Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Τα δικαστήρια και οι συμβολαιογράφοι [σε διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής και σε διαδικασίες που αποσκοπούν στην ανασύσταση απολεσθέντος ή καταστραφέντος νομικού εγγράφου, όπως ο τίτλος ιδιοκτησίας (konanie o umorení listiny)].

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Τα επαρχιακά δικαστήρια

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Σλοβακικά, τσεχικά και αγγλικά

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακίας

Τμήμα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slovak Republic

Τηλέφωνο: (421) 2 888 91 111

Φάξ: (421) 2 888 91 604

Email: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk

Γνώσεις γλωσσών: Σλοβακικά, τσεχικά, αγγλικά, γαλλικά

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Η Σλοβακία θα παρέχει τη συνδρομή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) — η αίτηση εξεύρεσης διεύθυνσης πρέπει να αποστέλλεται σε επαρχιακό δικαστήριο (οποιοδήποτε επαρχιακό δικαστήριο· όλα τα επαρχιακά δικαστήρια είναι επίσης υπηρεσίες παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2).

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Οι σλοβακικές υπηρεσίες παραλαβής υποβάλλουν, με δική τους πρωτοβουλία, αιτήματα σε μητρώα κατοικίας ή άλλες βάσεις δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες η διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι ορθή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Σλοβακικά, τσεχικά και αγγλικά

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Σλοβακικά, τσεχικά και αγγλικά

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται γενικά από το δικαστήριο που παραλαμβάνει την αίτηση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε δικαστικό υπάλληλο και, εάν ο δικαστικός υπάλληλος είναι δικαστικός επιμελητής (súdny exekútor), η επίδοση ή κοινοποίηση υπόκειται σε πάγια αμοιβή ύψους 10 EUR ανά επιδοθέν έγγραφο.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Σλοβακία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η σλοβακική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων που πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται αυτοπροσώπως. Πρόκειται για τις ακόλουθες πράξεις:

  • Ο νόμος 160/2015 (Civilný sporový poriadok – «CSP») ορίζει ότι οι ακόλουθες πράξεις πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται αυτοπροσώπως:

— διατάξεις δικαστηρίου επιτρέπουσες τη μεταρρύθμιση της αγωγής αν οι διάδικοι δεν ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση κατά την οποία επήλθε η μεταρρύθμιση (άρθρο 142 παράγραφος 2 του CSP)·

— αγωγές με παραρτήματα, εάν το δικαστήριο δεν έχει απορρίψει την αγωγή ή αποφασίσει τη διακοπή της δίκης (άρθρο 167 παράγραφος 1 του CSP)·

— απαντητικά υπομνήματα σε περίπτωση που ο εναγόμενος δεν αναγνωρίζει πλήρως την αξίωση (άρθρο 167 παράγραφος 3 του CSP)·

— αντικρούσεις από τον ενάγοντα του απαντητικού υπομνήματος του εναγομένου σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 3 (άρθρο 167 παράγραφος 4 του CSP)·

— κλήσεις στην προκαταρκτική συζήτηση της διαφοράς (άρθρο 169 παράγραφος 2 του CSP)·

— δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 223 παράγραφος 1 του CSP)·

— εντολές πληρωμής με αγωγή (άρθρο 266 παράγραφος 1 του CSP)·

— ενστάσεις του εναγομένου κατά της εντολής πληρωμής, οι οποίες επιδίδονται στον ενάγοντα (άρθρο 267 παράγραφος 5 του CSP)·

— διατάξεις βάσει του άρθρου 273 στοιχείο c) του CSP με τις οποίες καλείται ο καθ’ ου να απαντήσει εγγράφως στην αγωγή εντός της ταχθείσας προθεσμίας και να εκθέσει στο υπόμνημα αυτό τα κύρια στοιχεία της άμυνάς του, να επισυνάψει τα έγγραφα στα οποία στηρίζεται και να προσκομίσει αποδείξεις προς στήριξη των ισχυρισμών του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 273 στοιχείο a) του CSP·

  • Ο νόμος 161/2015 (Κώδικας Εκούσιας Δικαιοδοσίας — Civilný mimosporový poriadok — «CMP») ορίζει ότι οι ακόλουθες πράξεις πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται αυτοπροσώπως:

— διατάξεις περί κίνησης της διαδικασίας που επιδίδονται στους διαδίκους σε περίπτωση αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας από το δικαστήριο (άρθρο 27 του CMP)·

— τροποποιημένα αιτήματα κίνησης της διαδικασίας αν οι διάδικοι δεν ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση κατά την οποία επήλθε η τροποποίηση (άρθρο 28 του CMP)·

— διατάξεις επί της ουσίας της υπόθεσης (άρθρο 45 CMP)·

— διατάξεις στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής ανηλίκου σε περίπτωση απαγωγής ή μη επιτρεπόμενης κατακράτησης, με τις οποίες ζητείται από το πρόσωπο το οποίο, κατά τον αιτούντα, προσβάλλει δικαίωμα να καταθέσει έγγραφη δήλωση επί του θέματος (άρθρο 131 παράγραφος 2)·

— κοινοποιήσεις και οδηγίες στο πλαίσιο διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής που εκδίδονται προς τα πρόσωπα τα οποία ευλόγως τεκμαίρεται ότι είναι κληρονόμοι σχετικά με τα κληρονομικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα αποποίησης της κληρονομίας, εάν το δικαστήριο δεν έχει εκδώσει τις κοινοποιήσεις και τις οδηγίες προφορικώς στα πρακτικά (άρθρο 189 παράγραφος 2 του CMP)·

— κοινοποιήσεις σχετικά με αίτηση αποδέσμευσης αντικειμένου στο πλαίσιο διαδικασίας κατά της αποδέσμευσης αντικειμένου κατατεθέντος σε συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης υποχρέωσης στις περιπτώσεις του άρθρου 335 στοιχεία α) ή β), ή εάν ο καταθέτης έχει ζητήσει την αποδέσμευση του κατατεθέντος αντικειμένου σε αυτόν ή σε πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο (άρθρο 340 του CMP)·

— ανακοινώσεις με τις οποίες ζητείται η υποβολή ενστάσεων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγνώρισης χρησικτησίας και οι οποίες αποστέλλονται στο πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο κίνησης της διαδικασίας, αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ως κύριος ή δικαιούχος εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας αναγνώρισης χρησικτησίας (άρθρο 359 g CMP).

Η Σλοβακία απαιτεί η επίδοση ή κοινοποίηση των εν λόγω πράξεων να επιβεβαιώνεται με απόδειξη παραλαβής, η οποία μπορεί να παρέχεται μόνον από τον αποδέκτη.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικάγαλλικά

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.