Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtu- või kohtuväliseid dokumente on pädevad edastama kohtusekretärid (Letrados de la Administración de Justica).

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Kohtu- või kohtuväliseid dokumente on pädevad vastu võtma selle koha ühise kättetoimetamistalituse (servicio común de notificaciones) kohtusekretärid, kus dokument tuleb kätte toimetada. Kui ühist kättetoimetamistalitust ei ole, on pädev selle koha esimese astme kohtu (Juzgado de Primera Instancia) kohtusekretär, kus dokument tuleb kätte toimetada.

Kõik taotlused saadetakse ühise üldtalituse (Servicio Común General) registri- ja jaotustalitusele (Servicio de Registro y Reparto), ja kui see puudub, siis kohtukatseleile (Juzgado Decano), et see saaks dokumendi edastada kättetoimetamiseks pädevale asutusele. Hispaania kohtusüsteemi järgi edastab Hispaania vastuvõtva asutusena määratud asutus (kohtukantseleid ja ühised menetlustalitused (Decanatos y Servicios comunes procesales)) taotlused kättetoimetamiseks pädevale asutusele.

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Mis puudutab praegu kättesaadavaid dokumentide vastuvõtmise vahendeid, siis saavad kohtud kättetoimetamiseks kasutada IT- ja digivahendeid. Elektrooniliste vahendite puudumise korral toimetatakse dokument kätte tähtkirjana koos vastuvõtuteatisega posti teel.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada tüüpvormi täitmiseks: inglise, prantsuse, portugali või hispaania keel.

Artikkel 4 – Keskasutus

Hispaania on oma keskasutuseks määranud justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguskoostöö alampeadirektoraadi (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-posti aadress: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Asutus, mis on pädev dokumenti kätte toimetama, vastutab ka aadressipäringute tegemise eest.

Kooskõlas määruse artikli 7 lõike 1 punktiga a võivad edastavad asutused edastada taotlusi selle isiku aadressi kindlakstegemiseks, kellele tuleb dokument kätte toimetada, asutusele, mille Hispaania on määranud pädevaks dokumente kätte toimetama.

Kooskõlas määruse artikli 7 lõike 2 punktiga c esitavad Hispaania asutused, mis on pädevad dokumente kätte toimetama, omal algatusel päringud aadresside kohta teabe saamiseks elukoharegistritesse või muudesse andmebaasidesse, kui kättetoimetamistaotlusele märgitud aadress ei ole õige.

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Keeled, mida võib kasutada tüüpvormi täitmiseks: hispaania, inglise, prantsuse ja portugali keel.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Vormi L ei ole tõlgitud kolmanda riigi keelde.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Sõltuvalt kättetoimetatavast dokumendist ja menetlusliigist või menetlusetapist on kättetoimetamise tähtaeg tavaliselt 3–5 päeva.

Kohalduvad vastavad menetlusnormid.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Kättetoimetamisteatis peab olema täidetud hispaania keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Ei kohaldata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Hispaania ei luba toimetada oma territooriumil diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu kätte teisest liikmesriikidest pärit dokumente, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Hispaanias ei ole võimalik dokumente vahetult kätte toimetada. Procurador’id ei tohi dokumente kätte toimetada, välja arvatud juhul, kui kohtusekretär on neid selleks sõnaselgelt volitanud.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Hispaania märgib, et kohtunik võib tühistada menetluse peatamise ja teha otsuse, kui kõik määruse (EL) 2020/1784 artiklis 22 sätestatud tingimused on täidetud.

Tähtaja ennistamise avaldusi ei võta kohtunikud Hispaanias vastu, kui need on esitatud rohkem kui aasta pärast kohtuotsuse tegemise kuupäeva.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Märkused puuduvad.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Märkused puuduvad.
Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.