Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι υπηρεσίες διαβίβασης είναι οι εξής: τα τοπικά δικαστήρια (okrajna sodišča), τα περιφερειακά δικαστήρια (okrožna sodišča), το δικαστήριο εργατικών και κοινωνικών υποθέσεων (delovno in socialno sodišče), το διοικητικό δικαστήριο (upravno sodišče), τα ανώτερα δικαστήρια (višja sodišča), το Ανώτατο Δικαστήριο (Vrhovno sodišče), το Συνταγματικό Δικαστήριο (Ustavno sodišče) και η Εισαγγελία (državno odvetništvo).

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Οι υπηρεσίες παραλαβής είναι τα περιφερειακά δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Όταν η παραλαβή των εγγράφων εμπίπτει στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, τα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, καθώς και με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και φαξ.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα έντυπα του παραρτήματος I μπορούν να υποβληθούν στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η κεντρική αρχή για την εφαρμογή του κανονισμού είναι:

Ministry of Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Τηλ.: (+386)1 369 53 94

Φαξ: (+386)1 369 52 33

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gp.mp@gov.si

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Οι σλοβενικοί φορείς παρέχουν βοήθεια για τον προσδιορισμό διεύθυνσης ως εξής:

α) η υπηρεσία διαβίβασης αποστέλλει αίτηση προσδιορισμού της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη στο τοπικό δικαστήριο (την υπηρεσία παραλαβής που αναφέρεται στο σημείο 2 ανωτέρω).

Τα δικαστήρια έχουν πρόσβαση στο μητρώο πληθυσμού και εξουσιοδοτούνται με δική τους πρωτοβουλία ή εφόσον το ζητήσει το αιτούν δικαστήριο να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις, όταν η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης είναι ανακριβής ή άγνωστη.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Τα έντυπα του παραρτήματος Α μπορούν να υποβληθούν στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η σλοβενική εθνική νομοθεσία δεν ορίζει προθεσμία για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Τα έντυπα του παραρτήματος Κ μπορούν να υποβληθούν στα σλοβενικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Κατά κανόνα, δεν απαιτείται πληρωμή για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από το αρμόδιο σλοβενικό δικαστήριο, με εξαίρεση τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης από αστυνομικό όργανο ή δικαστικό επιμελητή, εφόσον ο εν λόγω τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης ζητείται από τον οικείο διάδικο. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος βαρύνει τον διάδικο που ζητά την επίδοση ή κοινοποίηση. Σύμφωνα με τους κανόνες για την επίδοση ή κοινοποίηση από αστυνομικό υπάλληλο και δικαστικούς επιμελητές σε αστικές και ποινικές διαδικασίες (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku), το τέλος αυτοπρόσωπης επίδοσης ή κοινοποίησης ανέρχεται επί του παρόντος σε 50 ευρώ. Στην αμοιβή του οργάνου επίδοσης προστίθεται ΦΠΑ εφόσον το εν λόγω όργανο υπόκειται σε σχετική υποχρέωση. Το όργανο επίδοσης δικαιούται το 20 % της αμοιβής του ακόμα και εάν δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης. Ανεξαρτήτως αυτού, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ότι το εν λόγω ποσοστό της αμοιβής θα είναι υψηλότερο, αλλά όχι μεγαλύτερο από 50 %, εάν συντρέχουν λόγοι να το πράξει βάσει αποσπάσματος από τα μητρώα ή άλλων ή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Το όργανο επίδοσης δικαιούται επίσης αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ισπανία δεν απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1.

Η Σλοβενία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση, σε πρόσωπα που διαμένουν στη Σλοβενία, δικαστικών πράξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων άλλου κράτους μέλους, εκτός εάν η πράξη πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπηκόους του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται η πράξη.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η Σλοβενία δεν προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις υπό τις οποίες δέχεται την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δεν επιτρέπεται βάσει της σλοβενικής νομοθεσίας.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει απόφαση ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού, στη Σλοβενία μπορεί να υποβληθεί αίτηση επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η συνθήκη μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη δικαστική συνδρομή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, της 7ης Φεβρουαρίου 1994.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.