Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι δικαστικοί επιμελητές (Letrados de la Administración de Justicia) είναι αρμόδιοι για τη διαβίβαση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Οι δικαστικοί επιμελητές που εργάζονται στην Κοινή Υπηρεσία Επιδόσεων ή Κοινοποιήσεων (servicio común de notificaciones) του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση είναι αρμόδιοι για την παραλαβή δικαστικών και εξωδίκων πράξεων. Ελλείψει Κοινής Υπηρεσίας Επιδόσεων ή Κοινοποιήσεων, αρμόδιος είναι ο δικαστικός επιμελητής του πρωτοδικείου (Juzgado de Primera Instancia) του τόπου όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση.

Όλες οι αιτήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Μητρώου και Διανομής της Γενικής Κοινής Υπηρεσίας (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), ελλείψει της οποίας αποστέλλονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (Juzgado Decano) για διανομή στην αρμόδια για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις αρχή. Στο πλαίσιο του ισπανικού δικαστικού συστήματος, η εντεταλμένη από την Ισπανία υπηρεσία παραλαβής [δικαστικές γραμματείες και κεντρικές υπηρεσίες (Decanatos y Servicios comunes procesales)] διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις αρχή.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Όσον αφορά τα μέσα παραλαβής που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα, τα δικαστήρια μπορούν να χρησιμοποιούν ΤΠ και ψηφιακά μέσα για την πραγματοποίηση της επίδοσης ή κοινοποίησης. Ελλείψει ηλεκτρονικών μέσων, η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου: αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά ή ισπανικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η κεντρική εντεταλμένη από την Ισπανία αρχή είναι η Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

Υπουργείο Δικαιοσύνης

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Email: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η αρμόδια για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις αρχή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή ερευνών για τον εντοπισμό διευθύνσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού, οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη στην αρμόδια εντεταλμένη αρχή της Ισπανίας για επιδόσεις και κοινοποιήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού, οι ισπανικές αρχές που είναι αρμόδιες για τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις υποβάλλουν, με δική τους πρωτοβουλία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις στα μητρώα κατοικίας ή σε άλλες βάσεις δεδομένων, σε περιπτώσεις στις οποίες η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι ορθή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου: Ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά και πορτογαλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Το Έντυπο ΙΒ δεν έχει μεταφραστεί σε γλώσσα τρίτου κράτους.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ποικίλλει ανάλογα με την προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη και το είδος της διαδικασίας ή το στάδιο της διαδικασίας, ενώ η συνήθης πρακτική κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 ημερών.

Εφαρμόζονται οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να συμπληρώνεται στα ισπανικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Ισπανία απαγορεύει τις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στο έδαφός της πράξεων από άλλα κράτη μέλη μέσω των προξενικών ή διπλωματικών αρχών τους, εκτός αν οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται προς υπήκοο του συγκεκριμένου κράτους μέλους (κράτος μέλος προέλευσης).

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δεν είναι δυνατή στην Ισπανία. Οι δικαστικοί πληρεξούσιοι (procuradores) δεν μπορούν να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν πράξεις, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η Ισπανία δηλώνει ότι ο δικαστής μπορεί να άρει την αναστολή της διαδικασίας και να εκδώσει απόφαση, κατά περίπτωση, εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784.

Όσον αφορά την ευχέρεια του δικαστή να απαλλάξει τον εναγόμενο από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόφασης, η Ισπανία διευκρινίζει ότι η αίτηση απαλλαγής είναι απαράδεκτη αν υποβληθεί μετά την πάροδο προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Ουδέν σχόλιο.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Ουδέν σχόλιο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.