Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Iirimaa

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Alates 15. aprillist 2019 on Iirimaa edastav asutus kohtukantselei Castlebari linnas Mayo krahvkonnas.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie

Kõik päringud enne 15. aprilli 2019 esitatud kättetoimetamistaotluste kohta tuleks saata sellele kantseleile, kes taotluse edastas. Kantseleide loend on kättesaadav aadressil

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Alates 15. aprillist 2019 on Iirimaa vastuvõttev asutus kohtukantselei Castlebari linnas Mayo krahvkonnas. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie

Kõik päringud enne 15. aprilli 2019 esitatud kättetoimetamistaotluste kohta tuleks saata sellele kantseleile, millele taotlus edastati. Link kõikide kantseleide loendile:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumentide vastuvõtmise viisid: dokumente võib edastada posti teel või teenusepakkuja (nt kiirkuller) abil.

Haldusküsimusi võib lahendada ka e-posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Tüüpvormi võib täita iiri või inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

The Master (kõrge kohtu juhtivametnik)

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Iirimaa

Kõrge kohtu kantseleiga võib võtta ühendust inglise või iiri keeles posti või faksi teel numbril (353-1) 872 56 69. Kõrge kohtu kantseleiga võib võtta ühendust ka telefoni teel numbril (353-1) 888 60 00.

Territoriaalne pädevus: üleriigiline

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Iirimaa õiguskorra kohaselt ei anta abi selle poole asukoha kindlakstegemiseks, kellele dokumendid tuleb kätte toimetada, sest dokumentide kättetoimetamisega seonduv, sealhulgas teise poole asukoha kindlakstegemine, on kättetoimetamist taotleva poole õigus ja kohustus. Kui pool ei saa dokumente kätte toimetada seaduses ette nähtud viise kasutades, võib kohus määrata muu kättetoimetamise viisi, kui ta leiab, et see on asjakohane.

Iirimaa ei kohalda artikli 7 lõike 1 punkte a ja b ning kohtud ei tee omal algatusel kindlaks kohtumenetluse poole aadressi.

Poole asukoha kindlakstegemiseks võib olla kasulik kasutada järgmisi vahendeid:

kui Teil on telefoninumber, kuid ei ole aadressi, võite kasutada järgmist:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Äriregister (Companies Registration Office) on Euroopa äriregistri Iirimaa liige. Äriregister on Iirimaa äriühinguid ja ärinimesid käsitleva avaliku kohustusliku teabe keskhoidla.

Heategevusregistri (Charities Register), mis on Iirimaa heategevusorganisatsioonide riiklik reguleeriv asutus, leiate aadressil https://www.charitiesregulator.ie/en.

Rahvastikuregistri (General Register Office), mis on Iirimaal sündide, surnult sündide, lapsendamiste, abielude, registreeritud kooselu ja surmaga seotud andmete keskhoidla, on kättesaadav aadressil https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Sellistelt veebisaitidelt nagu https://www.myvehicle.ie/ ja https://www.theaa.ie/car-history-check/ võite tasu eest saada aadressi, kui teate auto registreerimisnumbrit.

Kasutage sotsiaalmeediat – paljud inimesed avaldavad oma aadressi, telefoninumbri või teabe tööandja kohta sotsiaalmeedias.

Makske isiku otsimise eest – paljud veebipõhised teenused aitavad väikese tasu eest teha kindlaks isiku asukoha.

Aadressi või edastamisaadressi saamiseks võtke ühendust postkontoriga.

Kaaluge eradetektiivi või kohtutäituri kasutamist.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

-

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

-

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

See säte Iiri õiguses ei kehti.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

-

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kui artikli 11 lõike 2 ja artikli 15 kohaselt taotletakse isiklikku kättetoimetamist, tegeleb kättetoimetamisega õigusbüroo, eradetektiiv või advokaat poolte kokkulepitud tasu eest, mis selles piirkonnas on tavaliselt 70–100 eurot.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Iirimaa ei ole selle vastu.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

-

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Mitte miski ei takista kohtumenetlusest huvitatud isikul toimetada kohtudokumente kätte otse adressaatliikmesriigi pädevate ametnike kaudu. Iirimaal kuuluvad nende hulka advokaadid ja kohtutäiturid.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Iirimaa kohus teha otsuse ka siis, kui kättetoimetamisteatis puudub, kuid kõik lõike 2 tingimused on täidetud.

Artikli 22 lõike 4 kohaldamisel peab kohus ise veenduma, et tähtaja ennistamise avaldus on esitatud mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

-

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 13/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.