Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

 • haastemiehet
 • tapauksissa, joissa Belgian lain mukaan tuomioistuinten on annettava tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjat: asianomaisten tuomioistuinten kirjaamot

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Haastemiehet

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Kirjattu kirje, johon on liitetty saantitodistuskirje, tai hyväksytty sähköinen rekisteröity jakelupalvelu.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Hollannin, ranskan ja saksan ohella hyväksytään englanniksi täytetyt lomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders / Chambre nationale des huissiers de justice
(valtakunnallinen haastemiesten yhdistys)
Henri Jasparlaan / Avenue Henri Jaspar 93
1060 Brussel/Bruxelles
BELGIA

Puhelin: (+32-2) 538 00 92
Faksi: (+32-2) 539 41 11
Sähköposti: info@nkgb-cnhb.be

Tietoja voi toimittaa postitse, faksilla, sähköpostilla tai puhelimitse.
Asiointikielet: hollanti, ranska, saksa ja englanti.
Alueellinen toimivalta: Belgia (koko maa).

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Belgia avustaa 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Haastemiehet ovat toimivaltaisia viranomaisia, joille lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyyntöjä tiedoksiannettavan asiakirjan vastaanottajan osoitteen selvittämiseksi.

Haastemiesten yhteystiedot ovat saatavilla tällä verkkosivustolla.

Belgia ilmoittaa, että haastemiehillä, joilla on asianmukaiset valtuudet antaa asiakirja tiedoksi toimialueensa vastaanottavina viranomaisina, on yleensä lakisääteinen velvollisuus tarkistaa omasta aloitteestaan asiakirjan vastaanottajan kyseisellä alueella sijaitsevan osoitteen paikkansapitävyys voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti. Osoite tarkistetaan olemassa olevista tietokannoista, joihin haastemiehillä on laillinen pääsy ja joissa on kaikkien sellaisten henkilöiden (maan kansalaisten ja ulkomaalaisten) osoitetiedot, jotka asuvat Belgiassa vakituisesti, oleskelevat maassa tai joilla on lupa oleskella maassa.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Hollannin, ranskan ja saksan ohella A-lomakkeen voi täyttää englanniksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Belgia soveltaa tiedoksiantopäivän määrittämisessä kahden päivämäärän järjestelmää: tiedoksiantopäiväksi katsottava päivämäärä vaihtelee sen mukaan, onko kyse asiakirjan vastaanottajasta vai lähettäjästä.

Belgian oikeudenkäyntilain (gerechtelijk wetboek / code judiciaire) 53a §:ssä säädetään seuraavaa: Jollei laissa toisin säädetä, määräajat, jotka alkavat kulua asiakirjan tiedoksiantamisesta paperimuodossa, lasketaan vastaanottajan osalta seuraavasti:

1°kun tiedoksianto tapahtuu tuomioistuimen kirjelmällä tai kirjatulla kirjeellä, johon on liitetty saantitodistuskirje, määräaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona kirjelmä/kirje esitettiin vastaanottajan kotiosoitteessa tai, tapauksen mukaan, tämän asuinpaikassa tai muussa tiedoksianto-osoitteessa;

2°kun tiedoksianto tapahtuu kirjatulla tai tavallisella kirjeellä, määräaika alkaa sitä päivää seuraavasta kolmannesta työpäivästä, jona kirje toimitettiin postiin, ellei vastaanottaja toisin todista.

Lähettäjän osalta tiedoksiantopäiväksi lasketaan asiakirjan lähetyspäivä (tai päivä, jona asiakirja toimitettiin postiin tai kirjaamoon).

Jos asian ensimmäisessä oikeusasteessa hävinnyt osapuoli haluaa hakea muutosta päätökseen, sen on voitava tehdä se ennen kuin tuomio on annettu todisteellisesti tiedoksi.

Tämä pätee myös silloin kun henkilö, joka haluaa keskeyttää vanhentumisajan kulumisen, toimittaa keskeyttämisasiakirjan (muun kuin oikeudenkäyntiin liittyvän asiakirjan) tiedoksi.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Hollannin, ranskan ja saksan ohella K-lomakkeen voi täyttää englanniksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta peritään kiinteä 165 euron maksu (sisältää arvonlisäveron), jonka hakija maksaa jokaisesta luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle tiedoksiannettavasta asiakirjasta. Haastemies voi vaatia, että kyseinen maksu tai osa siitä suoritetaan etukäteen. Jos alkuperävaltio perii arvonlisäveron tiedoksiantomaksusta yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti, haastemiehen on palautettava mahdollisesti liikaa maksettu määrä. Korvaus on maksettava suoraan hakijan maan tunnustaman, Belgiassa sijaitsevan pankin tai rahoituslaitoksen kautta; pankkikulut maksaa hakija.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Belgia vastustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa alueellaan asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla, paitsi jos asiakirja on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Belgian kansallisessa lainsäädännössä ei periaatteessa sallita asiakirjan tiedoksiantoa tavallisella sähköpostilla, mutta Belgia sallii 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti sähköisen tiedoksiannon edellyttäen, että seuraavassa esitetyt lisäehdot täyttyvät.

Käytetyssä menetelmässä on voitava

 • tunnistaa luotettavasti sähköisen viestinnän osapuolet
 • varmistaa toimitettujen asiakirjojen eheys sekä tiedonsiirron turvallisuus ja luottamuksellisuus
 • varmistaa suoritettujen siirtojen säilyttäminen
 • määrittää varmuudella päivämäärä, jona asiakirja on lähetetty
 • taata, että vastaanottaja on antanut suostumuksensa sähköiselle tiedoksiannolle.

Näitä ehtoja ei sovelleta sellaisten asiakirjojen tiedoksiantoon, jotka ovat puhtaasti informatiivisia ja joilla ei ole oikeusvaikutuksia, esimerkiksi muutoksenhaun määräajan kulumisen alkaminen.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Belgian lainsäädännössä ei kielletä 20 artiklassa tarkoitettua suoraa tiedoksiantoa. Suora tiedoksianto Belgiassa asuville henkilöille tapahtuu käyttämällä haastemiestä, jolla on alueellinen toimivalta tiedoksiannon vastaanottajan asuinpaikassa.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Belgialaiset tuomioistuimet voivat asetuksen 22 artiklan 1 kohdasta poiketen ratkaista asian, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vapautushakemus on tehtävä vuoden kuluessa tuomion antamisesta.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Belgia ilmoittaa, että maan suhteissa muihin jäsenvaltioihin asetus on sen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa etusijalla seuraaviin sopimuksiin nähden:

 • riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehty Haagin yleissopimus
 • keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa Belgian ja Ranskan välillä 1.3.1956 tehty sopimus
 • riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta Belgian hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä 25.4.1959 tehty sopimus
 • oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 15.11.1965 tehty Haagin yleissopimus
 • keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä Belgian ja Itävallan välillä 23.10.1989 tehty sopimus, joka täydentää riita-asioiden oikeudenkäynnistä 1.3.1954 tehtyä Haagin yleissopimusta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 06/12/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.