Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Välisriigis dokumente kätte toimetama pädevad Horvaatia edastavad asutused on järgmised:

– kohtudokumentide puhul see kohus, kes on kohustatud dokumendi kätte toimetama;

– kohtuväliste dokumentide puhul see esimese astme kohus (općinski sud), kelle tööpiirkonnas asub kättetoimetamist taotleva asutuse registrijärgne asukoht või kättetoimetamist taotleva isiku alaline või peamine elukoht;

– notariaalselt tõestatud või notari väljastatud dokumentide puhul need esimese astme kohtud, kelle tööpiirkonnas nad asuvad.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Pädevaks edastavaks asutuseks dokumentide kättetoimetamisel Horvaatias on see esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas tuleb dokumendid kätte toimetada.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumendid saadetakse e-posti või posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

I lisas esitatud tüüpvormi võib täita inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Horvaatia Vabariigi Justiits- ja Haldusministeerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel: +385 1 371 40 00

Veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Horvaatia pakub abi oma territooriumil aadressipäringute tegemisel vastavalt artikli 7 lõike 1 punktile a, st määrab asutused, kellele edastavad asutused võivad saata taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele dokumendid tuleb kätte toimetada.

Edastavad asutused võivad saata taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele dokumendid tuleb kätte toimetada:

Horvaatia Vabariigi Siseministeerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

immigratsiooni-, kodakondsus- ja haldusküsimuste direktoraat (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-post: prijavnistvo@mup.hr

Horvaatia vastuvõtvad asutused esitavad omal algatusel päringuid aadressiandmete saamiseks isikute andmeid sisaldavatest registritest või muudest andmebaasidest juhul, kui kättetoimetamise taotluses märgitud aadress on väär.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

I lisas esitatud vormi A võib täita inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ei kohaldata.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

I lisas esitatud vormi K võib täita inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Siseriiklike õigusnormide kohaselt ei kohaldata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Horvaatia ei luba oma territooriumil kohtudokumente kätte toimetada diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Tsiviilkohtumenetluse seaduses on sätestatud, et dokumendid toimetatakse kätte posti teel või konkreetse kohtuametniku, st kohtu töötaja poolt, pädeva haldusasutuse või notari kaudu või vahetult kohtus või elektrooniliselt vastavalt seadusele. Kui kohtumenetluse pool teatab, et ta on valmis kandma tekkinud kulud, võib kohus tema taotlusel teha otsuse (mida ei saa edasi kaevata), et dokumendi kättetoimetamine tehakse ülesandeks notarile. Sellisel juhul paneb kohus kättetoimetamisele kuuluva dokumendi koos oma otsusega spetsiaalsesse ümbrikusse, mille ta annab üle asjaomasele poolele.

Seega on Horvaatias kohtumenetluse tulemustest huvitatud isiku taotlusel lubatud dokumente kätte toimetada vahetult pädeva notari kaudu.

Notar ei ole kohustatud dokumenti kätte toimetama, kui talle ei ole eelnevalt tasutud selle toimingu tegemisega seotud kulusid. Kohtumenetluse pool tasub kulud ette otse notari kontole.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Tähtaja ennistamise avaldust ei saa esitada pärast aasta möödumist kohtuotsuse tegemisest.

Horvaatia kohus võib teha otsuse, kui on täidetud artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta leping õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Horvaatial ei ole võimalik võtta detsentraliseeritud IT-süsteemi kasutusele varem, kui kõnealuses määruses nõutud.

Viimati uuendatud: 06/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.