Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Suomi

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Lähettäviä viranomaisia ovat käräjäoikeudet, markkinaoikeus, hovioikeudet, korkein oikeus, ulosottolaitos ja oikeusministeriö.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Vastaanottavia viranomaisia ovat käräjäoikeudet.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksina tai sähköpostilla.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeen täyttökielet: suomi, ruotsi tai englanti.

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomainen on oikeusministeriö.

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16 06 76 28

Faksi. (358-9) 16 06 75 24

S-posti: central.authority.om(c)gov.fi ((c) pyydetään korvaamaan @-merkillä)

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse, faksina tai sähköpostina.

Kielet: suomi, ruotsi, englanti

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Suomi ilmoittaa 7 artiklan 1c-kohdan nojalla, että Suomessa tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä koskeva pyyntö on mahdollista tehdä Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestövirastolta voi tilata otteita väestötietojärjestelmästä hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten. Ote on maksullinen.

Tarkempia tietoja otteen tilaamisesta, siihen liittyvistä maksuista sekä Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot löytyvät täältä:

suomeksi: https://dvv.fi/muut-todistukset#

ruotsiksi: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

englanniksi: https://dvv.fi/en/other-certificates

7 artikla 2c-kohta: Suomessa käräjäoikeuksien haastemiehillä on pääsy väestötietojärjestelmään, josta he pystyvät tarkastamaan ajantasaiset osoitetiedot, jos tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Pyyntölomake voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

-

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

-

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Tiedoksiantotodistus voidaan täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksianto on maksutonta ulkomaisille lähetettäville viranomaisille.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Suomi ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa. Toimivaltaisia viranomaisia ovat käräjäoikeuksien haastemiehet.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Suomi ei anna 22 artiklan 2 ja 4 kohdissa tarkoitettuja ilmoituksia.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Pohjoismainen sopimus oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa, tehty 26 huhtikuuta 1974.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

-

Päivitetty viimeksi: 28/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.