Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtudokumentide korral on edastav asutus see kohus, mille menetluse käigus kättetoimetamisele kuuluv dokument koostati, notariaalse menetluse käigus koostatud dokumentide korral see notar, kelle juures dokument koostati, ning muude, kohtuväliste dokumentide korral, justiitsministeerium.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Vastuvõttev asutus on see esimese astme kohus, mille tööpiirkonnas on õigusabi taotluses märgitud adressaadi elukoht (Budapestis Pesti keskne esimese astme kohus (Pesti Központi Kerületi Bíróság)), ning Ungari Kohtutäiturite Liit.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Vastuvõtvad asutused võtavad kättetoimetamisele kuuluvaid dokumente vastu posti, faksi või e-posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

Ungaris täidab keskasutuse ülesandeid justiitsministeerium:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály (rahvusvahelise eraõiguse osakond)
Aadress: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Faks: +36 1 550 3946
E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 lõike 1 punktis a osutatud abi osutab justiitsministeerium:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (rahvusvahelise eraõiguse osakond)

Aadress: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud teabe leiab Euroopa e-õiguskeskkonna portaali (Dokumentide kättetoimetamine: õigusdokumentide ametlik edastamine) punktist 4.2.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ungari ei ole tõlkinud I lisa vormi L ühegi kolmanda riigi keelde.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ungari õiguses ei ole dokumendi kättetoimetamiseks konkreetset kuupäeva ette nähtud.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kohus toimetab dokumente kätte tasuta.

Kohtutäiturid nõuavad dokumentide kättetoimetamise eest tasu 7 500 forintit, mis tuleb eelnevalt üle kanda järgmisele kontole (taotlusele tuleb lisada ülekande tegemist tõendav dokument):

Kontoomanik: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (Ungari Kohtutäiturite Liit)

Pank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kood: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Selgituse väljale tuleb märkida järgmine teave: KU2 – taotluse viitenumber, adressaadi nimi.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Artiklis 17 osutatud kättetoimetamisviisi kasutatakse Ungaris ainult juhul, kui adressaat on edastava liikmesriigi kodanik.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ungaris ei ole lisatingimusi sätestatud.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Artiklis 20 osutatud kättetoimetamisviisi võib Ungaris kasutada kooskõlas õigusnormidega, millega reguleeritakse dokumentide kättetoimetamist kohtutäiturite abil.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Ungari kohtud võivad otsuse teha teatavatel juhtudel, eeldusel et artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikli 22 lõike 4 kohase tähtaja ennistamise avalduse esitamise tähtaeg on Ungaris üks aasta.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ungaril ei ole teiste liikmesriikidega ühtegi lepingut ega kokkulepet.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.