Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtudokumente edastavateks asutusteks on kõik Rumeenia kohtud: esimese astme kohus, apellatsioonikohus ja kassatsioonikohus.

Kohtuväliseid dokumente edastavateks asutusteks on need esimese astme kohtud, kelle tööpiirkonnas on notarite ja kohtutäiturite registrijärgne asukoht.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

ELi liikmesriikide kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamise taotlusi vastuvõtvaks asutuseks on see esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas on vastuvõtja elukoht või registrijärgne asukoht.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Posti teel. Faksi teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Rumeenia aktsepteerib lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele inglise või prantsuse keeles täidetud tüüpvorme.

Artikkel 4 – Keskasutus

Ministerul Justiției (justiitsministeerium)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö talitus)

Stradă Apolodor 17, Sectorul 5, Bucureşti 050741

Tel: +40 37204 1077 sekretariaat, faks: +40 37204 1079; e-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Isikuandmeid võib edastada ainult siis, kui selleks on põhjendatud õiguslik alus. Põhjendatud õiguslikuks aluseks peetakse isikuandmete edastamise taotlusi, mis on saadud politseilt, riigikaitseministeeriumilt, riigiprokuratuurilt, kohtutelt, spetsialiseerunud sotsiaalhoolekandeasutustelt seoses alaealiste või muude kaitset vajavate isikutega või füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kelle õigustatud huvid on tõendatud nende põhjendatud õiguslikku alust tõendavate dokumentidega. Põhjendatud õigusliku aluse puudumisel võib isikuandmeid edastada ainult pärast andmesubjektilt eelneva sõnaselge ja ühemõttelise nõusoleku saamist.

Olenemata eeltoodust võib artikli 7 lõike 1 punktide a ja b kohaldamisel saata taotluse teabe saamiseks Rumeenia kodanikust füüsilise isiku Rumeenias asuva aadressi kohta rahvastikuregistri ja andmebaaside haldamise osakonnale (DEPABD), stradă Obcina Mare nr 2, Sectorul 6, Bucureşti, e-post: depabd@mai.gov.ro; veebisait: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Lisaks sellele võib artikli 7 lõike 1 punktide a ja b kohaldamisel taotleda teavet juriidilise isiku registrijärgse asukoha aadressi kohta veebipõhiselt riikliku äriregistri teenuse InfoCert kaudu. Riikliku äriregistri võrguteenuste portaalile juurdepääsuks tuleb luua kasutajakonto veebiportaalis Recom. Pärast konto loomist saab kasutaja tasuta või tasulise juurdepääsu sõltuvalt soovitud teenuse liigist. Lisateavet leiab siit.

Esimese astme kohus (vastuvõttev asutus) ei ole kohustatud omal algatusel välja selgitama dokumentide adressaadi tegelikku aadressi, kui taotluses esitatud aadress on väär.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Rumeenia aktsepteerib lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele inglise või prantsuse keeles täidetud taotluse tüüpvorme.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ei kohaldata.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Rumeenia aktsepteerib lisaks rumeenia keeles täidetud vormidele inglise või prantsuse keeles täidetud tüüpvorme.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Ei kohaldata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Rumeenia teatel võivad välisriikide diplomaatilised ja konsulaaresindajad Rumeenia territooriumil kohtu- ja kohtuväliseid dokumente kätte toimetada ainult selle riigi kodanikele, mida nad esindavad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 154 lõikele 5 võivad huvitatud isiku taotlusel ja tema kulul menetlusdokumente vahetult kätte toimetada kohtutäiturid, kes peavad järgima tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud kohtukutsete ja menetlusdokumentide kättetoimetamise vorminõudeid.

Teatud olukorras on Rumeenia õigusaktidega ette nähtud võimalus toimetada kohtuväliseid dokumente kätte vahetult kohtutäituri kaudu (nt tsiviilseadustiku artikli 1522 lõige 2: võlgnikule kirjaliku maksekorralduse kättetoimetamine).

Vannutatud kohtutäiturite loetelu leiab järgmiselt aadressilt.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Artikli 22 lõige 4

Tähtaja ennistamise avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast otsuse tegemist.

Artikli 22 lõige 2

Rumeenia kohus võib teha otsuse isegi siis, kui menetluse algatamise dokumendi või sellega samaväärse dokumendi kättesaamisteatist ei ole saadud, tingimusel et kõik artikli 22 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.
Viimati uuendatud: 26/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.