Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαδικασίας [τοπικό δικαστήριο (sąd rejonowy), περιφερειακό δικαστήριο (sąd okręgowy) ή εφετείο (sąd apelacyjny), ή το Ανώτατο Δικαστήριο (Sąd Najwyższy)].

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Το τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Εκτός από τα πολωνικά, τα έντυπα μπορούν να συμπληρώνονται στα αγγλικά ή τα γερμανικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ministry of Justice, Department of International Cooperation and Human Rights (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, τηλ.: +48 22 23 90 870

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό διεύθυνσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Διεύθυνση κατοικίας στην περίπτωση φυσικών προσώπων:

οντότητα που έχει έννομο συμφέρον να επαληθεύσει τη διεύθυνση προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί έγγραφο μπορεί να ζητήσει από οποιονδήποτε δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση του εν λόγω προσώπου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν με την υποβολή αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε μία μόνο δημοτική αρχή και υπόκειται σε τέλος ύψους 31 PLN (πληρωτέο στον λογαριασμό της δημοτικής αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση)· στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται απόδειξη πληρωμής. Ο αιτών πρέπει επίσης να αποδείξει το έννομο συμφέρον βάσει του οποίου πρέπει να διατεθούν τα δεδομένα από το μητρώο. Το συμφέρον αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω εγγράφου που να θεμελιώνει νομική υποχρέωση ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών (π.χ. αγωγή, επιστολή δικαστικού επιμελητή, σύμβαση).

Διευθύνσεις επιχειρήσεων (ομόρρυθμες εταιρείες, συμπράξεις ή ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες, συνεταιρισμοί, κρατικές επιχειρήσεις, οντότητες έρευνας και ανάπτυξης, αλλοδαπές επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και αλληλασφαλιστικές εταιρείες):

διατίθενται ηλεκτρονικά στο μητρώο που τηρείται από το μητρώο εθνικών δικαστηρίων (Krajowy Rejestr Sądowy). Το μητρώο τηρείται σύμφωνα με τις αρχές της επίσημης διαφάνειας (δηλαδή κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του μητρώου).

Οι πληροφορίες που διατίθενται ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμες μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Τα δεδομένα σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα συλλέγονται στο κεντρικό μητρώο επιχειρήσεων (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι.

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Η αρχή που παραλαμβάνει την αίτηση (η αρχή παραλαβής στην Πολωνία) δεν είναι υποχρεωμένη και, καταρχήν, δεν αναλαμβάνει να ζητήσει από τα μητρώα να προσδιορίσουν διεύθυνση εάν η διεύθυνση που της έχει υποδειχθεί είναι εσφαλμένη. Στην πράξη, εάν η αρχή το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσον υπάρχει πρόδηλο σφάλμα στη διεύθυνση ή, εάν η υπηρεσία διαβίβασης δηλώσει ότι η διεύθυνση προέρχεται από δημόσιο μητρώο, να ελέγξει αν η διεύθυνση είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα δεδομένα του εν λόγω μητρώου.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα πολωνικά, το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στα αγγλικά ή τα γερμανικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί στα πολωνικά, τα αγγλικά ή τα γερμανικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Δεν χρεώνονται τέλη για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Πολωνία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στην επικράτειά της της, εκτός εάν οι πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους που διαβιβάζει την πράξη.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Πολωνία απαγορεύει, στην επικράτειά της, τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της εκπνοής προθεσμίας που υποβάλλεται ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας είναι παραδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.