Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)
Aadress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)
Aadress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Tähtkiri. Dokumentide originaalid ning 1. lisa ja panga kviitung tuleks saata posti teel. Koopiad võib saata juba varem e-postiga.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Malta ja inglise keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo)
Aadress: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Telefon: (+356) 22265000
E-post: info@stateadvocate.mt

Territoriaalne pädevus: Malta ja Gozo

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 lõike 1 punkt c – juriidilise isiku registrijärgse asukoha leiab Malta äriregistri veebisaidil olevast registrist aadressil:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Veebipõhine süsteem hõlbustab iga inimese juurdepääsu äriregistrile, kes otsib teavet äriühingute, sihtasutuste või ühingute kohta. Registris sisalduv teave on tasuta ja mõeldud üldiseks kasutamiseks (avalik teave). See teave hõlmab äriühingu ärinime ja registrinumbrit, registrijärgset asukohta, asutamise kuupäeva jne. Igaüks saab otsida äriühingut kas registrinumbri, ärinime või ärinime osa järgi.

Füüsilisele isikule kohtudokumentide kättetoimetamise aadressi kindlakstegemiseks võib muu riigi edastav asutus saata Malta vastuvõtvale asutusele päringu järgmisel e-posti aadressil: info@stateadvocate.mt
See päring peaks sisaldama asjaomase isiku isikukoodi ning ees- ja perekonnanime.

Malta vastuvõttev asutus i) ei esita päringuid aadresside kohta teabe saamiseks ega ii) osuta sellist abi omal algatusel.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Malta ja inglise keel.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Määruse artikli 12 lõikes 2 osutatud teavitamist, mis puudutab I lisas esitatud vormi L tõlkimist kolmanda riigi keelde, Maltas ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Määruse artikli 33 lõikes 1 osutatud teavitamist, mis puudutab artikli 12 lõiget 5 ja artikli 13 lõiget 2, Maltas ei kohaldata, sest Malta õiguses ei ole sellist kindlat tähtaega sätestatud.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Malta ja inglise keel.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Malta õigusnormide kohaselt tuleb Maltas iga dokumentide kättetoimetamise taotluse eest tasuda 50 eurot. Kättetoimetamistaotlusele tuleb lisada tõend tasu maksmise kohta. Dokumendid saadetakse menetlemata tagasi, kui kättetoimetamistaotlusele ei ole pärast nimetatud makse tegemist lisatud panga kviitungit. Tasud tuleb maksta pangaülekandega riigiadvokaadi büroole, kelle pangakonto andmed on järgmised:

panga nimi: Central Bank of Malta

saaja: AG Office – Receipt of Service Documents

pangakonto: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kood: MALTMTMT

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Malta ei luba dokumente kätte toimetada diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Riigiadvokaadi büroo koos kohtuteenuste ametiga.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

See ei ole võimalik, sest nõutakse kättetoimetamise kinnitust. Kui otsus tehakse isiku kohta, kellele eelnevalt ei olnud kohtukutset saadetud, siis võib see isik kolme kuu jooksul pärast otsusest teadasaamist taotleda asja uuesti läbivaatamist.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 13/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.