Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Küprose Vabariigis on teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente pädev edastama (edaspidi „edastav asutus“) justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Küprose Vabariigis on teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente pädev vastu võtma (edaspidi „vastuvõttev asutus“) justiits- ja avaliku korra ministeerium, mille territoriaalne pädevus hõlmab kogu Küprost.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Tehnilise probleemi või süsteemi häire korral, millele osutatakse määruse artiklis 5, või erakorraliste asjaolude korral võib dokumente edastada e-postiga.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

I lisas esitatud vorme aktsepteeritakse kreeka ja inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Küprose Vabariigi keskasutus on justiits- ja avaliku korra ministeerium, mille territoriaalne pädevus hõlmab kogu riiki. Keskasutuse kontaktandmed:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Aadressipäringute puhul annab Küpros määruse artikli 7 lõike 1 punktis a kirjeldatud abi, st Küpros on määranud kindlaks asutuse, millele edastavad asutused võivad esitada taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele tuleb dokument kätte toimetada.

Nimetatud edastav asutus on justiits- ja avaliku korra ministeerium, mis on keskasutus ja mis võtab aadressipäringu korral määratud asutustega ise ühendust.

Keskasutuse kontaktandmed:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Ametiasutused ei esita omal algatusel päringuid aadresside kohta teabe saamiseks andmebaasidesse, nagu on osutatud määruse artikli 7 lõike 2 punktis c.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

I lisa vormi A aktsepteeritakse kreeka ja inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata I lisa vormi L ei tõlgita kolmanda riigi keelde.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Küprose õigusaktid kättetoimetamise tähtaega ei reguleeri. Kui aga dokumendid toimetatakse kätte poolelioleva kohtumenetluse raames, siis võib kättetoimetamise tähtaja määrata kohus.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

I lisa vormi K aktsepteeritakse kreeka ja inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

21 eurot iga kättetoimetamistaotluse eest.

See summa tuleb tasuda pangaülekandega järgmisele pangakontole:

Pangakonto: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Seda menetlust tuleb järgida kõigi kättetoimetamistaotluste puhul. Olgu märgitud, et kui taotlusele ei ole lisatud panga kviitungit ette nähtud tasu maksmise kohta, jäetakse taotlus menetlusse võtmata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Küprose Vabariik ei luba oma territooriumil artikli 17 lõikes 1 osutatud kohtudokumentide kättetoimetamist, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Täpsustatakse peatselt.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Sellise kättetoimetamisega tegelevad eraõiguslikud teenuseosutajad (idiótes epidótes).

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Täpsustatakse peatselt.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Küpros on 15. novembri 1965. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsiooni osaline.

Tal ei ole plaanis sõlmida määruse artikli 29 lõike 2 kohaseid lepinguid või kokkuleppeid.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Küpros ei kavatse kasutada detsentraliseeritud IT-süsteemi nõutust varem.

Viimati uuendatud: 12/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.