Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Edastavad asutused on piirkondlikud kohtud (okrajna sodišča), regionaalsed kohtud (okrožna sodišča), töö- ja sotsiaalkohus (delovno in socialno sodišče), halduskohus (upravno sodišče), kõrgemad kohtud (višja sodišča), kõrgeim kohus (Vrhovno sodišče), konstitutsioonikohus (Ustavno sodišče) ja riigiprokuratuur (državno odvetništvo).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Vastuvõtvad asutused on regionaalsed kohtud.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Kui dokumentide vastuvõtmine on reguleeritud määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 5 lõikega 4, edastatakse dokumendid postiteenuseid kasutades, sealhulgas kiirkulleriteenused ja faks.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

I lisa vorme võib täita sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Määruse rakendamiseks määratud keskasutus:

Ministrstvo za pravosodje (justiitsministeerium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-posti aadress: gp.mp@gov.si

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Sloveeni asutused annavad aadressi kindlakstegemiseks järgmist abi:

a) edastav asutus saadab taotluse selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele dokument tuleb kätte toimetada, regionaalsele kohtule (punktis 2 osutatud vastuvõttev asutus).

Kohtutel on juurdepääs rahvustikuregistrile ja nad võivad omal algatusel või teise kohtu taotlusel hankida teavet aadresside kohta, kui kättetoimetamistaotluses esitatud aadress ei ole õige või teada.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Lisa A vorme võib täita sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Sloveenia õigus dokumentide kättetoimetamise tähtaega ei reguleeri.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Lisa K vorme võib täita sloveeni või inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Üldiselt ei ole vaja juhul, kui Sloveenia pädev kohus toimetab dokumendi kätte, tasu maksta, välja arvatud kättetoimetamiskulud, mis tekivad, kui dokumendi toimetab kätte detektiiv või kohtutäitur, kui asjaomane pool on sellist kättetoimetamisviisi taotlenud. Sellisel juhul tasub kulud sellist viisi taotlenud pool. Detektiivi ja kohtutäituri poolt dokumentide kättetoimetamist tsiviil- ja kriminaalasjades puudutava eeskirja (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) kohaselt on isiklikult kättetoimetamise tasu 50 eurot. Kui kättetoimetaja on käibemaksukohustuslane, siis lisandub tasule käibemaks. Kättetoimetamise ebaõnnestumise korral tuleb kättetoimetajale igal juhul maksta 20% tasust. Sellest sõltumata võib kohus määrata suurema tasu (kuni 50%), kui selleks on andmebaaside väljavõtete või muude tõendite põhjal alust. Kättetoimetajale tuleb hüvitada ka transpordikulud.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Sloveenia ei ole vastu võimalusele toimetada dokumente kätte diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu artikli 17 lõikes 1 sätestatud tingimustel.

Sloveenia on vastu kohtudokumentide kättetoimetamisele muu liikmesriigi diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu Sloveenias alaliselt elavatele isikutele, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Sloveenia ei sätesta määruse artikli 19 lõike 1 punktis b osutatud elektroonilisele kättetoimetamisele lisatingimusi.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Sloveenia õigusega ei ole vahetu kättetoimetamine lubatud.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata määruse artikli 22 lõikest 1 võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui kättetoimetamisteatist ei ole saadud, tingimusel et määruse artikli 22 lõike 2 tingimused on täidetud.

Kooskõlas määruse artikli 22 lõikega 4 võib ennistamistaotluse esitada ühe aasta jooksul otsuse tegemisest.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Sloveenia Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 19/01/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.