Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente edastama määratud pädevad asutused (edastavad asutused) on a) Kreeka kõrgeima kohtu, b) apellatsioonikohtute ja c) esimese astme kohtute juures tegutsevad prokuratuurid.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Teisest liikmesriigist kohtu- või kohtuväliseid dokumente vastu võtma määratud pädevad asutused (vastuvõtvad asutused) on esimese astme kohtute juures tegutsevad kohalikud prokuratuurid.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumentide vastuvõtmiseks on kättesaadavad järgmised sidevahendid: post.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

I lisas esitatud vormi võib lisaks kreeka keelele täita ka inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutuse ülesandeid täidab justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakond (postiaadress: Leoforos Mesogeion 96, sihtnumber 11527, kontaktisik: Georgios Kouvelas, tel: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-posti aadress: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Vastavalt artiklile 7 osutab Kreeka artikli 7 lõike 1 punktis a osutatud abi selle isiku aadressi kindlaksmääramisel, kellele tuleb kohtu- või kohtuväline dokument kätte toimetada.

Ateena, Thessaloníki, Pireuse ja Chalkída esimese astme kohtute prokuratuurid on määratud asutused, kellele teiste liikmesriikide edastavad asutused võivad esitada taotlusi selle isiku aadressi kindlaksmääramiseks, kellele tuleb kohtu- või kohtuväline dokument kätte toimetada. Aadressi kinnitamiseks kasutatakse andmebaase, millele eespool nimetatud prokuratuuridel on juurdepääsuõigus.

Määratud asutuste kontaktandmed on järgmised:

Ateena esimese astme kohtu prokuratuur (Eisangelía Protodikón Athinón)

Endine Evelpidoni kool, Evelpidon, hoone 16, 10167 Ateena,

e-post: diksyn@eispa.gr.

Thessaloníki esimese astme kohtu prokuratuur (Eisangelía Protodikón Thessaloníkis)

26is Oktovriou 3, 54626 Thessaloníki,

e-post: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr.

Pireuse esimese astme kohtu prokuratuur (Eisangelía Protodikón Peiraiá)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Pireus,

e-post: dioikitiko@eispp.gr.

Chalkída esimese astme kohtu prokuratuur (Eisangelía Protodikón Chalkídas)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkída,

e-post: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

Kreeka teatab kooskõlas artikli 7 lõike 2 punktiga c, et taotluse saanud liikmesriigi ametiasutused esitavad omal algatusel taotlused andmebaasidest talitustele andmete saamiseks füüsiliste või juriidiliste isikute aadresside kohta, kui kättetoimetamistaotluses märgitud aadress ei ole õige.

Eespool nimetatud nelja suurima linna esimese astme kohtute prokuratuuridel on kava kohaselt 2024. aasta aprilli lõpuks digitaalne juurdepääs andmebaasidele, et saada teavet aadresside kohta. Kreeka ülejäänud (geograafiliselt piiratud) territooriumi puhul on digitaliseerimine käimas ja selle lõpuleviimise kuupäev teatatakse aja jooksul.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

I lisas esitatud vormi A võib lisaks kreeka keelele täita ka inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Seda Kreekas ei kohaldata, sest Kreeka ei tõlgi I lisa vormi L kolmanda riigi keelde.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Tavamenetluses lahendatavates asjades tuleb dokument kätte toimetada 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul pärast hagi esitamist.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

I lisas esitatud vormi K võib lisaks kreeka keelele täita ka inglise või prantsuse keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kättetoimetamise eest tuleb maksta 50 euro suurust kindlaksmääratud lõivu, mis tuleb tasuda pangaülekandega Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumile, kasutades järgmist pangakontot: Kreeka Pank, pangakonto number: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, SWIFT-kood: BNGRGRAA.

Kõigi kättetoimetamistaotluste puhul tuleb kasutada kirjeldatud meetodit. Kui taotlusele ei ole lisatud panga tõendit lõivu tasumise kohta, tagastatakse taotlus ilma seda läbi vaatamata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Kreeka ei luba oma territooriumil kohtudokumente kätte toimetada otse diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Kreeka ei kavatse praegu komisjonile teatada, millistel lisatingimustel ta aktsepteerib lõike 1 punktis b osutatud elektroonilist kättetoimetamist.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Kreeka tunnustab reservatsioonideta kõnealuses artiklis sätestatud võimalust toimetada kohtudokumendid kätte vahetult kohtuametniku kaudu.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Lõike 4 kohase tähtaja ennistamise avalduse võib esitada kahe aasta jooksul pärast kohtuotsuse kuupäeva.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Kõnealune määrus on esimuslik muude sätete suhtes, mis sisalduvad järgmistes kahepoolsetes konventsioonides, mille osaline Kreeka Vabariik on:

– Kreeka ja Saksamaa vaheline 11. mai 1938. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (eriolukorra seadus nr 1432/1938 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 399/1938);

– Kreeka ja Jugoslaavia vaheline 18. juuni 1959. aasta konventsioon vastastikuste suhete kohta õigusasjades, mis on ratifitseeritud seadusandliku dekreediga nr 4009/1959 (valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 238, 5.11.1959);

– 6. detsembril 1965 Ateenas allakirjutatud Kreeka Kuningriigi ja Austria Vabariigi vaheline konventsioon vastastikuse õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (seadusandlik dekreet nr 137/1969 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 45/1969);

– 19. oktoobril 1972 Bukarestis allakirjutatud Rumeenia Sotsialistliku Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadusandlik dekreet nr 429/1974 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 178/1974);

– 10. aprillil 1976 Ateenas allakirjutatud Bulgaaria Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus nr 841/1978 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 228/1978);

– 8. oktoobril 1979 Budapestis allakirjutatud Ungari Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, (seadus nr 1149/1981 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 117/1981);

– 24. oktoobril 1979 Ateenas allakirjutatud Poola Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus nr 1184/1981 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 198/1981);

– 22. oktoobril 1980 Ateenas allakirjutatud Kreeka Vabariigi ja Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, mis on endiselt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Kreeka vahel (seadus nr 1323/1983 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 8/1983);

– 5. märtsil 1984 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusalase koostöö kohta tsiviil-, perekonna-, kaubandus- ja kriminaalasjades (seadus nr 1548/1985 – valitsuse ametlik väljaanne, seeria I, nr 95/1985);

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Kreeka ei kavatse võtta detsentraliseeritud süsteemi kasutusele varem, kui kõnealuses määruses nõutud.

Viimati uuendatud: 14/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.