Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

  • Piirkondlikud kohtud (tribunais judiciais de comarca);
  • registripidajad (conservadores);
  • notarid (notários);
  • täitevametnikud (agentes de execução) ja
  • esindajad (mandatários judiciais).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

i. Pädeva piirkondliku kohtu üldkohtu pädevusega kohtumaja (juízo de competência genérica) või kohalik tsiviilkohtumaja (juízo local cível), kui see on olemas, ja

ii. täitevametnikud (OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (õigusnõunike ja täitevametnike ühendus)).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Posti teel

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Portugali, inglise või hispaania keel

Artikkel 4 – Keskasutus

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 lõike 1 punkti a kohaldamisel on asutus, millele võivad edastavad asutused esitada taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele tuleb dokument kätte toimetada:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikli 7 lõike 2 punkti c kohaldamisel on olukord erinevate vastuvõtvate asutuste puhul järgmine:

  • pädeva piirkondliku kohtu üldkohtu pädevusega kohtumaja (juízo de competência genérica) või kohalik tsiviilkohtumaja (juízo local cível), kui see on olemas: et toimetada kätte dokumendid, kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige, kohaldab vastuvõttev asutus sarnastes riigisisestes vaidlustes kohaldatavat riigisisest õigust, st Portugali tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikleid 226 ja 236;
  • täitevametnikud (OSAE): päringud tehakse riigisisestes registrites või muudes andmebaasides, kui sellised registrid või muud andmebaasid on olemas, et selgitada välja selle isiku uus aadress, kellele dokument tuleb kätte toimetada.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Portugali, inglise või hispaania keeles

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Kui I lisa vorm L tõlgitakse kolmanda riigi keelde, edastatakse see komisjonile avaldamiseks Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Määruse artikli 12 lõike 5 ja artikli 13 lõike 2 kohaldamisel lähtutakse Portugali tsiviilseadustiku artiklist 323, milles on sätestatud, et juhul kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada taotluse esitajast sõltumatutel põhjustel, peatub tähtaja kulgemine viis päeva pärast kättetoimetamistaotluse saamist.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Portugali, inglise või hispaania keeles

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Üldjuhul ei anna dokumendi kättetoimetamine teisest liikmesriigist alust nõuda tasu või kulude tasumist, kui need saadetakse kohtutele.

Kui aga dokumendi toimetab isiklikult kätte õigusametnik (oficial de justiça) või täitevametnik (agente de execução), tuleb kanda järgmised kulud:

1. täitevametnikud:

kui dokument toimetatakse kätte: 76 eurot;

kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada (kui isik, kellele dokument tuleb kätte toimetada, ei ela antud aadressil või kui sellist aadressi ei ole): 50,50 eurot;

2. õigusametnikud:

kui dokument toimetatakse kätte: 51 eurot;

kui dokumente ei olnud võimalik kätte toimetada (kui isik, kellele dokument tuleb kätte toimetada, ei ela antud aadressil või kui sellist aadressi ei ole): ei tule midagi maksta.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Portugal ei luba teisel liikmesriigil toimetada oma territooriumil konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu kätte kohtudokumente, välja arvatud juhul, kui dokumentide adressaat on kõnealuse teise liikmesriigi kodanik.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Ei kohaldata

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata artikli 22 lõikest 1 võivad Portugali kohtud teha otsuse, kui kõik selle artikli lõikes 2 loetletud tingimused on täidetud.

Artikli 22 lõike 4 kohaldamisel tuleb Portugalis otsuse edasikaebamise tähtaja ennistamise avaldused esitada ühe aasta jooksul alates vaidlustatud lahendi kuupäevast. Pärast selle ajavahemiku möödumist avaldusi enam vastu ei võeta.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vaheline 19. novembri 1997. aasta leping tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö kohta

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 03/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.