Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Tuomioistuimet.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Piirituomioistuimet (okresní soudy) (Prahassa aluetuomioistuimet obvodní soudy ja Brnossa kaupungintuomioistuin Městský soud).

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa

  • postiluvan haltijan välityksellä,
  • faksitse,
  • tai sähköpostitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomake voidaan täyttää tšekin, slovakin tai englannin kielellä.

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravedlnosti)

Kansainvälinen siviiliasioiden jaosto (Mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Puhelin: +420-221-997-111

Faksi: +420-224-919-927

Sähköposti: posta@msp.justice.cz

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

  • 7 artiklan 1 kohdan a alakohta

Piirituomioistuin (okresní soud) (Prahassa aluetuomioistuin obvodní soud ja Brnossa kaupungintuomioistuin Městský soud), jonka toimivalta-alueella tiedoksiannon vastaanottajan viimeinen tiedossa oleva osoite sijaitsee, jos tämä tieto on saatavilla, tai jonka toimivalta-alueella henkilö saatavilla olevien tietojen mukaan oleskelee.

  • 7 artiklan 2 kohdan c alakohta

Jos vastaanottajan osoite, johon tiedoksiantoa ei voida toimittaa, mainitaan pyynnössä, tuomioistuin tarkistaa asiaankuuluvasta tietojärjestelmästä luonnollisen henkilön tapauksessa vakituisen asuinpaikan, yrittäjän tapauksessa toimipaikan ja oikeushenkilön tapauksessa asianomaiseen rekisteriin merkityn sääntömääräisen kotipaikan tai organisaatioyksikön osoitteen.

Tuomioistuin tarkistaa myös, onko vastaanottajalla rekisteröitynä sähköinen asiointipostilaatikko (datová schránka) Tšekissä. Jos on, tuomioistuin antaa asiakirjat tiedoksi yksinomaan vastaanottajan asiointipostilaatikkoon julkisen tietoverkon kautta. Velvoite ottaa käyttöön asiointipostilaatikko on vain oikeushenkilöillä ja 1. tammikuuta 2023 alkaen myös yrittäjinä toimivilla luonnollisilla henkilöillä. Muille luonnollisille henkilöille sen käyttö on vapaaehtoista.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Tšekki hyväksyy tšekin ohella slovakin ja englannin kielellä täytetyt vakiolomakkeet.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Tšekissä ei ole asetettu tällaista määräaikaa asiakirjan tiedoksiannolle.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus voidaan laatia tšekin ohella myös slovakin tai englannin kielellä.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tiedoksiannosta ei Tšekissä peritä maksua.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Tšekki ilmoittaa, ettei se vastusta tällaista tiedoksiantoa alueellaan.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Sähköpostitse lähetetyn asiakirjan vastaanottoilmoitus edellyttää allekirjoittamista kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella, joka perustuu sähköisen allekirjoituksen hyväksyttyyn varmenteeseen, tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Tšekki ilmoittaa, ettei sen lainsäädäntö salli tällaista tiedoksiantoa Tšekin alueella.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

  • 22 artiklan 2 kohta

Tšekissä tuomioistuimet voivat 22 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki 22 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät.

  • 22 artiklan 4 kohta

Tšekissä ei sovelleta tällaista määräaikaa.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 22/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.