Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Cyprus

Content provided by:
Cyprus

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Cyprus

Serving documents


*mandatory input

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

L-awtorità kompetenti fir-Repubblika ta’ Ċipru għat-trażmissjoni ta’ dokumenti ġudizzjarji jew ekstraġudizzjarji li għandhom jiġu nnotifikati fi Stat Membru ieħor (“aġenzija mittenti”) hija l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

L-awtorità kompetenti fir-Repubblika ta’ Ċipru biex tirċievi dokumenti ġudizzjarji jew ekstraġudizzjarji minn Stat Membru ieħor (“aġenzija riċeventi”) hija l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, li għandu kompetenza territorjali għal Ċipru kollu kemm hu.

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Fil-każ ta’ problema teknika jew tfixkil tas-sistema prevista fl-Artikolu 5 tar-Regolament, jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali, id-dokumenti jistgħu jintbagħtu bl-email.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Il-formoli fl-Anness I jiġu aċċettati bil-Grieg u bl-Ingliż.

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Il-korp ċentrali ta’ Ċipru huwa l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, li għandu ġuriżdizzjoni territorjali fil-pajjiż kollu. L-indirizz tal-korp ċentrali huwa:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Għall-mistoqsijiet dwar l-indirizzi, Ċipru jipprovdi l-assistenza deskritta fl-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament, jiġifieri jipprovdi awtoritajiet maħtura li l-aġenziji mittenti jistgħu jindirizzaw talbiet dwar id-determinazzjoni tal-indirizz tal-persuna li għandha tiġi nnotifikata lilhom.

L-aġenzija mittenti msemmija hawn fuq hija l-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ordni Pubbliku, bħala korp ċentrali, li jikkuntattja lill-awtoritajiet maħtura huwa stess fil-każ ta’ mistoqsijiet dwar indirizzi.

L-indirizz tal-korp ċentrali huwa:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

L-awtoritajiet ma jissottomettux talbiet għal informazzjoni lil bażijiet tad-data fuq inizjattiva tagħhom stess, skont l-Artikolu 7(2)(c) tar-Regolament.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Il-formola A fl-Anness I tiġi aċċettata bil-Grieg u bl-Ingliż.

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Mhux applikabbli. Il-formola L fl-Anness I ma tiġix tradotta fil-lingwa ta’ pajjiż terz.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Il-leġiżlazzjoni Ċiprijotta ma tipprevedix perjodu partikolari għan-notifika. Madankollu, meta d-dokumenti jiġu nnotifikati bħala parti minn proċedimenti pendenti quddiem qorti, il-perjodu tan-notifika jista’ jiġi ddeterminat mill-qorti.

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Il-formola I fl-Anness I tiġi aċċettata bil-Grieg u bl-Ingliż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

L-ispiża fissa tan-notifika bħalissa hija ta’ EUR 21.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Ir-Repubblika ta’ Ċipru topponi n-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji, kif imsemmi fl-Artikolu 17(1), fit-territorju tagħha, ħlief jekk id-dokumenti jkunu se jiġu nnotifikati lil ċittadini tal-Istat Membru minn fejn ikunu oriġinaw id-dokumenti.

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Se jiġi ddeterminat dalwaqt.

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

Tali notifika ssir minn uffiċjali ġudizzjarji privati (idiótes epidótes).

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

Se jiġi ddeterminat dalwaqt.

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Ċipru huwa parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika barra l-Pajjiż ta’ Dokumenti Ġudizzjarji u Ekstraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali.

Huwa ma għandux l-intenzjoni li jikkonkludi ftehimiet jew arranġamenti skont l-Artikolu 29(2) tar-Regolament.

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Ċipru ma għandux l-intenzjoni li juża s-sistema deċentralizzata tal-IT qabel ma jkun meħtieġ.

L-aħħar aġġornament: 25/01/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.