Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Dokumendid võib kätte toimetada kohtutäitur (huissier) isiklikult. Seda kättetoimetamise viisi tähistab prantsuskeelne mõiste signification.

Kohtutäiturit on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (Luksemburgi kohtutäiturite koda)

Dokumendid võib kätte toimetada ka kohtu registripidaja (greffier), tavaliselt tähtsaadetisena. Seda kättetoimetamise viisi tähistab üldisem mõiste notification.

Teavet on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html.

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Ainsad vastuvõtvad asutused on kohtutäiturid.

Kohtutäiturite loend ja nende tööpiirkonnad on leitavad järgmisel veebisaidil:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (Luksemburgi kohtutäiturite koda)

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumente võetakse vastu

posti, e-posti, faksi või telefoni teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Prantsuse ja saksa keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

Keskasutus on prokuratuur (Parquet Général) kõrgeima kohtu juures (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postiaadress: L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-2336

Faks: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Keeled: prantsuse ja saksa keel

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Kooskõlas artikliga 7 osutab Luksemburg artikli 7 lõike 1 punktis a osutatud abi kohtu- või kohtuväliste dokumentide adressaadiks olevate isikute aadresside leidmisel.

Määratud organid, kellele taotlevad asutused võivad esitada päringuid kättetoimetatavate dokumentide adressaadiks olevate isikute aadressi väljaselgitamiseks, on kohtutäiturid.

Kohtutäiturite loend ja nende tööpiirkonnad on leitavad järgmisel veebisaidil:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (Luksemburgi kohtutäiturite koda)

Kooskõlas artikli 7 lõike 2 punktiga c märgib Luksemburg, et vastuvõtva asutuse ülesandeid täitvad kohtutäiturid esitavad juhul, kui neile on edastatud dokumendi kättetoimetamise taotlus, millele märgitud aadress ei ole õige, omal algatusel päringud neile kättesaadavatesse andmebaasidesse, et saada teavet füüsiliste või juriidiliste isikute aadresside kohta. Juhul kui uus ametlik aadress asub kohtutäituri geograafilisse pädevusse kuuluval territooriumil, toimetab kohtutäitur dokumendi kätte sellel uuel aadressil.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Luksemburgil on võimalik taotluse vormi (vormi A) täita saksa või prantsuse keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Luksemburgi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul (25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 artikli 12 lõige 5 ja artikli 13 lõige 2).

Kui dokumendi toimetab kätte kohtutäitur isiklikult (signification), tuleb kättetoimetamisteates (exploit) märkida kättetoimetamise kuupäev, st kuupäev, mil kättetoimetamisteade adressaadile või adressaadi kodusele aadressile edastati, või kuupäev, mil dokument adressaadi kodusel aadressil hoiule anti.

Kui adressaat keeldub kättetoimetatava dokumendi ärakirja vastu võtmast, märgib kohtutäitur selle kättetoimetamisteatesse. Sellisel juhul loetakse dokument kätte toimetatuks sellel kuupäeval, mil see adressaadile esitati.

Kui isikul, kellele dokument tuleb kätte toimetada, puudub teadaolev kodune aadress või elukoht, koostab kohtutäitur kättetoimetamise aruande (procès-verbal), milles on esitatud adressaadi leidmiseks võetud meetmed. Kättetoimetamise aruande koostamise järel loetakse dokument kätte toimetatuks.

Kui dokument toimetatakse kätte tähtsaadetisena (notification), kohaldatakse Luksemburgis kahekordse kuupäeva süsteemi.

Saatjaga seotud kuupäev erineb adressaadiga seotud kuupäevast.

Saatjaga seoses on kättetoimetamise kuupäev saatmise kuupäev.

Adressaadiga seoses on kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, mil dokument adressaadile edastatakse.

Kui adressaat keeldub tähtkirja vastu võtmast, registreerib postitöötaja selle vastuvõtukviitungil ja tagastab tähtkirja koos vastuvõtukviitungiga. Sellisel juhul loetakse dokument kätte toimetatuks sellel kuupäeval, mil tähtkiri adressaadile esitati.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Luksemburgis on võimalik täita kättetoimetamisteatise või kättetoimetamata jäämise teatise vormi saksa või prantsuse keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Kindlaks määratud tasu suurus on 165 eurot.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Luksemburg ei ole nõus sellega, et tema diplomaatilised esindajad ja konsulaarametnikud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente teises liikmesriigis vahetult kätte toimetavad.

Luksemburg ei ole nõus ka sellega, et teiste liikmesriikide diplomaatilised esindajad ja konsulaarametnikud selliseid dokumente tema territooriumil kätte toimetavad, välja arvatud juhul, kui dokument tuleb kätte toimetada dokumendi päritoluriigi kodanikule.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Luksemburgis on 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 artikli 20 kohane vahetu kättetoimetamine lubatud.

Justiitsministeeriumil ei ole selles küsimuses volitusi ja seetõttu ei tohiks dokumentide kättetoimetamisega seotud kirju või muid dokumente ministeeriumile saata.

Dokumendid võib kätte toimetada kohtutäitur (huissier) isiklikult. Seda kättetoimetamise viisi tähistab prantsuskeelne mõiste signification.

Adressaatriigi kohtutäiturid ei pea tagama, et asjaomase isiku poolt vahetult edastatud dokumendi vorm ja sisu on korras. Nad vastutavad ainult vorminõuete ja menetluste eest, mida nad dokumentide kättetoimetamisel adressaatriigis kohaldavad.

Kohtutäiturit on võimalik leida sellelt veebisaidilt:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (Luksemburgi kohtutäiturite koda)

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata artikli 22 lõikest 1 võivad Luksemburgi kohtud teha otsuse, kui artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikli 22 lõike 4 kohaselt võib tähtaja ennistamise avalduse tunnistada lubamatuks, kui see ei ole esitatud mõistliku aja jooksul (seda hindab kohtunik) alates ajast, mil kostja sai otsusest teada, või ajast, mil lõppes meetme võtmise võimatus; avaldusi ei või esitada hiljem kui üks aasta pärast otsuse kättetoimetamist.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.