Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)
Διεύθυνση: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Τηλ.: (+356) 22265000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@stateadvocate.mt

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)
Διεύθυνση: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Τηλ.: (+356) 22265000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@stateadvocate.mt

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Συστημένη επιστολή. Τα πρωτότυπα έγγραφα, μαζί με το παράρτημα 1 και την τραπεζική απόδειξη, πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς. Αντίγραφα μπορούν να αποσταλούν εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Μαλτεζικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)
Διεύθυνση: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Τηλ.: (+356) 22265000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@stateadvocate.mt

Γεωγραφικές ζώνες δικαιοδοσίας: Μάλτα και Γκόζο

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) — η καταχωρισμένη διεύθυνση νομικού προσώπου μπορεί να βρεθεί μέσω αναζήτησης στο μητρώο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας στη διεύθυνση:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση στο μητρώο σε κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, ιδρύματα και ενώσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν και προορίζονται για γενική χρήση (πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό). Περιλαμβάνουν επωνυμίες και αριθμούς μητρώου των εταιρειών, την καταστατική τους διεύθυνση, την ημερομηνία σύστασής τους κ.λπ. Κάθε πρόσωπο μπορεί να αναζητήσει μια εταιρεία είτε με βάση τον αριθμό μητρώου της είτε με την επωνυμία της ή μέρος της επωνυμίας της.

Για τις διευθύνσεις φυσικών προσώπων, η αλλοδαπή υπηρεσία διαβίβασης μπορεί να αποστείλει αίτηση στη μαλτέζικη υπηρεσία παραλαβής για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης επίδοσης ή κοινοποίησης, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@stateadvocate.mt
Τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας, το ονοματεπώνυμο και το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση ή κοινοποίηση.

Η μαλτέζικη υπηρεσία παραλαβής: i) δεν υποβάλλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με διευθύνσεις· ούτε ii) παρέχει αυτοδικαίως τέτοιου είδους συνδρομή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Μαλτεζικά και αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού αναφορικά με τη μετάφραση του εντύπου IB του παραρτήματος I σε γλώσσα τρίτης χώρας δεν εφαρμόζεται στη Μάλτα.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 αναφορικά με το άρθρο 12 παράγραφος 5 και το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στη Μάλτα, καθώς δεν προβλέπεται τακτή προθεσμία στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Μαλτεζικά και αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στη νομοθεσία της Μάλτας προβλέπεται πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ για κάθε αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων στη Μάλτα. Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης. Τα έγγραφα επιστρέφονται χωρίς διεκπεραίωση εάν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν συνοδεύεται από τραπεζική απόδειξη μετά την πληρωμή. Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται με τραπεζικά εμβάσματα πληρωτέα υπέρ του Γραφείου του Γενικού Συμβούλου του Κράτους με τα εξής στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Όνομα της τράπεζας: Central Bank of Malta (Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας)

Δικαιούχος λογαριασμού: AG Office – Receipt of Service Documents (Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους– Παραλαβή επιδόσεων ή κοινοποιήσεων πράξεων)

Αριθμός λογαριασμού: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Κωδικός SWIFT: MALTMTMT

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Μάλτα απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, από κοινού με την Υπηρεσία Δικαστηρίων.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Δεν είναι δυνατό, καθώς απαιτείται η απόδειξη της κοινοποίησης. Ωστόσο, εάν εκδοθεί απόφαση κατά προσώπου στο οποίο δεν έχει επιδοθεί εκ των προτέρων κλήτευση, το πρόσωπο αυτό μπορεί, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, να ζητήσει την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.