Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtud.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Piirkondlikud kohtud (okresní soudy) (Prahas piirkonna kohtud (obvodní soudy), Brnos linnakohus (Městský soud)).

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumentide vastuvõtmise viisid:

  • postiteenuste litsentsi omava ettevõtja vahendusel,
  • faksi teel,
  • e-posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Vormi võib täita tšehhi, slovaki või inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti),

rahvusvahelise tsiviilõiguse osakond (mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefon: +420-221-997-111

Faks: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

  • Artikli 7 lõike 1 punkt a

See piirkondlik kohus (okresní soud) (Prahas piirkonna kohus (obvodní soud), Brnos linnakohus (Městský soud)), mille tööpiirkonnas on adressaadi viimane teadaolev aadress (kui see teave on kättesaadav), või asjakohasel juhul see piirkondlik kohus, mille tööpiirkonnas kättesaadava teabe kohaselt adressaat asub.

  • Artikli 7 lõike 2 punkt c

Juhul kui taotlus sisaldab aadressi, millel ei olnud võimalik dokumente kätte toimetada, teeb kohus asjaomases infosüsteemis päringu, et selgitada välja füüsilise isiku alalise elukoha aadressi, füüsilisest isikust ettevõtja tegevuskoha või juriidilise isiku registrijärgse asukoha või asjaomases registris registreeritud organisatsioonilise üksuse aadressi.

Kohus uurib ka seda, kas adressaadil on Tšehhi Vabariigis registreeritud ametlik meiliaadress. Kui adressaadil on selline meiliaadress olemas, toimetab kohus dokumendid riikliku andmesidevõrgu kaudu üksnes tema ametlikule meiliaadressile. Ametliku meiliaadressi sisseseadmise kohustus on ainult juriidilistel isikutel (alates 1. jaanuarist 2023) ja füüsilisest isikust ettevõtjatel. Füüsilised isikud, kes äritegevuses ei osale, võivad, aga ei pea endale sellist meiliaadressi soetama.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Lisaks tšehhi keelele aktsepteerib Tšehhi Vabariik tüüpvormidel veel slovaki või inglise keelt.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Tšehhi Vabariigis ei ole dokumentide kättetoimetamiseks ette nähtud kindlat tähtaega.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lisaks tšehhi keelele aktsepteerib Tšehhi Vabariik kättetoimetamisteatistel veel slovaki või inglise keelt.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Dokumentide kättetoimetamise eest Tšehhi Vabariigis tasu ei nõuta.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Tšehhi Vabariik aktsepteerib sellist kättetoimetamist oma territooriumil.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

E-postiga saadetud dokumentide kättetoimetamisteatisel peab olema kvalifitseeritud e-allkirja sertifikaadiga tagatud e-allkiri või kvalifitseeritud e-allkiri.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Tšehhi Vabariigi õigusnormid ei võimalda sellist kättetoimetamist Tšehhi territooriumil.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

  • Artikli 22 lõige 2

Olenemata artikli 22 lõikest 1 võivad Tšehhi Vabariigi kohtud teha otsuse ka siis, kui dokumendi kättetoimetamise teatist ei ole saadud, juhul kui on täidetud kõik artikli 22 lõikes 2 loetletud tingimused.

  • Artikli 22 lõige 4

Tšehhi Vabariigis sellist tähtaega ei kohaldata.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 03/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.