Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Δικαστήρια, αρχές εκτέλεσης και άλλες σουηδικές αρχές που επιδίδουν δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Διοικητικό συμβούλιο της κομητείας Στοκχόλμης (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Ουδέν

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα τυποποιημένα έντυπα συμπληρώνονται στα σουηδικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Διοικητικό συμβούλιο της κομητείας Στοκχόλμης

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Εάν η διεύθυνση προσώπου στο οποίο πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί δικαστική ή εξώδικη πράξη είναι άγνωστη, η σουηδική φορολογική αρχή (Skatteverket) παρέχει τις διευθύνσεις των φυσικών προσώπων και το σουηδικό μητρώο εταιρειών (Bolagsverket) παρέχει τις διευθύνσεις εταιρειών. Δεν υπάρχει ειδική επίσημη διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τη σουηδική φορολογική αρχή τηλεφωνικά, στον αριθμό +46 771-567567, ή κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ask a question or give a reply | Skatteverket. Ο σύνδεσμος σας οδηγεί σε ηλεκτρονικό έντυπο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε ερώτηση σχετικά με διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να στείλετε ερωτήσεις ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Skatteverket, 205 30 Malmö, Σουηδία. Εάν στείλετε ερώτημα ταχυδρομικώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο Β.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από το σουηδικό μητρώο εταιρειών τηλεφωνικά, στον αριθμό +46 771670670, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση bolagsverket@bolagsverket.se. Μπορείτε επίσης να στείλετε ερωτήσεις ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Σουηδία. Εάν στείλετε ερώτημα με ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο Β.

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση αναζητεί τη νέα διεύθυνση του παραλήπτη αυτεπαγγέλτως εάν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται πια στη διεύθυνση που αναφέρεται στην κλήτευση.

Διευθύνσεις φυσικών προσώπων:

Σουηδική φορολογική αρχή (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Τηλ.: +46 771-567567

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ask a question or give a reply | Skatteverket

Ταχυδρομική διεύθυνση: Skatteverket, 205 30 Malmö

Διευθύνσεις εταιρειών:

Σουηδικό μητρώο εταιρειών (Bolagsverket)

Τηλ.: +46 771 670 670

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bolagsverket@bolagsverket.se

Ταχυδρομική διεύθυνση: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Ιστότοπος: Start page – Find company information (bolagsverket.se)

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Στο τυποποιημένο έντυπο γίνονται δεκτά τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης γίνονται δεκτά τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η σουηδική αστυνομική αρχή (Polismyndigheten) ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία επίδοσης ή κοινοποίησης.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.