Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Prantsusmaal on edastavateks asutusteks kohtuvolinikud (kohtutäituri uus nimetus alates 1. juulist 2022) ja kohtukantseleid.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Prantsusmaal on vastuvõtvateks asutusteks kohtuvolinikud.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumente võetakse vastu: posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Prantsusmaa aktsepteerib I lisas esitatud taotlusvormi, kui see on täidetud prantsuse keeles või ühes järgmises keeles: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutuse ülesandeid täidab vastastikuse abi, rahvusvahelise eraõiguse ja ELi õiguse osakond (Département de l'entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Aadress:

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (tsiviilasjade ja pitserite direktoraat)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (vastastikuse abi, rahvusvahelise eraõiguse ja ELi õiguse osakond)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Prantsusmaal puuduvad aadressi otsimiseks pädev asutus (artikli 7 lõike 1 punkt a) ja rahvastikuregister (artikli 7 lõike 1 punkt b).

Vastavalt artikli 7 lõike 1 punktile c palutakse asjaomase teabe taotlejatel tutvuda järgmiste veebisaitidega:

  • eraisikute aadresside otsimine:

– avalik teenus Service Public

veebisait: https://www.service-public.fr/

– telefonikataloog

veebisait:https://annuairepagesblanches.org/

  • äriühingute aadresside otsimine:

– Infogreffe

veebisait: https://www.infogreffe.fr/

– INPI

veebisait: https://www.inpi.fr/

Menetluse algatamise dokumentide ja täitedokumentide puhul võivad taotlejad pöörduda ka selle apellatsioonikohtu pädevate kohtuvolinike poole, mille tööpiirkonnas oli adressaadi viimane teadaolev elukoht.

Kogu teavet kohtuvolinike kohta saab riiklikult kohtuametnike kojalt:

Tel: +33149701290

E-post: cnhj@huissier-justice.fr
Veebisait: http://www.huissier-justice.fr/

Artikli 7 lõike 2 punkti c silmas pidades ei ole Prantsusmaa määranud ametiasutusi, kellele esitatakse aadressiotsingute taotlusi.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Prantsusmaa aktsepteerib I lisas esitatud taotluse tüüpvormi A, kui see on täidetud prantsuse keeles või ühes järgmises keeles: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Prantsuse õiguses ei ole üldiselt ette nähtud tähtaega, mille jooksul tuleb kohtuotsused kätte toimetada.

Tagaselja tehtud kohtuotsus või kohtuotsus, mida peetakse vastuoluliseks, on siiski õigustühine, kui sellest ei ole teatatud kuue kuu jooksul pärast otsuse tegemise kuupäeva (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 478). Vajaduse korral võib menetluse uue kohtukutsega uuesti algatada, kui menetlus ei ole aegunud.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Prantsusmaa aktsepteerib I lisas esitatud taotluse tüüpvormi K, kui see on täidetud prantsuse keeles või ühes järgmises keeles: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kohtutäituri (huissier de justice) teenuse eest tuleb maksta kindlaksmääratud tasu 48,36 eurot (28. veebruari 2020. aasta määrus (arrêté)). Seda tasu tuleb maksta kättetoimetamise korral, v.a siis, kui taotleja saab tasuta õigusabi.

Kui dokumendid toimetatakse kätte ülemeredepartemangudes ja -territooriumidel, siis suurendatakse tasu vastavalt äriseadustiku artiklile A444-10 järgmiselt:

  1. 30% Wallise ja Futuna saarte, Saint-Pierre ja Miqueloni ning Mayotte’i puhul (st 62,87 eurot);
  2. 29% Guadeloupe’i ja Martinique’i departemangus (st 62,38 eurot);
  3. 27% Prantsuse Guajaanas (st 61,42 eurot);
  4. 37% Réunioni departemangus (st 66,25 eurot);

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Prantsusmaa lubab oma territooriumil teise liikmesriigi kohtudokumente kätte toimetada konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu ainult siis, kui dokument tuleb kätte toimetada asjaomase liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Siseriiklik õigus ei luba dokumente kätte toimetada üksnes e-posti teel, kuid vastavalt artikli 19 lõikele 2 aktsepteerib Prantsusmaa elektroonilist kättetoimetamist, kui on täidetud järgmised lisatingimused:

– kasutatav menetlus peab tagama elektroonilise side osaliste usaldusväärse tuvastamise, edastatavate dokumentide terviklikkuse, teabevahetuse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse, toimunud suhtluse salvestamise ning saatmise ja kättetoimetamise kuupäeva või vastuvõtjapoolse kättesaamise kuupäeva lõpliku kindlakstegemise (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 748-6);

– selleks et kättetoimetatav dokument oleks kehtiv, peab see sisaldama adressaadi nõusolekut elektrooniliseks kättetoimetamiseks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 662-1) ning kuupäeva ja kellaaega, mil dokumendi adressaat sellest teadlikuks sai (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 663).

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Prantsusmaa lubab artikli 20 lõikes 1 sätestatud vahetut kättetoimetamist. Vahetu kättetoimetamine on lubatud, kui seda teevad kohtuvolinikud ja kohtukantseleid, kellele see ülesanne on siseriikliku õigusega sõnaselgelt pandud.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Kui menetluse algatamise dokument või sellega samaväärne dokument tuli käesoleva määruse kohase kättetoimetamise eesmärgil edastada teise liikmesriiki ja kostja ei ilmunud kohtusse, ei tehta kohtuotsust enne, kui lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

Olenemata lõikest 1 võib Prantsuse kohtunik teha otsuse siis, kui kõik lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsioon

15. novembri 1965. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise konventsioon

6. mail 1961 allakirjutatud Prantsusmaa ja Saksamaa vaheline leping, millega hõlbustatakse Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamist

Belgia ja Prantsusmaa vaheline 1. märtsi 1956. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, muudetud kirjavahetuse teel 23. ja 30. augustil 1960

5. aprillil 1967 allakirjutatud Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Poola Rahvavabariigi valitsuse vaheline leping, millega hõlbustatakse Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamist

2. veebruari 1922. aasta konventsioon, mille eesmärk on hõlbustada menetlustoiminguid Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis elavate isikute vahel.

29. oktoobril 1969 Belgradis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi vaheline leping, millega hõlbustatakse Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohaldamist

5. novembril 1974 Pariisis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Rumeenia Sotsialistliku Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

27. veebruaril 1979 Viinis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Austria Vabariigi vaheline õigusabi ja -koostöö konventsioon, mis täiendab Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni

31. juulil 1980 Budapestis allakirjutatud Prantsuse Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vaheline konventsioon tsiviil- ja perekonnaasjades õigusabi osutamise ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta

10. mail 1984 allakirjutatud Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vaheline konventsioon õigusabi osutamise ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil-, perekonna- ja kaubandusasjades

18. jaanuaril 1989 Sofias allakirjutatud Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Rahvavabariigi valitsuse vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviilasjades

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 01/12/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.