Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Selliste apellatsioonikohtute (corti d’appello) ja kohtute (tribunali) kättetoimetamise, täitmise tagamise ja meeldetuletuste saatmisega tegelevad osakonnad (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP), kus toimus vaidlus, millega seotud dokumentide kättetoimetamist taotletakse.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

UNEP presso la Corte di appello di Roma (Rooma apellatsioonikohtu kättetoimetamise, täitmise tagamise ja meeldetuletuste saatmisega tegelev osakond)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefon: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Post või e-post.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

UNEP presso la Corte di appello di Roma

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefon: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Itaalia pakub artikli 7 lõike 1 kohast abi, nimetades Rooma apellatsioonikohtu kättetoimetamise, täitmise tagamise ja meeldetuletuste saatmisega tegeleva osakonna asutuseks, mille poole edastavad asutused võivad pöörduda taotlustega selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele dokument tuleb kätte toimetada.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefon: +39 06328367058-7059

E-post: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Kõnealune osakond ei esita omal algatusel päringuid aadresside kohta teabe saamiseks elukoharegistritesse või muudesse andmebaasidesse, juhul kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Teavet ei ole esitatud.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Kindlat tähtaega ei ole kehtestatud.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Muudest riikidest pärit dokumentide kättetoimetamise eest ei võeta praegu teistsugust tasu kui ühe poole taotlusel toimuva dokumentide kättetoimetamise eest Itaalias.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Itaalia ei luba diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu teises liikmesriigis asuvatele isikutele kohtudokumente vahetult kätte toimetada, välja arvatud juhul, kui dokument tuleb kätte toimetada teises liikmesriigis asuvale Itaalia kodanikule.

Itaalia ei luba Itaalias asuvatele isikutele teise liikmesriigi diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu kohtudokumente kätte toimetada, välja arvatud juhul, kui dokument tuleb kätte toimetada kõnealuse teise liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Teavet ei ole esitatud.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Ametiisikud.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Itaalia ei esita ühtegi artiklis 22 osutatud teadet.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Artikli 29 kohased lepingud või kokkulepped puuduvad.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Itaalia ei kavatse artiklis 33 osutatud teadet esitada.

Viimati uuendatud: 28/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.