Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) 25. marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1784 3 artiklan 1 kohdan mukaisia lähettäviä viranomaisia ovat Itävallassa piirituomioistuimet (Bezirksgericht) mutta myös kaikki muut tuomioistuimet, mikäli niiden on esimerkiksi lähetettävä oikeudenkäyntiasiakirjoja asiaa käsittelevinä tuomioistuimina.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) 25. marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1784 3 artiklan 2 kohdan mukaisia vastaanottavia viranomaisia ovat Itävallassa yksinomaan piirituomioistuimet (Bezirksgericht).

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Myös sen jälkeen, kun on sovellettava tämän asetuksen mukaista velvollisuutta toimittaa tiedoksi annettavia asiakirjoja, toimitettavia pyyntöjä jne. e-CODEX-järjestelmään perustuvan hajautetun tietojärjestelmän kautta (asetuksen 5 artiklan 1 kohta yhdessä 37 artiklan 2 kohdan kanssa), voidaan siinä tapauksessa, että kyseisessä tietojärjestelmässä on häiriö (5 artiklan 4 kohta), käyttää jo käytettävissä olevia tapoja toimittaa tiedoksi annettavia asiakirjoja, toimitettavia pyyntöjä jne., esimerkiksi postitse, muiden toimituspalvelujen (esim. lähettipalvelun) välityksellä, sähköpostitse ja faksitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Lomakkeet voidaan täyttää saksan ohella myös englanniksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Asetuksen 4 artiklan mukainen keskusviranomainen koko Itävallassa on

Bundesministerium für Justiz (liittovaltion oikeusministeriö)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Puhelin: (++43-1) 52 1 52 0

Faksi: (++43-1) 52 1 52 2727

Sähköposti: team.z@bmj.gv.at

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Vastaanottajien osoitteet Itävallan tasavallassa voidaan selvittää seuraavasti (7 artiklan 1 kohdan c alakohta):

Itävallan liittovaltion sisäministeriössä on keskusväestörekisteri (Zentrales Melderegister, ZMR). Kyseessä on virallinen rekisteri, johon on tallennettu kaikkien Itävallassa asuvien henkilöiden vakituinen asuinpaikka ja – tapauksen mukaan – heidän toissijainen asuinpaikkansa tai toissijaiset asuinpaikkansa. Keskusväestörekisteri sisältää henkilötiedot (esim. nimen, sukupuolen, syntymäajan, ZMR-numeron, kansalaisuuden jne.) ja asuinpaikkatiedot. Muuttoilmoituksen tekeminen on Itävallassa pakollista.

Rekisteröinnin keskusrekisteriin tekevät Itävallan kaupunkien ja kuntien eri rekisteröintiviranomaiset, väestörekisteriviranomaiset ja kansalaisuusvirastot. Kaikki viranomaiset (esim. piirin hallintovirastot ja poliisiviranomaiset) voivat käyttää niitä verkossa. Suora yhteys on pyynnöstä myös muun muassa sisäministeriön hyväksymillä pankeilla, vakuutusyhtiöillä, asianajajilla ja notaareilla.

Kuka tahansa voi pyytää rekisteröintiviranomaisilta (maksullisia) tietoja toisen henkilön vakituisesta asuinpaikasta.

Luonnolliset ja oikeushenkilöt voivat saada toisen henkilön löytämiseksi keskusväestörekisteriin tallennettuja tietoja sinne rekisteröidyistä henkilöistä pyytämällä tietoja kyseisen henkilön vakituisesta asuinpaikasta. Syntymäaikaa koskevia tietoja voivat pyytää vain henkilöt, joilla on esittää täytäntöönpanomääräys haetusta henkilöstä.

Yleissääntönä on se, että tietoja annetaan vain henkilön vakituisesta asuinpaikasta. Jos haetulla henkilöllä ei ole vakituista asuinpaikkaa, annetaan tiedot viimeisestä tiedossa olleesta vakituisesta asuinpaikasta.

Tietojen antamisen edellytyksenä on, että haettu henkilö voidaan yksilöidä joillakin tuntomerkeillä niin, että tietoja annetaan vain yhdestä henkilöstä. Tietojen saamiseksi vaaditaan haetun henkilön etu- ja sukunimi ja vähintään yksi muu tuntomerkki (esim. syntymäaika, syntymäpaikka, kansalaisuus tai aiempi osoite), niin että henkilö voidaan tunnistaa yksiselitteisesti.

Toimivaltainen viranomainen on rekisteröintiviranomainen eli kunnanvirasto, statutaarikaupungeissa maistraatti ja Wienissä piirin hallintovirasto (Magistratisches Bezirksamt).

Rekisteritietoja voi hakea ilman muodollista menettelyä henkilökohtaisesti, postitse tai verkossa.

Rekisteritietoja voi hakea keskusväestörekisterin (ZMR) sivuilla tai osoitteessa oesterreich.gv.at. Edellytyksenä on aktivoitu kansalaiskortti ja sähköinen maksu. Pyydetyt tiedot toimitetaan välittömästi hallinnollisen maksun suorittamisen jälkeen. Myös hauista, jotka eivät johda yksiselitteiseen hakutulokseen, on maksettava tätä nykyä 3,30 euron suuruinen hallinnollinen maksu.

Rekisteritietojen saaminen edellyttää virallista kuvallista henkilökorttia. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä alkuperäinen virallinen asiakirja tai notaarin tai tuomioistuimen oikeaksi todistama jäljennös.

Tällaisesta kirjallisesta pyynnöstä on maksettava 14,30 euron suuruinen maksu. Tiedot paikallisessa rekisterissä tehtävistä hauista maksavat 2,10 euroa ja keskusväestörekisterin hauista 3,30 euroa.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Lomake A voidaan täyttää saksan ohella myös englanniksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Käännöksiä, joita tuomioistuimet mahdollisesti teettävät, ei hyväksytä.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Itävallan lainsäädännössä ei ilmeisesti tällä hetkellä ole 12 artiklan 5 kohdassa tai 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Todistus (lomake K) voidaan täyttää saksaksi tai englanniksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ei kiinteää maksua.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Itävalta ei aio vastustaa 17 artiklan 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista alueellaan.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Itävalta ei ole asettanut oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) 25. marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1784 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan, yhdessä 19 artiklan 2 kohdan kanssa, mukaisia lisäehtoja sähköiselle tiedoksiannolle sähköpostitse.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto suoraan vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten, virkamiesten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä ei ole Itävallan lainsäädännön mukaan sallittua.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sen estämättä, mitä 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, Itävallan tuomioistuimet voivat ratkaista asian 22 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Itävalta ei ole ilmoittanut määräaikaa, jonka kuluessa 22 artiklan 4 kohdan viimeisessä alakohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuten asetusta (EY) N:o 1393/2007 koskevassa Saksan ja Itävallan oikeusministeriöiden 23. helmikuuta 2009 päivätyssä kirjeessä on jo ilmoitettu, Saksan ja Itävallan välillä sovelletaan edelleen seuraavaa:

keskinäisen oikeusavun osalta Saksan liittotasavalta ja Itävallan tasavalta soveltavat edelleen siltä osin kuin se koskee tiedoksiantoa hallitustensa 6. kesäkuuta 1959 tekemää sopimusta 1. maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen mukaisesta oikeudellisen kanssakäymisen pidemmälle menevästä yksinkertaistamisesta (julkaistu Itävallan virallisessa lehdessä BGBl. nro 27/1960 ja Saksan virallisessa lehdessä BGBl. 1959 II, s. 1523).

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tällä hetkellä tästä ei vielä ole konkreettisia suunnitelmia.

Päivitetty viimeksi: 01/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.