Dokumentide kättetoimetamine (uuesti sõnastatud)

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 3 lõige 1 – Edastavad asutused

Kohtud, täitevasutused ja muud Rootsi ametiasutused, kes toimetavad kätte tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliseid dokumente.

Artikli 3 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Stockholmi läänivalitsus (Länsstyrelsen i Stockholms län).

Artikli 3 lõike 4 punkt c – Dokumentide vastuvõtmise vahendid

Puuduvad.

Artikli 3 lõike 4 punkt d – Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud vormide täitmiseks

Tüüpvormi võib täita rootsi või inglise keeles.

Artikkel 4 – Keskasutus

Stockholmi läänivalitsus.

Artikkel 7 – Aadressipäringute puhul antav abi

Artikli 7 lõike 1 punkt c

Kui selle isiku aadress, kellele tuleb kätte toimetada kohtu- või kohtuväline dokument, ei ole teada, aitab füüsilise isiku aadressi kindlaks teha Rootsi maksuamet (Skatteverket) ja äriühingu aadressi aitab kindlaks teha Rootsi äriregister (Bolagsverket). Sellele teabele juurdepääsu saamiseks ei ole kehtestatud konkreetset ametlikku menetlust.

Teavet saab küsida Rootsi maksuametist, helistades telefoninumbril +46 771-567567 või klõpsates järgmisel lingil: Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket. Link viib veebivormile, mille kaudu saab esitada aadressipäringu. Päringuid võib saata ka posti teel järgmisel aadressil: Skatteverket, 205 30 Malmö, Sweden. Päringu saatmiseks posti teel võib kasutada vormi B.

Teavet saab küsida Rootsi äriregistrist, helistades telefoninumbril +46 771670670 või saates oma päringu e-posti aadressil bolagsverket@bolagsverket.se. Päringuid võib saata ka posti teel järgmisel aadressil: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sweden. Päringu saatmiseks e-posti või posti teel võib kasutada vormi B.

Artikli 7 lõike 2 punkt c

Päringu saanud asutus otsib ise üles vastuvõtva poole uue aadressi, kui vastuvõttev pool on kohtukutses esitatud aadressilt lahkunud.

Füüsilis(t)e isiku(te) aadress:

Rootsi maksuamet (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Tel: +46 771-567567

E-post: Ställ en fråga eller lämna ett svar | Skatteverket

Postiaadress: Skatteverket, 205 30 Malmö

Äriühingute aadressid:

Rootsi äriregister (Bolagsverket)

Tel: +46 771 670 670

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Postiaadress: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Veebisait:avaleht – otsi äriühingute teavet (bolagsverket.se)

Artikkel 8 – Dokumentide edastamine

Tüüpvormi võib täita nii rootsi kui ka inglise keeles.

Artikkel 12 – Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

Ei kohaldata.

Artikkel 13 – Kättetoimetamise kuupäev

Ei kohaldata.

Artikkel 14 – Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Kättetoimetamisteatise võib täita nii rootsi kui ka inglise keeles.

Artikkel 15 – Kättetoimetamiskulud

Ei kohaldata.

Artikkel 17 – Kättetoimetamine diplomaatiliste esindajate või konsulaarametnike kaudu

Ei kohaldata.

Artikkel 19 – Elektrooniline kättetoimetamine

Ei kohaldata.

Artikkel 20 – Vahetu kättetoimetamine

Rootsi politseiamet (Polismyndigheten) või dokumentide kättetoimetamiseks volitatud ettevõte.

Artikkel 22 – Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Ei kohaldata.

Artikkel 29 – Suhe liikmesriikide vaheliste lepingute ja kokkulepetega

Ei kohaldata.

Artikli 33 lõige 2 – Teade detsentraliseeritud IT-süsteemi varem kasutama asumisest

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 08/12/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.