Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Edastavad asutused on esimese astme kohtud (käräjäoikeudet), kaubanduskohus (markkinaoikeus), apellatsioonikohtud (hovioikeudet), kõrgeim kohus (korkein oikeus), täitevamet (ulosottolaitos) ja justiitsministeerium (oikeusministeriö).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Vastuvõtvad asutused on esimese astme kohtud.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumendid võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (riiginõukogu)

Telefon: (358-9) 16 06 76 28

Faks: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority.om@gov.fi

Dokumendid võib saata posti, faksi või e-postiga.

Suhtluskeeled: soome, rootsi ja inglise keel.

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 lõike 1 punkt c: nende isikute aadresside leidmiseks, kellele tuleb dokumendid kätte toimetada, võib Soomes päringuid teha digi- ja rahvastikuandmete ametile (Digi- ja väestötietovirasto). Lubatud eesmärkidel võib digi- ja rahvastikuandmete ametilt tellida Soome rahvastikuinfosüsteemi väljavõtteid. Väljavõtete eest tuleb maksta tasu.

Üksikasjad väljavõtete tellimise ja tasude kohta ning digi- ja rahvastikuandmete ameti kontaktandmed leiab siit:

soome keeles: https://dvv.fi/muut-todistukset

rootsi keeles: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

inglise keeles: https://dvv.fi/en/other-certificates

Artikli 7 lõike 2 punkt c: Soomes on esimese astme kohtute täituritel juurdepääs rahvastikuinfosüsteemile, millest nad saavad kontrollida kehtivat aadressi, juhul kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Taotlusvormi võib täita soome, rootsi või inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

-

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

-

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Teatise vormi võib täita soome, rootsi või inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Muude riikide edastavatelt asutustelt dokumentide kättetoimetamise eest tasu ei nõuta.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Soomes on selline kättetoimetamisviis lubatud.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Soomes on selline kättetoimetamisviis lubatud. Seda on pädevad tegema esimese astme kohtute täiturid.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Soomel ei ole põhjust esitada artikli 22 lõike 2 või 4 kohast teadet.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Põhjamaade 26. aprilli 1974. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

-
Viimati uuendatud: 08/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.