Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Viro

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu) 3 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltaisia lähettämään oikeudenkäyntiasiakirjoja ovat Virossa sitä asiaa käsittelevät käräjäoikeudet, piirituomioistuimet ja korkein oikeus, jonka yhteydessä tiedoksianto tuli tarpeelliseksi. Toimivalta lähettää muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja on oikeusministeriöllä.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltainen vastaanottamaan oikeudenkäynti- ja muita kuin oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja on käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä asiakirjan tiedoksianto tuli tarpeelliseksi.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjojen toimitustavat ovat posti, faksi ja sähköiset viestintävälineet siviiliprosessilaissa säädetyin edellytyksin.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Virossa hyväksytään viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 4 artiklan nojalla keskusviranomaisen tehtävää hoitaa oikeusministeriö. Yhteystiedot:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Puhelin: +372 620 8183

Faksi: +372 620 8109

Sähköposti: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Viro esittää Euroopan oikeusportaalissa yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka selvittää tiedoksiantojen vastaanottajien osoitteet.

 • Tietoja antava viranomainen:

Tallinnan väestörekisteriviranomainen (Tallinna Perekonnaseisuamet)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

VIRO

Sähköposti: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Pyynnön voi jättää
  • digitaalisesti allekirjoitettuna sähköpostiosoitteeseen perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee tai
  • henkilökohtaisesti allekirjoitettuna postitse osoitteeseen:

Tallinnan väestörekisteriviranomainen (Tallinna Perekonnaseisuamet)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

VIRO

 • Pyynnössä on mainittava muun muassa
  • minkä asiakirjojen tiedoksiantamiseksi henkilön osoitetta tarvitaan, sekä lisättävä todisteet siitä, että osoitetta tarvitaan
  • vahvistus siitä, että tietojen tarve johtuu säädöksestä
  • vahvistus siitä, että tietoja käytetään ainoastaan aiottuun tarkoitukseen
  • kuka suoritti tiedoista maksun ja milloin. Pyyntöön on suositeltavaa lisätä suorituksen todistava maksutoimeksianto.
  • Pyynnön esittäjän henkilöllisyyden todistavat tiedot (esim. jäljennös henkilöllisyyden todistavan asiakirjan henkilötietosivusta).

Pyynnön muoto: Kun asetuksen soveltaminen alkaa, lisätään linkki lomakkeeseen

Pyynnön voi esittää viroksi tai englanniksi.

 • Tiedoista peritään maksu ja valtion käsittelymaksu: 15 euroa yhden henkilön tiedoista.

Maksutiedot:

Vastaanottaja:                                Valtiovarainministeriö

Käyttötilit:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Viitenro:                   2900082511

Perustelut:                          sen henkilön nimi, jonka osoitetietoja pyydetään.

 • Tiedot toimitetaan
  • sähköpostitse pyyntöön merkittyyn sähköpostiosoitteeseen tai
  • kirjattuna kirjeenä tai postitse pyyntöön merkittyyn postiosoitteeseen.
 • Lisätietoja:
  • Jos pyyntö on puutteellinen, Tallinnan väestörekisteriviranomainen ottaa yhteyttä pyynnön esittäjään ja pyytää esittämään täydentäviä perusteluja tai asiakirjoja.
  • Jos Tallinnan väestörekisteriviranomainen katsoo, että tietojen antaminen ei ole perusteltua tai että tietojen antaminen voi aiheuttaa vahinkoa henkilölle, jonka osoitetietoja pyydetään, se voi jättää tiedot antamatta.
  • Jos henkilö katsoo oikeuksiaan rikotun tai vapauksiaan rajoitetun, hän voi tehdä 30 päivän kuluessa kantelun sisäministeriölle (kun asetuksen soveltaminen alkaa, lisätään linkki tarkempia tietoja sisältävälle sisäministeriön verkkosivulle).
  • On myös mahdollista tehdä valitus Tallinnan hallintotuomioistuimeen hallintolainkäyttölaissa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti 30 päivän kuluessa pyynnön eväämisen tiedoksi antamisesta (lisätietoa: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Virossa hyväksytään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2020/1784 8 artiklan 2 kohdan nojalla viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Asetuksen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu virallinen kieli on viro.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Virossa ei ole vahvistettu tällaista yleistä tiedoksiantoaikaa.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti Virossa hyväksytään viron- ja englanninkieliset vakiolomakkeet.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksianto on yleensä maksutonta.

Kun vastaanottava laitos käyttää oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamiseen haastemiestä, maksu on 40 euroa, jos asiakirjat on saatu toimitettua vastaanottajalle tai tämän lailliselle edustajalle

 1. väestörekisteriin merkittyjen osoitteen tai muiden yhteystietojen perusteella tai sähköpostisoitteeseen isikukood@eesti.ee
 2. Virossa ylläpidettävään yrittäjä- ja oikeushenkilörekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai edellä mainitun rekisterin tietojärjestelmään kirjattujen yhteystietojen välityksellä.

Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa haastemiehen suorittama oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen maksaa 70 euroa. Jos henkilöllä, jolle asiakirjat on määrä antaa tiedoksi, on lakisääteinen velvollisuus rekisteröidä osoitteensa tai muut yhteystietonsa väestörekisteriin tai Virossa ylläpidettävään yrittäjä- ja oikeushenkilörekisteriin eikä hän ole niin tehnyt, tai silloin kun rekisterin tiedot ovat vanhentuneet tai muusta syystä väärät, eikä tiedoksiantaminen ole näin ollen onnistunut niiden perusteella, edellä mainituista 70 eurosta maksaa haastemiehen päätöksen nojalla 35 euroa tehtävän suorittamista pyytänyt henkilö ja 35 euroa henkilö, jolle asiakirjat oli määrä antaa tiedoksi.

Jos asiakirjaa ei ole voitu antaa tiedoksi, vaikka haastemies on tehnyt kaiken tarvittavan ja kohtuudella mahdollisen voidakseen toimittaa tiedoksiannon lakisääteisen menettelyn mukaisesti, haastemiehellä on oikeus periä 40 euron palkkio esittämällä haastemiehen palkkiosta tehty päätös ja tiedoksiantotodistus, josta käy ilmi, mihin toimiin hän on ryhtynyt asiakirjan tiedoksiantamiseksi.

Haastemiehellä ei ole oikeutta periä maksua, jos hän ei ole tuomioistuimen asettaman määräajan kuluessa tehnyt kaikkea tarvittavaa ja kohtuudella mahdollista voidakseen toimittaa tiedoksiannon lakisääteisen menettelyn mukaisesti eikä oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen ole onnistunut.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Asetuksen 17 artiklan mukaisesti voidaan Virossa olevien diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä antaa asiakirjoja tiedoksi vain silloin kun asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirjat lähetetään.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Viro ilmoittaa 19 artiklan 2 kohdan osalta seuraavaa:

Viron lainsäädännön mukaan oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan tiedoksiannetuksi sähköpostilla silloin kun vastaanottaja vahvistaa oikeudenkäyntiasiakirjan vastaanotetuksi. Vahvistuksesta on käytävä ilmi asiakirjan vastaanottamispäivä, ja siinä on oltava vastaanottajan oma tai hänen edustajansa allekirjoitus. Sähköisesti laaditussa vahvistuksessa on oltava lähettäjän sähköinen allekirjoitus, tai se on lähetettävä jollakin muulla suojatulla tavalla siten, että siitä käyvät ilmi lähettäjän nimi ja lähetysajankohta, paitsi jos tuomioistuimella ei ole mitään syytä epäillä, ettei ilman sähköistä allekirjoitusta saatu vahvistus ole vastaanottajan itsensä tai hänen edustajansa lähettämä. Tuomioistuimelle voi lähettää sähköisen vahvistuksen sähköpostilla, jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tuomioistuimen tiedossa ja voidaan olettaa, ettei muilla kuin valtuutetuilla henkilöillä ole pääsyä kyseiseen sähköpostiin. Sähköisen vahvistuksen voi lähettää sähköpostilla myös silloin kun tuomioistuin on lähettänyt sähköpostiosoitteeseen asiakirjoja saman oikeudenkäynnin aikana tai kun osapuoli on itse antanut tuomioistuimelle oman sähköpostiosoitteensa. Vastaanottajan on annettava vahvistus tuomioistuimelle viipymättä. Tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäynnin asianosaiselle tai hänen edustajalleen sakot kyseisen velvollisuuden laiminlyönnistä.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Virossa ei hyväksytä asiakirjojen tiedoksiantamista asetuksen 20 artiklassa säädetyllä tavalla.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Virolainen tuomioistuin voi 22 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin tehdä asiassa päätöksen myös silloin kun todistus oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiannosta vastaajalle puuttuu. Hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan esittää yhden vuoden kuluessa menettelyn lopettamispäätöksen tekemisestä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

– Viron ja Puolan sopimus oikeusavun myöntämisestä ja oikeussuhteista siviili-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

– Viron, Liettuan ja Latvian sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

-
Päivitetty viimeksi: 23/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.