Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Kroatiassa seuraavat viranomaiset ovat toimivaltaisia lähettämään asiakirjoja ulkomaille tiedoksiantoa varten:

– oikeudenkäyntiasiakirjojen tapauksessa tuomioistuin, joka on tiedoksiantovelvollinen;

– muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tapauksessa se kunnallinen tuomioistuin (općinski sud), jonka alueella sijaitsee asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomaille pyytävän viranomaisen tai henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai jonka alueelle tämä on sijoittautunut;

– notaarin laatimien tai vahvistamien asiakirjojen tapauksessa se kunnallinen tuomioistuin, jonka alueelle notaari on sijoittautunut.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Kroatiassa vastaanottava viranomainen on se kunnallinen tuomioistuin, jonka alueella asiakirjat on annettava tiedoksi.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja otetaan vastaan postitse ja sähköpostitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I olevan vakiolomakkeen kieleksi hyväksytään englanti.

4 artikla – Keskusviranomainen

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
(Kroatian oikeus- ja hallintoministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Verkkosivut: https://mpu.gov.hr/

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Kroatia avustaa alueellaan sijaitsevan osoitteen selvittämisessä 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti eli nimeämällä viranomaiset, joille lähettävät viranomaiset voivat esittää pyyntöjä sen henkilön osoitteen selvittämiseksi, jolle asiakirja on annettava tiedoksi.

Pyynnöt tiedoksiannettavan asiakirjan vastaanottajan osoitteen selvittämiseksi lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
(Kroatian sisäministeriö)

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
(Maahanmuutto-, kansalaisuus- ja hallintoasioista vastaava osasto)

Ilica 335

10000 Zagreb

Sähköposti: prijavnistvo@mup.hr

Kroatian vastaanottavat viranomaiset esittävät oma-aloitteisesti osoitetietopyyntöjä väestörekistereihin tai muihin tietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite on virheellinen.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä I olevan lomakkeen A kieleksi hyväksytään englanti.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Ei sovelleta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liitteessä I olevan lomakkeen K kieleksi hyväksytään englanti.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaan.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Kroatia vastustaa sitä, että sen alueella olevat diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat oikeudenkäyntiasiakirjoja tiedoksi, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku) mukaan asiakirjat annetaan tiedoksi postitse, tuomioistuimen virkailijan, toimivaltaisen hallintoviranomaisen tai notaarin välityksellä, paikan päällä tuomioistuimessa tai sähköisesti siviiliprosessilaissa määritellyn mukaisesti. Tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä määrätä notaarin hoitamaan asiakirjojen tiedoksiannon, jos asianosainen ilmoittaa vastaavansa siitä aiheutuvista kustannuksista. Tätä koskevaan tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta. Tällöin tuomioistuin sulkee tiedoksi annettavan asiakirjan ja kyseisen päätöksen kirjekuoreen, jonka se luovuttaa asianosaiselle.

Näin ollen asiakirjan tiedoksianto on Kroatiassa sallittua suoraan toimivaltaisen notaarin välityksellä sellaisen henkilön pyynnöstä, jonka etua oikeudenkäynti koskee.

Notaari ei ole velvollinen suorittamaan tiedoksiantoa, jos siitä aiheutuvia kuluja ei ole maksettu hänelle ennakkoon. Asianosaisen on maksettava kulut suoraan notaarin tilille.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä ennen kuin päätöksen antamisesta on ehtinyt kulua yksi vuosi.

Kroatialaiset tuomioistuimet ovat päätösvaltaisia, jos 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

7.2.1994 tehty Kroatian ja Slovenian välinen sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima)

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Kroatia ei pysty ottamaan hajautettua tietojärjestelmää käyttöön aiemmin kuin asetuksessa edellytetään.

Päivitetty viimeksi: 06/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.