Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

  • Τα πρωτοδικεία (tribunais judiciais de comarca)
  • Οι υπεύθυνοι δημόσιων μητρώων (conservadores)
  • Οι συμβολαιογράφοι (notários)·
  • Οι δικαστικοί επιμελητές· και
  • οι δικαστικοί εκπρόσωποι (mandatários judiciais).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

i. Το τμήμα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) ή το τοπικό πολιτικό τμήμα (juízo local cível), αν υπάρχει, του αρμόδιου πρωτοδικείου και

ii. Οι δικαστικοί επιμελητές [Σύλλογος νομικών αντιπροσώπων και δικαστικών επιμελητών (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução - OSAE)].

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Ταχυδρομικώς.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Εκτός από τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλ.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Φαξ: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Ηλεκτρονική διεύθυνση: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), η εντεταλμένη αρχή στην οποία οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη είναι οι εξής:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Τηλ.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Φαξ: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Ηλεκτρονική διεύθυνση: correio@dgaj.mj.pt

Ιστότοπος: https://dgaj.justica.gov.pt/

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες παραλαβής:

  • Το τμήμα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) ή το τοπικό πολιτικό τμήμα (juízo local cível), αν υπάρχει, του αρμόδιου πρωτοδικείου: για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων όταν η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης είναι εσφαλμένη, εφαρμόζεται το εσωτερικό δίκαιο στις υποθέσεις που προσομοιάζουν με εγχώριες διαφορές, δηλαδή οι οικείες διατάξεις των άρθρων 226 και 236 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας·
  • Οι δικαστικοί επιμελητές: οι αιτήσεις υποβάλλονται στα μητρώα κατοικίας ή σε άλλες βάσεις δεδομένων, εφόσον αυτά υπάρχουν, προκειμένου να αναζητηθεί η νέα διεύθυνση του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η επίδοση ή η κοινοποίηση.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Εφόσον υπάρχει μετάφραση του εντύπου ΙΒ του παραρτήματος I σε γλώσσα τρίτης χώρας, η εν λόγω μετάφραση κοινοποιείται στην Επιτροπή με σκοπό να καταστεί στη συνέχεια διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 5 και του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού, το άρθρο 323 του πορτογαλικού Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι η περίοδος παραγραφής διακόπτεται πέντε ημέρες μετά την αίτηση επίδοσης, ακόμα και εάν η επίδοση δεν κατέστη δυνατή για λόγους που δεν αποδίδονται στον αιτούντα.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Γενικά, για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων προερχομένων από άλλο κράτος μέλος δεν καταβάλλονται τέλη ή έξοδα, όταν αυτές απευθύνονται στα δικαστήρια.

Ωστόσο, όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται αυτοπροσώπως από δικαστικό λειτουργό (oficial de justiça) ή δικαστικό επιμελητή, καταβάλλονται τα εξής ποσά:

1. Δικαστικοί επιμελητές:

Διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση: 76 €.

Μη διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση (ο παραλήπτης δεν κατοικεί στη διεύθυνση της επίδοσης ή κοινοποίησης, η διεύθυνση δεν υπάρχει κ.λπ.): 50,50 €

2. Δικαστικοί λειτουργοί (oficiais de justiça):

Διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση: 51 €

Μη διενεργηθείσα επίδοση ή κοινοποίηση (ο παραλήπτης δεν κατοικεί στη διεύθυνση της επίδοσης ή κοινοποίησης, η διεύθυνση δεν υπάρχει κ.λπ.): δεν καταβάλλεται τέλος.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Πορτογαλία απαγορεύει την άσκηση από άλλο κράτος μέλος του δικαιώματος επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών πράξεων στην επικράτειά της από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, εκτός εάν ο παραλήπτης είναι υπήκοος του κράτους μέλους προέλευσης.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1, τα πορτογαλικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 4, η Πορτογαλία δηλώνει ότι η προθεσμία για την αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου είναι ένα έτος από την ημερομηνία της απόφασης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Συμφωνία μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας, της 19ης Νοεμβρίου 1997, περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.