Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Asja menetlev kohus: rajoonikohus (sąd rejonowy), regionaalne kohus (sąd okręgowy) või apellatsioonikohus (sąd apelacyjny) või kõrgeim kohus (Sąd Najwyższy)).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Rajoonikohus, mille tööpiirkonnas tuleb dokumendid kätte toimetada.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumente võib saata posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Lisaks poola keelele võib vorme täita inglise või saksa keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö ja Euroopa õiguse osakond)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

e-post: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Üksikasjalik teave, mis puudutab aadressi kindlaksmääramist artikli 7 lõike 2 punkti a kohaselt koostoimes lõike 1 punktiga c

Füüsiliste isikute aadress:

isik, kellel on põhjendatud huvi kontrollida selle isiku aadressi, kellele dokument tuleb kätte toimetada, võib pöörduda kohaliku omavalitsusüksuse (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) juhi/linnapea poole. Selleks tuleb esitada taotlus. Taotluse võib esitada ainult ühele kohalikule omavalitsusele ja selle eest tuleb tasuda 31 Poola zlotti (mis tuleb tasuda selle omavalitsusüksuse kontole, kellele taotlus on esitatud). Tasumise kohta tuleb esitada tõend. Taotleja peab samuti tõendama oma põhjendatud huvi, millest lähtuvalt tuleb registriandmed talle kättesaadavaks teha. Seda huvi võib tõendada dokumendiga, millest nähtub juriidiline kohustus konkreetne toiming teha (nt hagi, kohtutäituri kiri, leping).

Juriidilise isiku aadress (täis-, usaldus- või investeerimisühingud, osaühingud või aktsiaseltsid, ühistud, avalik-õiguslikud ettevõtted, teadus- ja arendusüksused, välisettevõtted ja nende filiaalid ning vastastikused seltsid):

andmed on kättesaadavad veebis riikliku kohtute registri (Krajowy Rejestr Sądowy) peetavas registris. Registrit peetakse kooskõlas avalikkuse põhimõttega (st igaühel on õigus registriandmetega tutvuda).

Veebis kättesaadavad andmed leiab järgmiselt aadressilt:

Majandustegevusega tegelevaid füüsilisi isikuid puudutavad andmed on keskses äriregistris (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), millele pääseb juurde igaüks.

Artikli 7 lõike 2 punktis c osutatud teave

Kui ilmneb, et vastuvõtva asutuse märgitud aadress ei ole õige, ei ole asutus, mis saab taotluse (vastuvõttev asutus Poolas), kohustatud tegema ega üldjuhul tee asjaomastes registrites päringuid, et aadress kindlaks teha. Praktikas tähendab see seda, et kui asutus peab seda asjakohaseks, võib ta hinnata, kas aadressis on ilmne viga, või kui edastav asutus märgib, et talle teada olev aadress pärineb avalikust registrist, võib ta kontrollida, kas see aadress on ajakohane.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Lisaks poola keelele võib vorme täita inglise või saksa keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ei kohaldata.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Vormi võib täita poola, inglise või saksa keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Dokumentide kättetoimetamise eest tasu ei nõuta.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Poola ei luba oma territooriumil dokumente kätte toimetada diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Poolas ei ole lubatud kasutada selles artiklis osutatud kättetoimetamise viisi.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldus, mis on esitatud hiljem kui üks aasta pärast lahendi tegemise kuupäeva, vaadatakse läbi üksnes erakorralistel juhtudel.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 09/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.