Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Dokumente edastavad teise liikmesriiki rajooni(linna-)kohtud (rajonu (pilsētu) tiesas), regionaalsed kohtud (apgabaltiesas) või kõrgeim kohus (Augstākā tiesa).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Teisest liikmesriigist edastatud dokumentide kättetoimetamise taotlusi võtab vastu ja täidab keskasutuseks määratud Läti kohtutäiturite koda (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Aadress: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Telefon: +371 67290005, faks: +371 67290006

E-post: documents@lzti.lv

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Teistest liikmesriikidest pärit dokumentide kättetoimetamise taotlusi ja dokumentide kättetoimetamise teatisi aktsepteeritakse Lätis, kui need on esitatud posti teel.

Dokumente aktsepteeritakse ka elektrooniliselt, kui need on nõuetekohaselt sertifitseeritud.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Lisaks läti keeles täidetud tüüpvormidele aktsepteeritakse Lätis ka inglise keeles täidetud tüüpvorme.

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutus on justiitsministeerium (Tieslietu ministrija).

Aadress: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefon: +371 67036802

E-post: pasts@tm.gov.lv

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Läti on otsustanud määruse artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud mehhanismi ehk selle kasuks, et ta annab Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu üksikasjalikku teavet, kuidas leida nende isikute aadresse, kellele tuleb dokumendid kätte toimetada. Silmas tuleb pidada järgmist:

1. füüsilise isiku aadressi leidmiseks võib esitada ametliku taotluse siseministeeriumi alluvuses tegutsevale kodakondsus- ja migratsiooniametile, mis peab füüsiliste isikute registrit. Füüsiliste isikute registrist väljavõtet taotledes tuleb märkida andmete taotlemise põhjus, et volitatud töötlejad saaksid otsustada, kas andmete edastamine on õigustatud;

2. äriühingu aadressi võib tasuta saada äriregistrist. Kõik äriregistrisse tehtud kanded avaldatakse tasuta teabesaidil. Sellega muudetakse need veebis üldsusele kohe kättesaadavaks.

Läti ametiasutused ei esita füüsiliste isikute registrisse omal algatusel päringuid aadresside kohta teabe saamiseks, juhul kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige. Saaja aadressi leidmise eest vastutab taotluse esitanud asutus või pool.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Lätis aktsepteeritakse määruse I lisas sätestatud tüüpvormil esitatud dokumentide kättetoimetamise taotlusi, kui need on koostatud kas läti või inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Vastavalt Läti tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklile 57 teeb dokumente kätte toimetav isik juhul, kui adressaat kohtudokumendi vastuvõtmisest keeldub, dokumendile selle kohta märke ning lisab ka keeldumise põhjused, kuupäeva ja kellaaja. Kohtudokumentide vastuvõtmisest keeldumine kohtumenetluse kulgu ei häiri.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Vastavalt Läti tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 561 lõikele 1 loetakse teade kohtumenetluse aja ja koha või menetlustoimingu kohta või asjaomase dokumendi sisu isikule edastatuks ning kohtudokumendid kätte toimetatuks, kui need dokumendid on edastatud artiklis 56 sätestatud menetluse kohaselt, v.a lõikes 9 osutatud juhul:

1) kuupäeval, mil adressaat või muu isik need vastavalt seaduse artikli 56 lõikele 3, 7 või 8 vastu võttis;

2) kuupäeval, mil isik nende vastuvõtmisest keeldus (artikkel 57);

3) seitsmendal päeval pärast dokumentide saatmist juhul, kui dokumendid saadeti postiga;

4) kolmandal päeval pärast dokumentide saatmist juhul, kui dokumendid saadeti e-postiga.

Vastavalt eespool osutatud artikli lõikele 2 ei mõjuta see, kas kohtudokumendid toimetati füüsilise isiku ametlikult teatatud elukohta, ametlikult teatatud muule aadressile, aadressile, mille füüsiline isik märkis kohtuga suhtlemiseks kasutatavaks aadressiks, või füüsilise isiku registreeritud asukohta, ning kas postiga saadi kättetoimetamisteatis või saadeti dokumendid tagasi, iseenesest asjaolu, et dokumentidest on teavitatud. Adressaat võib ümber lükata eelduse, et dokumendid toimetati kätte seitsmendal päeval pärast saatmist juhul, kui dokumendid saadeti postiga, või kolmandal päeval juhul, kui dokumendid saadeti e-postiga, kui ta viitab endast sõltumatutele objektiivsetele asjaoludele, mis ei võimaldanud tal dokumente märgitud aadressil vastu võtta.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lätis aktsepteeritakse määruse I lisas sätestatud tüüpvormil esitatud kättetoimetamisteatisi juhul, kui need on koostatud kas läti või inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Lätis toimetatakse dokumendid kätte määruse artikli 15 lõike 2 punktis a sätestatud korras ja dokumentide kättetoimetamise taotluse eest tuleb iga kord tasuda 133,33 eurot (summa sisaldab käibemaksu). Tasu tuleb maksta pangaülekandega ja pangatasud peab tasuma isik, kes dokumentide kättetoimetamise eest maksab.

Pangakonto andmed:

Registreerimisnumber: 90001497619

Registrijärgne asukoht (alates 16. detsembrist 2019): Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Pank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT-kood: HABALV22

Makse selgitus: adressaadi andmed

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Läti ei luba dokumente diplomaatiliste kanalite kaudu kätte toimetada, välja arvatud juhul, kui dokumendid toimetatakse kätte dokumentide päritoluliikmesriigi kodanikule.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Läti õigusaktide kohaselt ei ole lubatud dokumente kätte toimetada määruse artiklis 20 sätestatud korras.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 22 lõikest 1 võib Läti kohus või kohtunik teha otsuse ka siis, kui dokumendi kättetoimetamise teatist ei ole saadud, eeldusel et määruse artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud. Lätis ei ole kindlaks määratud ajavahemikku, mille järel peetakse kostja avaldust kohtuotsuse edasikaebamise tähtaja ennistamiseks vastuvõetamatuks, eeldusel et määruse artikli 22 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Läti Vabariik kohaldab kahte sõlmitud lepingut:

1) Läti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping, mis käsitleb õigusabi ja õigussuhteid tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades;

2) Läti Vabariigi, Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vaheline õigusabi ja õigussuhete leping.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 23/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.