Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtud ja notarid (pärimismenetlustes ja sellistes menetlustes, mille eesmärk on taastada kaotsi läinud või hävinud juriidiline dokument, näiteks omandiõigust tõendav dokument (konanie o umorení listiny)).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Piirkondlikud kohtud (okresné súdy)

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Dokumendid tuleb esitada paberkandjal ja postiga.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Slovaki, tšehhi ja inglise keel

Artikkel 4 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Slovakkia Vabariigi Justiitsministeerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Odbor medzinárodného práva súkromnéh)

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slovak Republic

Telefon: (421) 2 888 91 111

Faks: (421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: https://www.justice.gov.sk

Keeled: slovaki, tšehhi, inglise ja prantsuse keel

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Artikli 7 lõike 2 punkt a

Slovakkia annab lõike 1 punktis a osutatud abi: aadressi leidmise taotlus tuleb saata mõnele piirkondlikule kohtule (okresný súd). (Kõik piirkondlikud kohtud on ühtlasi vastuvõtvad asutused artikli 3 lõike 2 tähenduses.)

Artikli 7 lõike 2 punkt c

Slovakkia vastuvõtvad asutused esitavad omal algatusel päringud aadresside kohta teabe saamiseks elukoharegistritesse või muudesse andmebaasidesse, kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Slovaki, tšehhi ja inglise keel

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ei kohaldata

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Slovaki, tšehhi ja inglise keel

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Dokumendid toimetab põhimõtteliselt kätte taotluse saanud kohus. Teatavatel tingimustel võib kohus aga usaldada dokumentide kättetoimetamise ülesande kohtuametnikule. Kui selle ülesande saanud ametnik on kohtutäitur (súdny exekútor), tuleb iga kätte toimetatud dokumendi eest maksta kindlaksmääratud tasu 10 eurot.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Slovakkia ei luba kohtudokumente diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu kätte toimetada, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Slovakkia õigusnormid ei luba kasutada e-posti selliste dokumentide kättetoimetamiseks, mis tuleb kätte toimetada isiklikult. Need dokumendid on järgmised:

  • seaduse 160/2015 (tsiviilkohtumenetluse seadustik (Civilný sporový poriadok – CSP)) alusel tuleb isiklikult kätte toimetada järgmised dokumendid:

- kohtumäärused, mis võimaldavad muuta hagi, juhul kui asjaomased pooled ei viibinud kohtuistungil, mille käigus muudatus tehti (CSP paragrahvi 142 lõige 2);

- hagiavaldus ja selle lisad, juhul kui kohus ei ole lükanud hagiavaldust tagasi ega ole otsustanud menetlust lõpetada (CSP paragrahvi 167 lõige 1);

- kostja vastus, juhul kui kostja ei ole nõuet täielikult õigeks võtnud (CSP paragrahvi 167 lõige 3);

- hageja vastus kostja vastusele, mille viimane on esitanud paragrahvi 167 lõike 3 kohaselt (CSP paragrahvi 167 lõige 4);

- eelistungi kutsed (CSP paragrahvi 169 lõige 2);

- kohtuotsused (CSP paragrahvi 223 lõige 1);

- kohtuasja raames tehtavad maksekorraldused (CSP paragrahvi 266 lõige 1);

- vastuväited, mille kostja maksekorraldusele esitab ja mis edastatakse hagejale (CSP paragrahvi 267 lõige 5);

- CSP paragrahvi 273 punkti c kohased korraldused, millega nõutakse, et kostja vastaks hagile kirjalikult ette nähtud ajavahemiku jooksul ja esitaks vastuses oma kaitse põhielemendid, lisaks oma vastusele dokumendid, millele ta tugineb, ja esitaks tõendid oma väidete kinnituseks, nagu on sätestatud CSP paragrahvi 273 punktis a;

  • seaduse 161/2015 (hagita tsiviilkohtumenetluse seadustik (Civilný mimosporový poriadok – CMP)) alusel tuleb isiklikult kätte toimetada järgmised dokumendid:

- menetluse algatamise määrused, mis toimetatakse pooltele kätte, kui kohus korraldab menetluse omal algatusel (CMP paragrahv 27);

- muudetud menetluse algatamise avaldused, juhul kui pooled ei viibinud kohtuistungil, mille käigus muudatus tehti (CMP paragrahv 28);

- korraldused, millega võetakse kohtuasjas vastu sisuline otsus (CMP paragrahv 45);

- korraldused, mis tehakse alaealise tagasisaatmise menetluses lapseröövi või lubamatu kinnipidamise korral ja millega nõutakse isikult, kes hageja väitel õigust rikub, et ta esitaks selles asjas oma kirjaliku seisukoha (CMP paragrahvi 131 lõige 2);

- pärimismenetluste raames esitatavad teated ja juhised isikutele, kelle puhul võib põhjendatult eeldada, et nad on pärijad, ning keda teavitatakse sel viisil nende pärimisõigustest ja võimalusest pärandi vastuvõtmisest loobuda, juhul kui kohus ei ole selliseid teateid ja juhiseid esitanud protokolli kandmiseks suuliselt (CMP paragrahvi 189 lõige 2);

- teated, mis käsitlevad eseme vabastamise taotlust menetluses, mis on suunatud notari juurde mõne kohustuse täitmiseks hoiule antud eseme vabastamise vastu paragrahvi 335 punktis a või b osutatud juhtudel või juhul, kui hoiuleandja on taotlenud hoiule antud eseme vabastamist talle endale või mõnele muule isikule kui soodustatud isik (CMP paragrahv 340);

- igamisel põhineva omandamise kinnitamise menetluses vastuväidete esitamise kutsed, mis saadetakse isikule, kellel on menetluse algatamise ajal omandiõigust tõendava dokumendi kohaselt omandi- või asjaõigused igamisel põhineva omandamise kinnitamise menetluses käsitletava vara suhtes (CMP paragrahv 359g).

Slovakkia nõuab nende dokumentide kättetoimetamise kinnituseks vastuvõtuteatist, mille saab täita ainult adressaat.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Ei kohaldata.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 11/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.