πρέπει να του απευθύνονται επιστολές ή έγγραφα επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων.

Για την επίδοση πράξεων αρμόδιοι είναι οι δικαστικοί επιμελητές.

Ο δικαστικός επιμελητής του κράτους παραλαβής δεν ευθύνεται για την τυπική και την ουσιαστική νομιμότητα της πράξης η οποία του διαβιβάζεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο. Η ευθύνη του περιορίζεται στον τύπο και στους όρους της επίδοσης που θα εφαρμόσει στο κράτος παραλαβής.

Μπορείτε να αναζητήσετε δικαστικό επιμελητή στον εξής ιστότοπο:

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Λουξεμβούργου

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Το Λουξεμβούργο δηλώνει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1, οι δικαστές του μπορούν να εκδώσουν απόφαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 4, το Λουξεμβούργο διευκρινίζει ότι η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν υποβληθεί εντός εύλογης, κατά την κρίση του δικαστή, προθεσμίας από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της απόφασης ή από τη στιγμή που έπαψε η αδυναμία δράσης, και δεν μπορεί να υποβληθεί αργότερα από έναν χρόνο μετά την επίδοση της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.