Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Tasavallan toimivaltainen viranomainen oikeudenkäynti- tai muiden asiakirjojen lähettämiseksi tiedoksiantoa varten toiseen jäsenvaltioon (”lähettävä viranomainen”) on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Toisen jäsenvaltion oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen vastaanottamisesta vastaava tasavallan toimivaltainen viranomainen (”vastaanottava viranomainen”) on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö, jolla on alueellinen toimivalta koko tasavallassa.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Teknisen ongelman tai asetuksen 5 artiklan mukaisen järjestelmähäiriön ilmetessä, pyynnöt voidaan lähettää sähköpostitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I olevat lomakkeet hyväksytään kreikaksi ja englanniksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tasavallan keskusviranomainen on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö, jolla on alueellinen toimivalta koko tasavallassa. Keskusviranomaisen osoite on:

Athalassis Avenue 125

1461 Nikosia

http://www.mjpo.gov.cy/

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Osoitetiedusteluissa Kypros tarjoaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn avun eli sen, että se tarjoaa nimettyjä viranomaisia, joille lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyyntöjä koskien tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä.

Edellä mainittu lähettävä viranomainen on keskusviranomaisena toimiva oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö, joka kääntyy nimettyjen viranomaisten puoleen osoitetiedusteluissa.

Keskusviranomaisen osoite on:

Athalassis Avenue 125

1461 Nikosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Viranomaiset eivät toimita omasta aloitteestaan osoitetietoja koskevia pyyntöjä 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä I oleva A-lomake hyväksytään kreikaksi ja englanniksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta. Liitteessä I olevaa L-lomaketta ei käännetä kolmannen maan kielelle.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tiedoksiantopäivästä. Jos tiedoksianto kuitenkin tapahtuu tuomioistuimessa vireillä olevan menettelyn yhteydessä, tuomioistuin voi päättää tiedoksiannon ajankohdasta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liitteessä I oleva A-lomake hyväksytään kreikaksi ja englanniksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

21,00 euroa jokaista asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaa pyyntöä kohti.

Maksu on suoritettava pankkisiirtona seuraavalle pankkitilille:

Tili: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT-koodi: CΒCΥCΥ2Ν

Kaikissa asiakirjojen tiedoksiantoa koskevissa pyynnöissä on noudatettava edellä kuvattua menettelyä. On syytä ottaa huomioon, että jos pyyntöihin ei ole liitetty pankkitositetta vastaavien maksujen suorittamisesta, niitä ei käsitellä.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Kyproksen tasavalta kieltää 17 artiklan 1 kohdan mukaisen oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannon alueellaan, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Määritetään lähiaikoina.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Tällainen tiedoksianto tapahtuu yksityisten haastemiesten välityksellä.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Määritetään lähiaikoina.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Kypros on oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15. marraskuuta 1965 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimuspuoli.

Se ei aio tehdä sopimuksia tai järjestelyjä asetuksen 29 artiklan 2 kohdan puitteissa.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Kypros ei aio ottaa hajautettua tietojärjestelmää käyttöön aikaistetusti.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.