Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Όσον αφορά τις δικαστικές πράξεις, οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι όλα τα ρουμανικά δικαστήρια: ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία, Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Όσον αφορά τις εξώδικες πράξεις, οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι τα ειρηνοδικεία στην περιφέρεια των οποίων έχουν την έδρα τους οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

H υπηρεσία παραλαβής των αιτήσεων κοινοποίησης δικαστικών και εξώδικων πράξεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του παραλήπτη.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Ταχυδρομείο. Φαξ.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα συμπληρωμένα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ministerul Justiției (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Υπηρεσία Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Τηλ: +40372041077 γραμματεία, φαξ: +40 37204 1079· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει μόνον αν υπάρχει δικαιολογητική νομική βάση. Δικαιολογητική νομική βάση θεωρείται το αίτημα για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνεται από την αστυνομία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Εισαγγελία, τη δικαιοσύνη, ειδικευμένους φορείς κοινωνικής προστασίας όσον αφορά ανηλίκους ή άλλα πρόσωπα που δικαιούνται προστασία, ή από φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων τα έννομα συμφέροντα αποδεικνύονται με έγγραφα που συνιστούν απόδειξη της νομικής βάσης. Ελλείψει δικαιολογητικής νομικής βάσης, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν τα εν λόγω πρόσωπα έχουν δώσει εκ των προτέρων τη ρητή και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή τους.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) μπορούν να διαβιβαστούν αιτήσεις για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση στη Ρουμανία φυσικού προσώπου που έχει ρουμανική ιθαγένεια, από τη Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date — DEPABD (Διεύθυνση Μητρώου και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων), str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: depabd@mai.gov.ro· ιστότοπος: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Επίσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με την έδρα νομικού προσώπου, μέσω διαδικτύου, από την υπηρεσία InfoCert του Oficiului Național al Registrului Comerțului (Εθνικό Εμπορικό Μητρώο). Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στη διαδικτυακή πύλη Recom. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση δωρεάν ή έναντι πληρωμής, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που ζητά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

Το ειρηνοδικείο (η υπηρεσία παραλαβής) δεν είναι υποχρεωμένο να διερευνήσει αυτεπαγγέλτως την ισχύουσα διεύθυνση του παραλήπτη των πράξεων, αν η διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση δεν είναι σωστή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων συμπληρωμένα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ρουμανία δηλώνει ότι διπλωματικοί ή προξενικοί πράκτορες άλλου κράτους δεν δικαιούνται να επιδίδουν ή να κοινοποιούν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις στη ρουμανική επικράτεια παρά μόνο σε πολίτες του κράτους που εκπροσωπούν.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 παράγραφος 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, εφόσον το ζητήσει το ενδιαφερόμενο μέρος και με έξοδά του, η επίδοση ή κοινοποίηση των διαδικαστικών πράξεων μπορεί να γίνεται απευθείας από τους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τις διατυπώσεις που προβλέπονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για την κλήτευση και την επίδοση ή κοινοποίηση διαδικαστικών πράξεων.

Σε ορισμένες περιστάσεις, η ρουμανική νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα να επιδώσει ή να κοινοποιήσει ένα πρόσωπο απευθείας εξώδικες πράξεις, μέσω δικαστικού επιμελητή (π.χ. άρθρο 1522 παράγραφος 2 του αστικού κώδικα — επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφης όχλησης προς πληρωμή σε οφειλέτη).

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των δικαστικών επιμελητών στην ακόλουθη διεύθυνση.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

άρθρο 22 παράγραφος 4

Η αίτηση απαλλαγής είναι απαράδεκτη, αν υποβληθεί μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος 1 έτους από την έκδοση της απόφασης.

άρθρο 22 παράγραφος 2

Το ρουμανικό δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση, ακόμη και αν δεν έχει λάβει βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης του εισαγωγικού δικογράφου ή ισοδύναμου εγγράφου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.