Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

 • Kohtutäiturid;
 • kui Belgia õiguses on ette nähtud kohtudokumentide kättetoimetamine kohtute poolt, siis nende kohtute kantseleid.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Kohtutäiturid

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Väljastusteatega tähtkirjaga või kvalifitseeritud e-andmevahetusteenuse kaudu.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Lisaks hollandi, prantsuse ja saksa keeles täidetud vormidele aktsepteeritakse ka inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 4 – Keskasutus

Belgia riiklik kohtutäiturite liit (Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Tel: +32 2 5380092
Faks: +32 2 5394111
E-post: info@nkgb-cnhb.be

Teavet võib edastada posti, faksi, e-posti või telefoni teel.
Aktsepteeritavad keeled: prantsuse, hollandi, saksa, inglise.
Territoriaalne pädevus: Belgia (kogu riik)

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 kohaselt annab Belgia lõike 1 punktis a osutatud abi. Pädevad asutused, kelle poole edastavad asutused võivad pöörduda taotlustega selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele dokument tuleb kätte toimetada, on kohtutäituri bürood.

Asjaomase kohtutäituri andmed, et saada abi aadresside väljaselgitamisel, leiab sellelt veebisaidilt.

Belgia teatel on kohtutäiturid, kes on nõuetekohaselt volitatud oma tööpiirkonnas dokumente kätte toimetama, vastuvõtva asutusena üldiselt vastavalt kehtivatele siseriiklikele õigusnormidele kohustatud omal algatusel kontrollima oma tööpiirkonnas asuva dokumendi saaja aadressi õigsust. Aadressi kontrollitakse olemasolevatest andmebaasidest, millele kohtutäituritel on seaduslik juurdepääs ja kust saab teavet kõigi nende (Belgia või välisriigi) kodanike ametliku elukoha kohta, kelle alaline või peamine elukoht on Belgias või kellel on õigus seal elada.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Belgia aktsepteerib nii inglise kui ka prantsuse, hollandi või saksa keeles täidetud vormi A.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Belgia kohaldab kättetoimetamise aja kindlaksmääramiseks kahe kuupäeva süsteemi; kuupäev, mida tuleb käsitada kättetoimetamise kuupäevana, erineb olenevalt sellest, kas see on seotud adressaadi või saatjaga.

Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, arvutatakse vastavalt Belgia kohtumenetluse seadustiku artiklile 53a adressaadi puhul tähtaegu, mis hakkavad kulgema alates paberil dokumendi kättetoimetamisest, alates:

1) esimesest päevast pärast kohtuliku tähtkirja või väljastusteatega tähtkirja toimetamist adressaadi kodusele aadressile või vajaduse korral tema elukohta või kättetoimetamise aadressile;

2) kolmandast tööpäevast pärast tähtkirja või lihtkirja üleandmist postiasutusele, kui adressaat ei tõenda vastupidist.

Dokumendi saatja puhul peetakse kättetoimetamise kuupäevaks dokumendi saatmise kuupäeva (või postiasutusele või kohtukantseleile üleandmise kuupäeva).

Seega, kui menetlusosaline kaotab kohtuvaidluse esimeses astmes ja soovib esitada apellatsioonkaebuse, peab tal olema võimalik seda teha ilma kohtuotsuse ametlikku teatavakstegemist ootamata.

Sama kehtib ka juhul, kui isik, kes soovib aegumistähtaja kulgemist katkestada, korraldab katkestusdokumendi (kohtuväline dokument) kättetoimetamise.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Belgia aktsepteerib nii inglise kui ka prantsuse, hollandi või saksa keeles täidetud vormi K.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kohtutäituripoolse dokumentide kättetoimetamise eest võetakse kindlasummalist tasu 165 eurot (koos käibemaksuga), mida taotleja peab maksma iga füüsilisele või juriidilisele isikule kätte toimetatud dokumendi eest. Kohtutäitur võib nõuda selle summa või selle osa tasumist enne mis tahes meetmete võtmist. Kui päritoluriik kohaldab kättetoimetamisteenusele käibemaksu vastavalt ühist käibemaksusüsteemi käsitlevatele Euroopa õigusaktidele, hüvitab kohtutäitur kõik enammakstud summad. See tasu tuleb maksta otse Belgia panga või finantsasutuse kaudu, mille on heaks kiitnud taotleja riik. Pangatasud maksab taotleja.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Belgia lubab oma territooriumil määruse artikli 17 lõikes 1 osutatud kohtudokumentide kättetoimetamist ainult juhul, kui need dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Belgia siseriikliku õiguse kohaselt ei tohi põhimõtteliselt dokumenti kätte toimetada tavalise e-posti teel, kuid Belgia lubab elektroonilist kättetoimetamist vastavalt artikli 19 lõikele 2, kui on täidetud järgmised lisatingimused:

kasutatav protsess peab võimaldama:

 • usaldusväärselt tuvastada elektroonilise side osalised;
 • tagada edastatavate dokumentide terviklikkuse ning teabevahetuse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse;
 • tagada, et toimunud suhtlus salvestatakse;
 • määrata täpselt kindlaks dokumendi saatmise kuupäeva;
 • tagada kindlus, et adressaat on andnud nõusoleku elektrooniliseks kättetoimetamiseks.

Neid tingimusi ei kohaldata selliste dokumentide kättetoimetamise suhtes, mis on üksnes informatiivsed ja millel ei ole õiguslikke tagajärgi, nagu näiteks edasikaebuse esitamise tähtaja kulgemise algamine.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Belgia õigus ei keela artiklis 20 sätestatud vahetut kättetoimetamist. Vahetu kättetoimetamine Belgias elavatele isikutele peab toimuma kohtutäituri kaudu, kelle tööpiirkonnas asub selle isiku elukoht, kellele dokumendid tuleb kätte toimetada.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 22 lõikest 1 võivad Belgia kohtud teha otsuse, kui kõik selle artikli lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Määruse artikli 22 lõikes 4 sätestatud tähtaja ennistamise avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast kohtuotsuse tegemist.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Belgia teatel on suhetes teiste liikmesriikidega määrus selle kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes ülimuslik järgmiste õigusaktide suhtes:

 • Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsioon;
 • Belgia ja Prantsusmaa vaheline 1. märtsi 1956. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades;
 • Belgia valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline 25. aprilli 1959. aasta leping, millega hõlbustatakse Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamist;
 • Haagi 15. novembri 1965. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsioon;
 • Belgia ja Austria vaheline 23. oktoobri 1989. aasta vastastikuse õigusabi osutamise ja õigusalase koostöö konventsioon, mis täiendab Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 06/12/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.