Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kõik Leedu Vabariigi üldkohtud, kes menetlevad tsiviil- ja kaubandusasju, on pädevad edastama dokumente välisriikidesse vastavalt määrusele.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Ametiasutus, kes on määratud vastu võtma teiste liikmesriikide taotlusi dokumentide kättetoimetamiseks määruse artikli 3 lõike 2 kohaselt, on Leedu Kohtutäiturite Koda.

Leedu Kohtutäiturite Koja kontaktandmed:

aadress: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
e-post: info@antstoliurumai.lt

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Kui edastamine ei ole võimalik detsentraliseeritud IT-süsteemi häire või erakorraliste asjaolude tõttu, võib vastuvõttev asutus aktsepteerida dokumente posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Lisaks leedukeelsetele vormidele aktsepteerib Leedu Vabariik ka inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 4 – Keskasutus

Määruse artiklis 4 täpsustatud ülesandeid täitev keskasutus on Leedu Vabariigi justiitsministeerium.

Leedu Vabariigi justiitsministeeriumi kontaktandmed:

aadress: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

telefon: + 370 600 38 904

e-post: rastine@tm.lt

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Määruse artikli 7 lõike 1 punkti a alusel määratud asutus, millele võivad teiste liikmesriikide edastavad asutused esitada taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele tuleb dokument kätte toimetada, on Leedu Kohtutäiturite Koda.

Leedu Kohtutäiturite Koja kontaktandmed:

aadress: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

telefon: +370 5 2750067, +370 5 2750068
e-post: info@antstoliurumai.lt

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Lisaks leedukeelsetele vormidele aktsepteerib Leedu Vabariik ka inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

-

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Leedu õigusaktidega ei ole dokumentide kättetoimetamiseks konkreetset tähtaega ette nähtud.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Määruse artikli 14 lõike 2 alusel aktsepteeritakse Leedu Vabariigis leedu ja inglise keelt.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Ühekordne kindel tasumäär on 110 eurot.

See summa tuleb kanda vastuvõtva asutuse ehk Leedu Kohtutäiturite Koja kontole.

Leedu Kohtutäiturite Koda

Aadress: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Pank: Luminor Bank AB, pangakood 40100, SWIFT-kood AGBLLT2X, kontonumber: LT92 4010 0424 0031 5815, juriidilise isiku kood 126198978.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

-

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Määruse artikli 20 kohane kohtudokumentide vahetu kättetoimetamine ei ole Leedu Vabariigis lubatud.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Leedu Vabariigi kohtud võivad teha otsuse ka siis, kui menetlust algatava dokumendi või sellega samaväärse dokumendi kättetoimetamisteatist ei ole saadud, kui on täidetud kõik määruse artikli 22 lõikes 2 kehtestatud tingimused. Määruse artikli 22 lõikega 4 ette nähtud juhtudel (välja arvatud artikli 22 lõikega 5 ette nähtud erand) on kostjal õigus esitada tähtaja ennistamise avaldus. Tähtaja ennistamise avaldust ei vaadata läbi, kui see on esitatud rohkem kui aasta pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Leedu ei ole teiste liikmesriikidega sõlminud määruse artikli 29 lõikes 2 osutatud lepinguid või kokkuleppeid, et dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada. Samuti ei ole ta plaaninud selliste lepingute või kokkulepete sõlmimist.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

-
Viimati uuendatud: 17/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.